1952

Poměry hospodářské

Počasí a úroda

V lednu teplo, téměř bez sněhu. Zato již v únoru napadly spousty sněhu. V březnu celkem pěkně, mrzne na holo, ke konci měsíce se již na polích smykuje. Hned na to padá nový sníh, pak déšť a konečně mrazy. V dubnu se oteplilo, často a vydatně prší. Dne 25.V. přišel veliký mráz -5°C. Způsobil velké škody: rané brambory zmrzly „na tabák“! Stromy třešní, ovocem již obalené, úplně zčernaly. Zmrzly rovněž plody jabloní a hrušek, takže ovoce tohoto roku bylo velmi málo. Mráz způsobil škodu již některých žitách a pšenicích. Sena bylo letos daleko méně, než jiná léta. Žně dopadly celkem dobře. Zpočátku pršelo, ku konci však pro velké sucho se nedalo ani dobře podmítat, natož sít strniskové směsky. V důsledku tohoto sucha nenarostla otava ani na lukách, ani na jetelích a vojtěškách. Avšak nebyla otava ještě ani sklízena a dostavily se deště. Brambory se dobývaly za mokra, čekanka pro mokro se jen z pole „kradla“ a o cukrovce ani nemluvím: déšť – zima – déšť – zima. Jen s největší námahou a sebezapřením, byla teprve v druhé polovici listopadu sklizeň dokončena. Někteří jednotlivci (např. zde Jar. Tomášek č. 35), dovezli poslední řepu teprve v prosinci, kdy už citelně mrzne. Úrodu možno letos označit za podnormální – zvláště u otav a ovoce. STS zde poprvé předvedla dvouřádkový vyorávač řepy „“Vibraz“, který řepu vyorává a dává na hromádky. Pro neustálé mokro nemohl být však dobře využit.

Vytvoření Jednotného Zemědělského Družstva

Úsilí nadřazených orgánů odstranit roztříštěnou malovýrobu a přejít na socialistickou velkovýrobu, dostoupilo na okrese hořickém v letošním roce vrcholu. Omezování a zatlačování tzv. „venkovských boháčů“, přesvědčovací akce na schůzích, přemísťování dobrých dojnic ze soukromých stájí do družstevních, odepření nákupu jadrných krmiv pro soukromý sektor, prověrky loveckých a jízdních průkazů, to vše bylo „názorné přesvědčování“, aby pochopili i ti „nejtvrdší“. Kromě toho byly zde v obci těsně přede žněmi odebrány STS řezačky na píci a to z č. 14 a 21. Poměry došly dále tak daleko, že 8 ha půdy Jar. Tomáška, který už na všechno nemohl stačit a 14 ha Al. Dubského, který ani nechtěl stačit a byl pro svůj nepřátelský postoj k režimu označen za „“vesnického boháče“, měla být tato půda rozdělena mezi ostatní zemědělce. Na to většina rolníků prohlásila, že než by půdu (a s ní neúnosné úkoly v živočišné výrobě) převzala, jsou pro utvoření JZD II. typu, tj. s hospodářsko-technickou úpravou půdy. A tak dne 17. července 1952 na veřejné schůzi zemědělců, přihlásili se všichni přítomní čímž JZD začalo existovat. Ihned byly zastaveny všechny zastrašovací akce. Venda Langrů dostal zpět zajištěný motocykl, výkup dalších strojů byl zastaven, vrchní strážmistr SNB z Cerekvice Kálal nám naopak nabídl celou ochranu. Také jsme ihned obdrželi poukaz na 20 q krmiv a naším ženám byl ONV předepisován elektrický žehlící mandl ze Starých Smrkovic.  I o oslavnou zábavu se nám okresní vedení okamžitě postaralo: byl zde uspořádán večer hudby a tance. Účinkoval 16—ti členný orchestr dechové hudby z Hořic a to úplně zdarma. Program zpestřilo středisko pracujícího dorostu z Jeřic pěknou kulturní vložkou. Příjemný večer a přece většina naších družstevníků zůstala doma: snad proto, že žně nebyly ještě skončeny anebo proto, že neúčast byla organisována – na důkaz, že od komunistů nic nechceme?! Nastalo rozorávání mezí, rovnání vysokých břehů, tvoření velkých honů. Řepku olejku sejeme již v jednom kuse, rovněž zimní směsku. Setí ozimů nedopadlo dobře pro rozdrobenost předplodin, pro pozdní sklizeň cukrovky a pro trvalé mokro. Třebaže vydatným pomocníkem byla STS a i když jsme nasadili i kravské potahy, přece jsme plánovanou výměru pšenice nedokázali zasít. Byl zakoupen přidělený traktor Lanz—Buldok 20HP cca za 30 tisíc Kčs, ale až pozdě na podzim, takže mnoho práce nevykonal. Ku konci roku bylo provedeno finanční vyrovnání, ježto provozní úvěr (na hnojiva, osiva a  STS) musil býti zaplacen. Vyšel nám celkový náklad na ha 1660 Kčs. Funkcionáři byli tito: Fidranský Josef – předseda, Dušek V. – místopředseda a zároveň zootechnik, Hlavatý Alois – agronom, Trnavský Josef – hospodář a skladník, Javůrek František pokladník a skupinář. Účetním je Josef Pour z č. 32, i když členem není. Současně s námi tvořila se jednotná zemědělská družstva i v ostatních obcích okresu a tak až na Úhlejov jsou všude JZD nebo přípravné výbory. V našem okolí byla všude provedena HTUP a tím nám přibylo více než 14 ha půdy. Další půda přibyla od Al. Dubského. Tento rolník byl jako notorický neplnič povolán od 1. 12. na vojnu do pracovního tábora. Svoje hospodářství sice dával již dávno k disposici, ale stále jsme se bránili toto přijmout. Teď, když odešel a jeho rodina pracovat nechce, je MNV nucen usedlost převzít a dává ji Jednotnému družstvu zcela a zdarma do užívání. Mezi družstevníky to vzbuzuje hodně nevole, ježto každý má svoji práce až dost, ale nedá se zatím jiného dělat.

Mandelínka bramborová škůdce naším bramborových porostů, rozšířila se letos i do zdejšího kraje. Z obyvatelstva byly zorganizovány hledací čety, katastr rozdělen a úseky přiděleny četám, které dvakrát v týdnu prošly kultůry. Dne 23. 6. skutečně jsme našli 2 ohniska a nasbírali 160 larev. Bojujeme proti ní poprachem dinocidu a sirouhlíkovými injekcemi. Podle novinových zpráv jsou k nám úmyslně dopravovány, dokonce prý pomocí letadel. Zde v obci nám zatím úrodu neohrozili.

Slintavka a kulhavka vypukla v březnu ve dvou dvorcích a to u V. Duška č. 21 a V. Langra č. 20. Průběh v obou případech dík léčení dobrý.

Nedostatek elektrického proudu se zase na podzim projevil a snad ostřeji než vloni. Výstavba těžkého průmyslu a množství domácích spotřebičů, zapříčiňují prý tento nedostatek.

Sklad obilí v hostinci. Ježto se veškerá úroda obilí vykupuje hned ve žních a některé sklady výkupního závodu (dříve hospodář. družstvo), jsou za strategických důvodů plné, dává se vykoupené obilí do všech volných prostor: do tělocvičen, prázdných učeben, hostinců, opuštěných cihelen a.j. Z toho důvodu bylo i zdejším hostinci umístěno v sále na 500 q pšenice. Vyklízena byla až v listopadu, takže ani tradiční posvícenská taneční zábava nemohla být pořádána.

Domácí porážky jsou nyní povolovány okresním plnomocníkem min. výkupu a jen těm zemědělcům, kteří správně plní svoje dodávkové úkoly vůči státu. V okolních obcích je z toho plno nepříjemností. Zde vypomáhá jeden druhému, takže kromě Al. Dubského mohli všichni rolníci zabíjačku provést. 77 hospodářů provedlo dokonce po dvou masopustech, v celku bylo provedeno 32 domácích porážek. Odvádíme 7,5 kg sádla, z druhé porážky 9 kg a ze třetí 12 kg. Kromě toho stahujeme krupon, odvádíme a přispíváme tak našemu kožedělnému průmyslu cennou surovinou.

MNV a jeho činnost. Rada MNV konala 5 samostatných schůzí, plenum MNV 2. Kromě toho je stále konána každou středu veřejná schůze, která řeší problémy jak lidosprávy, tak i JZD, hasičů aj. Finančně jsme zapojeni na státní rozpočet, výdaje, pokud by nebyly abnormální, nám nedělají starosti. Ve funkcionářském sboru byly provedeny některé kádrové změny: Za zemřelého Jana Rumlera je do pléna MNV povolán Fr. Pražák č. 2. Dále za odvolané dvě ženy a to Martu Pražákovou a Miladu Fidranskouo č. 15 jsou MAV navrženo a ONV schváleni Josef Transký č. 11 a Jar. Hlavatý č. 10. MNV skončil hospodaření na půdě, která nemá užívatele a předal ji JZD zde. Ještě na ní bylo sklízeno zelí, mák a nějaká cukrovka. Bylo toho přes 3 ha, výsledky jsme neměli špatné: vyšlo na každou odpracovanou hodinu 20,-- Kčs.

Činnost budovatelská

Ježto se připravujeme na společnou zemědělskou velkovýrobu, budeme potřebovat lépe využít bohatého pramene vody „na blatině“. Dosávadní zařízení – trkač – se sice znamenitě osvědčilo, avšak při trvajících suchých obdobích, nestačí dávat patříčné množství vody. Bylo tedy rozhodnuto, přidat k němu elektrické čerpadlo. Nákladem asi 20 tis. Kčs byla prodloužena elektrická síť až k trkači. Instalováním patříčného čerpadla, zajistili jsme dostatek vody pro všechny. Abychom mohli proti suchu účinněji bojovat, obstaral jsme pro naše JZD poukaz na závlahové zařízení, které by využilo vodu ze řeky. Splnilo se i dávné přání, provést na neschůdných a těžko zpracovatelných polích v „lese“ a na „přímáku“ výsadbu polního sadu. Povolení jsme obdrželi, teď jen to provést a zbavíme se v budoucnu nejhorší půdy v nejhorším terenu.

Činnost spolková

V březnu t.r. byl rozpuštěn a zlikvidován JSČZ. Bylo řečeno, že při hromadném vytváření JZD není již jeho existence opodstatněna. Majetek přebírá do správy MNV a to do doby, než se v obci ustaví JZD, jemuž bude pak předán. Byla zde utvořena pobočka SČSP (Svaz československo sovětského přátelství). Čítá více než 20 členů, předsedou je Jos. Pour č. 32.  Činnost zatím nevyvíjí. Na pokyn ONV byl zde též ustaven VŽ – tj. výbor žen. Ustavující schůze se zúčastnily tyto ženy:: Milada Fidranská č. 15 – předsedkyně, Marta Pražáková č. 2, Marie Šulcová č. 3, Anna Fidranská č. 31, Anna Marxová č. 17, Anežka Rumlerová č. 16 a Jaroslava Pourová č. 32. Ty nejstarší chápou význam v.ž., ostatním je to zbytečné a staví se ke všemu pasivně. Činnost veškerá žádná!

Sušárenské družstvo (na čekanku) je, jako všude, likvidováno. Provozovnu přebírají „Kávoviny, nár. podnik v Pardubicích“.  Kampaň proběhla hladce, nám funkcionářům ubylo starostí. Vedoucím provozu je strojník Kalvach Vladimír a sušař Holeček Karel z Třebovětic.

Kultůra a osvěta

Ochotnické dívadlo nebylo možno zahrát. Mládež zde není, ostatní jsou zavaleni tak prací, že na dívadlo není pomyšlení. Ani do hostince na besedu se nechodí, ani pít, ani karty hrát. Toto vše ještě před dvaceti léty bylo na denním pořádku – dnes není na nic takového čas. 1. máj byl v Hořích slaven okázale. Z našich občanů dostavili se příslušníci strany KSČ a průvodu se též zúčastnili 4 střelci; ovšem jen proto, aby jím byly ponechány lovecké průkazy. Význam svátku pracující třídy není ještě všude plně chápán. Dne 11. a 12. května zúčastnili jsme se zájezdu autobusem do Jižních Čech. Bylo nás 14 občanů, navštívili jsme Kutnou Horu, Konopíště, Tábor, Český Krumlov, kde jsme přenocovali, dále Hlubokou, České Budějovice, Příbram a Svatou Horu a přes Prahu domů. Jízdné činilo 760,-- Kčs za osobu, ale nikdo peněz nelitoval, všem se to líbilo. Taneční zábava byla 1 a to o pouti. Oslava památky M.J.Husa byla konána jako obvykle 5. července. Hudba kap. Vrabce z Jeřic zahrála, uč. Novák z Cerekvice měl řeč a program doplnili pionýři z Třebovětic. Pak byla zapálena hranice a dívám se kolem po kraji a zjišťuji, že jen málokde se vzpomíná.

Poměry lidopisné

Svatby – v červenci se oženil Miroslav Hlavatý z č. 10 a bydlí nyní v Máslojedech. Dne 22. listopadu provdala se Helena Šulcová č. 3 za Boh. Fidranského, poručíka čsl. armády

Zemřel Jaroslav Černý z č. 4, řídící uč. v.v., zemřel dne 1.4.1952 a byl dne 4.4.1952 v Pardubicích zpopelněn.

Narodila se dne 12.5. v hradecké nemocnici Hana Hlavatá z č. 10

Přistěhoval se do č. 37 (domek pro výhybkáře) Frant. Rachota s družkou Zd. Zemanovou, oba jsou zaměstnanci ČSD. Domek jim uvolnill Fr. Kropáček, který se s rodinou v r. 1951 přestěhoval do Ketně, okr. Jičín.

Odvodu se zúčastnil Josef Fidranský a Vladimír Langr. Oba byli odvedeni a dne 1. listopadu nastoupili základní vojenskou službu.

Události politické

Světová politika je i letos vedena dvěma tábory, dvěma způsoby a rovněž tak s dvojím výsledkem:

Tábor kapitalistických imperialistů nejen, že dále ničí, pálí a vraždí nešťastnou Koreu, ale snaží se založit požár války i na jiných místech zeměkoule. Koloniální národy v Asii i v Africe povstávají z poroby a na mnoha místech vedou osvobozenecké boje. Američtí diplomaté věnují mnoho pozornosti západní Evropě, kde se snaží vytvořit pakt proti bolševismu. Chtějí vytvořit Evropskou armádu, jejíž jádrem mají býti bývalí „Esesmani“. Váleční zločinci jsou z vězení propouštěni a navrácen majetek.

Zcela jinak je na straně druhé, straně míru. J.V.Stalin vydal jasnou formuli, že „nebude války, vezme—li lid věc míru do svých rukou“.  Sovětský svaz dokončil první z velkých staveb komunismu – „Volžsko-Donský průplav“. Budují dále sítě závodˇˇnovacích kanálů, vysušují bažiny, stavějí nová sídliště – krátce: přeměňují pustiny v úrodné a bohaté kraje, - zatím co imperialisté činí v Koreji pravý opak!!

Ve všech zemích lidových demokracií jsou pořádány mírové konference a projevy, ze SSSR přicházejí delegace dělníků zlepšovatelů, aby přátelsky a nezištně předali svoje zkušenosti naším pracujícím. Naproti tomu „Západ“ nám posílá škůdce a diversanty, kteří se neštítí žádného zločinu, ani vraždy. Bylo dokonce u nás odhaleno protistátní spiklenecké centrum a to na místech nejvyšších. Gen. tajemník komun. strany Čsl. Rudolf Slánský byl ještě s dalšími 11 vysoce postavenými osobnostmi usvědčen a k trestu smrti odsouzen. Zapříčinili velké škody politické i hospodářské.

Náš občan je pak nespokojen a marně se ptá, kdy už bude dostatek zboží. Zdá se mu, že za 77 let, které od konce války uplynuly, bychom mohli býti dál! Těžkosti máme a mnoho! Jsou zemědělci, i zde v obci, kteří nemohou dostat pro svoje děti kousek másla, ač mléko vyrábí a dodávají. Že mají nedostatek cukru (kupují cukerín, pokud se sežene!!), ač řepy pěstují nebývalá kvanta. A prase si nesmí zabít, ač jich 4-5 kusů vykrmí pro veřejné zásobování. A to všechno proto, že se nedokázal vypořádat s povinnou státní dodávkou a jsou na něho pak uvaleny trestní sankce. U nás byly domácí porážky povoleny všude, jen ne Dubskému č. 14. Ten nedostal také šatenku; rovněž tak se stalo Tomáškovi č. 35.

Jsou to z velké části oběti a výsledky západní propagandy. Naši lidé to rádi poslouchají a třebaže převratové termíny: svatá Anna, 28. říjen, 31. prosinec, nevycházejí, ba ani „zázrak v Čihošti“, kde kněz podvodník byl potrestán, nepřinesl zvrat, přece jen se mnoho lidí stále živí myšlenkou návratu „starých zlatých časů“. Ještě štěstí, že je také mnoho těch ostatních, kteří věří v konečné vítězství socialismu!!

Šulc Fr.