1946

Tento rok je ve znamení konsolidace poměrů hospodářských i politických. Různé ty kontroly pominuly téměř úplně a úřady i hospodářské svazy se snaží spíše dobrou domluvou a soutěžemi přimět zemědělce k řádnému plnění povinností. Plánované hospodářství zůstává, tím i předpisy různých dodávkových kontingentů. Úroda však byla dosti dobrá, předepsané dodávky za obec se většinou splnily.

Přehled o předepsaných kontingentech a tržbě:

Produkt

Předpis q

Dodáno q

%

Tržba Kčs

Chleboviny (pšenice,žito)

765

768

100,3

 

304000

 

Obilí krmné

46

41

89

 

skot

118

146

123

219000

 

prasata

53

68

128

169000

Olejniny (mák, řepka)

-

32

-

38000

 

Vejce ks

25270

25012

99

57000

 

Mléko (od 73 krav) l

-

26131

-

100000

 

cukrovka

-

4283

-

250000

 

čekanka

-

1400

-

168000

 

celkem

 

 

 

1.305.000,--

Jak vidno, je suma za hlavní zeměd. plodiny slušná, ale ono i vydání je veliké. Jen za elektrický proud bylo Východoč. elektr. zaplacceno 44000Kčs.

Dvouletý budovatelský plán - zkráceně „dvouletka“ je vyhlášen na podzim t.r. Provádí se geonomický průzkum, tj. zjišťuje se co ve které oblasti se bude s největším úspěchem pěstovat. Rovněž průmysl a těžba má dán úkol, který má být během dvouletky splněn. I naše obec si předsevzala některé úkoly. Z nich splnila toto: Dosázeny byly třešně v úvoze, obnoveno veřejně elektrické osvětlení. Plánuje se též skupinový vodovod pro obce Dol. Černůtkym Hor. Černůtky a Hněvčeves. Využije se pramene na Blatině.

Nár. směna, vyhlášená v celé republice dne 277. října, měla za úkol přispět pomocí všude tam, kde se jeví největší potřeba. Zde se v ten den uskutečnila dobrovolná brigáda na sklizni řepy u Jar. Tomáška č. 35. Zúčastnil se Svaz České Mládeže šesti členy (víc jich totiž zde není) J.S.Č.Z.  (jednotný svaz českých zemědělců) jedenácti členy. Němci, kteří dosud vypomáhali v zemědělství, jsou totiž odsunutí do Německa. Naši zemědělci zůstali bez pomocníků a tu nezbývá, než vlastními silami vše zařídit.

Zásobování se lepší, také dík akci U.N.R.A. dostáváme zase po dlouhé době některé lahůdky, jako olejovky, čokoládu, pomeranče aj. I když na naše venkovské spotřebitele se toho mnoho nedostane, přece jen v krámku naší obchodnice se tu a tam něco lepšího objeví. Také v textilu a ve zboží kovovém je o stupeň lépe v množství, né však v jakosti. Vlněná látka na oblek je jen na černém trhu.

Mechanizace zemědělství je heslo, které v nastalé situaci po odchodu Němců je silně propagováno. Naši zemědělci ho plně chápou a rádi by si těžkou práci ulehčili.. Ale požadované zařízení a stroje jako elektro-pračky, elektro-sporáky, řezačky, žačky nebo traktory nejsou na volném trhu k dostání a povolovací řízení je neschůdné. Průmysl sice vyrábí, ale většinou pro export, aby dostal potřebné suroviny, o které je stále nouze.

Zemědělský průmysl je na tom lépe. Cukrovary pracují dobře, ač o pracovní síly je nouze. Na filiální váze státního cukrovaru Smiřického ve zdejší stanici pracují jen 3 dělníci. Používají však elektrického transporteru a tak těch 20000 q řepy dopravili celkem pohodlně na vagony. Obvod této filiálky tvoří 8 obcí a dodáno bylo toto množství řepy:

Boháňka 993 q, Skála 1203q,  Cerekvice 3959 q, Čenice 124q, Třebovětice 5329 q, Rašín 3090 q, Hněvčeves 1839 q a Černůtky Dol. 4283 q.

Dalším významným činitelem je průmysl sušárenský. Družstvo pro zpracování a prodej zeměděl. plodin, mající svoji sušárnu zde, odebírá čekanku od rolníků ze 14 obcí a bylo letošního roku převzato 14000 q zelené čekanky. Z tohoto množství bylo vyrobeno 3200 q suchého zboží. Většinu této suroviny zpracují továrny kávovin, ale pro dobrou kvalitu šlo odsud zboží i za hranice: Do Švýcarska 600 q a do Italie 450 q.

Volby do národního shromáždění jsou konány v červnu. Plakátů a letáků bylo dost, méně už osobní agitace a volební akt sám zde prošel hladce. V celém státě získala strana komunistická vedoucí místo, po ní národní socialisté, dále lidová strana a konečně soc. demokraté. Zde v obci dostávají 48 hlasů = 5 mandátů národní socialisté, 24 hlasů = 2 mandáty komunisté, 17 hlasů = 2 mandáty sociální demokracie, lidovci obdrželi 8 hlasů a žádný mandát. Podle výsledků těchto voleb byly totiž obnoveny místní národní výbory. Zde byli zvoleni tito občané: za předsedu Fr. Šulc – rolník č. 3, za místopředsedu Frant. Javůrek . rolník č. 22, za člena rady Vác. Langr – rolník č. 20. Další členové jsou: Václav Dušek - rol. č. 21, Fidranský Jos. – rol. č. 31, Vinšálek Václ. – stroj. zámečník č. 23, Josef Marks – silniční dělník č. 17, Dubský Al. – rol. č. 14 a Knajfl Al. – rolník č. 9.

Odvody: K odvodům se dostavil 1 branec roč. nar. 1919 a to Miroslav Bílek. Byl odveden a 1.X. nastoupil.

Stavby: Hlavní stavební materiál – cihly není k dostání. Proto se dělají je tzv.  melouchy.. Šulc Fr. č. 3 vyboural pec a zřídil koupelnu. Je to prozatím třetí koupelna v obci.

Vystěhoval se: Jaroslav Ponikelský, úředník; odešli i s rodinou do Falknova (Šluknov)

Narození:  23.12. narodil se Miroslav Pražák v č. p. 2. Manželům Hlavatým č. 33 se narodil syn, ale v několika dnech zemřel.

Úmrtí: zemřel Válek Josef, rolník z č. 26 ve věku 74 let. Martin Josef, výměnkář z č. 35, stát 84 roků

Svatby: Emilka Tomášková z čísla 35 se provdala za rol. Jana Tobolku z Třebovětic, zabrali si rolnickou usedlost v pohraničí a to v Dubenci po odsunutých Němcích.

Domek č. 36 postavený r. 1834 nákladem Ignáce Ponikelského, patřící Jar. Hlavatému č. 10, byl od minulého roku neobydlen. Je tak sešlý, že není k dalšímu obývání způsobilý; jest tedy majitelem zbourán. O místo se uchází soused Jar. Tomášek č. 35.

Oslavy a zábavy.

Dne 7.III. byl vzpomenuto narozenin našeho prvního presidenta T.G.M. zapálením vatry.

Rovněž 6. července  (památka Husova) byl důstojně oslaven na Pískovci u Památníku. Dostavili se Sokolové se všemi složkami z Cerekvice, z Hněvčevsi, dále občanstvo ze všech okolních obcí. Slavnostním řečníkem byl Fr. Novák z Klenice odb. učitel v Cerekvici. Zapálením hranice a vypálením nesčetných raket byla slavnost ukončena.

Naše mládež sehrála za režie V. Vinčálka k 28.X. dívadlo od J. Baleje: „Stráž na hranicích“ . Výkon dobrý, účast velmi pěkná.

Taneční zábavy o pouti, posvícení a na Silvestra.

Šulc Fr. kronikář