1953

Počasí a úroda. Nebylo již dávno tak příznivého roku, jako tento. Zima normální, jaro pohodlné, léto trochu deštivé, ale podzim překrásný. Pravda, od poloviny srpna nezapršelo, spodní voda se ztrácí – obce výše položené (Chloumek), trpí nedostatkem vody.. Nám toto zatím nehrozí, jen ozimy nám pro sucho špatně vzešly. Pokud se úrody týče, byla dobrá, u ovoce dokonce přebohatá. Narostlo třešní, rynglí, hrušek, jablek i švestek, že jsme nebyli sto ani všechno sklidit. Jen ořechů vlašských bylo méně.

JZD zajišťovalo v celku dobře veškerou rostlinnou výrobu, i když musilo překonávat řadu potíží. Např. narušením osevního postupu (setím zcelených honů) a zasetím špatného osiva jarní pšenice – tato úplně selhala. Také výnos slámy neuspokojil. Příčina byla v tom, že porosty ječmene i některé pšenice lehly a brigáda samovazů nasazena STS, jezdíc místy po ležáku, nechala mnoho slámy neusekané. Okopaniny se povedly a obávaná sklizeň cukrovky dopadla za pomoci brigád z naších průmyslových závodů a škol nad očekávání dobře. Hlavní zásluhu měly pracovnice textilního závodu Mileta 2 z Hořic. Dá se říci, že vyklepaly a zházely většinu celé úrody cukrovky a při skončení posledního záběru z velké radosti dostal předseda JZD Pražák i skupinář Javůrek od děvčat““hobla“. Mnoho jsme diskutovali o přechodu na III. typ; dokonce pracovníci ONV nám již vyměřili stavbu kravína, objednali vápno a heraklit a přece ke stavbě nedošlo. Předně, nadšenců pro stavbu byla menšina, za druhé, pracovníci, kteří by se věnovali stavbě, chyběli by na poli a za třetí měnová reforma, o které se dále zmiňuji, znechutila všecky!

Dali jsme se tedy cestou snadnější a méně riskantní:: zavedli jsme společný chov slepic. Zásluhou zootechnika V. Duška z č. 21, který nezištně poskytl družstvu svoje dobré zkušenosti, byly zřízeny 2 pojízdné kurníky a zaveden „A chov“ bílých leghornek. Ač byl vřele oceněn s. Staňkem, zástupcem ministerstva zemědělství při jedné exkursi zde a ačkoli přinesl i hmotný užitek každému družstevníkovi, přece se na „slepičky“ hudruje, že se nevyplácá a že působí škody na porostu apod. Také slyšíme hlasy jednotlivců, že raději budou hospodařit po staru a z JZD, že vystoupí. Rozvratnická propaganda vysílaná Mnichovskou „Svobodnou Evropou“ zasévá nedůvěru k režimu, tím i k funkcionářům. Bude asi potřeba mnoho dobrých úspěchů, aby se přesvědčily i živly kolísavé.

Měnová reforma

byla provedena 1. června. Byla to operace dosti bolestivá, ale potřebná. Do té doby bylo totiž mezi lidmi mnoho peněz a zboží málo. 1. červnem přestaly staré peníze platit a byly vydány nové s přepočítacím kursem 1:5 na starých vkladech! Na vkladech těsně před 1.6. a na hotovostech se přepočítalo 1:50.

A že na hotovostech měli občané doma slušné částky, svědčí tato okolnost:

v 60 obcích našeho okresu bylo (kromě města Hořic) vyměněno na 70 milionů hotových peněz. Samotné výměnné středisko v Jeřicích, čítající 10 celkem malých obcí a kde měnili i obývatelé naší obce, zlikvidovalo na 6 milionů Kčs.

Tímto dnem (1. červnem) bylo současně zrušeno vázané hospodářství – zrušeny lístky na potraviny a textil.

S jistou nedůvěrou bylo očekáváno, že prodejny nestačí uspokojit požadavky kupujících, hlavně v cukru a másle. Vždyť celých 14 let bylo toto zboží na lístky – a v nedostačujícím množství. Ale prodejny – dobře fondované, odolaly náporu a zboží stále více a lepšího dodávaly k diposici. Zase po dlouhé době se objevilo vzácné zboží koloniální (čokoláda, kakao), ale i naše výborné konservy masové, zeleninové a ovocné.

Rovněž prodejny textilního zboží začínají se bohatě zásobovat. A občané jsou opět nespokojeni, že zboží sice je, ale je málo peněz.

Ale protože lidé plně využívají právo na práci, které jim za kapitalismu bylo odpíráno, mají také svoje výdělky a mohou i kupovat. A tak k vánocům jsme svědky toho, jak prodejny státního i družstevního obchodu jsou v pravém slova smyslu nabity zbožím. A co je důležité: lidé už nestojí závistivě jen u výkladních skříní jako kdysi, ale kupují a kupují mnoho.

Potíže s elektřinou: zase se přiblížil podzim, kdy rolník přichází z pole po tmě a opět se vypíná el. proud. Svíček je málo, petrolej dostaneš jen po obětavém stání ve frontě. Lidé se zlobí, avšak marně! Věříme, že i tato potíž bude překonána.

Potíže s odstraňováním sněhu v celku nebyly. V únoru sice napadlo kupa sněhu, ale silniční správa použila sněhového pluhu taženého traktorem, což nám přišlo velmi vhod.

Činnost MNV. Byly provedeny některé kádrové změny: referentem finančním se stal J. Pour č. 32, ale že je současně účetním JZD, věnuje se funkci v MNV málo. Zemědělským referentem se stal Jos. Fidranský č. 31, ježto přestal (v březnu) vykonávat předsedu JZD (nastoupil za něho Pražák Fr. č. 2).

Politické poměry stále rozrušené – obyvatelstvo mění jen zvolna svoje názory. Jednotnější jsme na poli hospodářském: v rámci akce 5M byla položena kanalizace kolem č. 35 v délce 50 m. Byl též opraven břeh náhona, aby voda nepodmáčela trať. Dále bylo upraveno zavodnění louky A. Dubského pod dráhou, aby se dosáhlo většího výnosu píce.

Pro naše JZD bylo obstaráno 270 ks švestek a 0 višní, na výsadbu „Kavkazu“ a „Přímáku““.

V ohledu kulturním jsme se musili omezit jen na pořádání několika zdravotnických přednášek, které přednesl obvodní lékař Dr. Kořísko z Cerekvice.

Husova oslava byla letos nějaká chudší, ani hudba nehrála a ani řečník (učitel Karen z Cerekvice) neměl patřičný úspěch.

Lidová knihovna byla sice obohacena o několik cenných děl a dále o politickou literaturu a mnoho brožur odborně zemědělských, ale zájem o četbu malý. Není prostě čas na čtení – sotva si noviny prolistujeme!

Dívadlo se nehraje, taneční zábavy se nekonají. Výkupní závod nám zase nasypal do sálu v hostinci žito a tak by nebylo ani kde tančit.

Opravu domku č. 26 po zemřelé F. Válkové a patřící nyní její dceři F. Monikové z Rasošek u Jaroměře, opravuje si vlastním nákladem V. Paulus, železničář v Hr. Králové, který zde bude bydlet se svojí ženou Boženou roz. Pražákovou.

Marie Vinšálková č. 23, odvezla dne 13. 2. na příkaz okresní péče o mládež svojí svěřenku Drahuši Janíčkovou do Jablonce n. N. jejímu otci. Aby přece nezůstala sama, přijala brzy na to, na doporučení MNV a s vědomím okr. péče o mládež, děvče jiné a to Annu Hruškovou, nar. 31.10.1942.

Nákaza chřipky tak prudce v lednu zařádila, že školáci nesměli 14 dnů do školy.

Narodila se dne 3.8.1953 Zdeňka Rachotová v nemocnici v Hradci Králové (dcera F. Rachoty a jeho družky Zd. Zemanové) č. 37.

Vdala se dne 24. 10. 53 Krista Kopčáková z č. 8 s Josefem Valáškem z Třebovětic č. 71

Zemřel           

dne 24.1.53 Jan Mergl č. 8  - výměnkář

dne 17.2.53 Fr. Válková č. 26 – výměnkářka

dne 31.12.53 Žofie Bílková č. 32

Dne 9. 10. 53 zemřel ve věku 70 let  náš bývalý občan Alois Hátle, posledně bytem ve Stráži pod Ralskem. Vzpomínáme ho jako velkého kulturního pracovníka v naší obci, ochotníka, režiséra dívadla, hudebníka, zahrádkáře a velkého čtenáře.

Jaroslav Tomášek č. 35 předal dne 10. 1. 1953 svoje hospodářství ve výměře 8,62 ha MNV. Odešel totiž téhož dne do nemocnice – léčit si TBC. Druhého dne dal MNV toto celé hospodářství – kromě bytu místnímu JZD do obhospodařování a bezplatného užívání.

Požár v sušárně na čekanku vypukl zase v kampani a to již podruhé. Prvně v roce 1951 při sušení bramborů (říkalo se, že chytly lihové páry ze shnilých hlíz), podruhé letos, při sušení čekanky. Snad prach se vznítil, snad byla jiná příčina, ale škoda byla vždy jednak na zboží, jednak na zařízení – zničily se lísky. Betonový strop zamezil proniknutí požáru do podkroví, takže střecha zůstala. Po obakráte zasáhli s úspěchem naši i hořičtí požárníci (dříve hasiči). Ku podivu, že k vznícení došlo vždy v noci.

Mandelinka bramborová opět ohrožovala kultůry bramborů – opět bylo nutno proti ní bojovat.

Poměry politické byly i u nás ovlivňován světovými událostmi. Válka v Koreji byla skončena, je pořádána akce na pomoc „budující Koreje“. I u nás v obci vynesla sbírka na tento účel 260,-- Kčs nové měny.

Dne 5 .III. zemřel J.V.Stalin – 14. III. náš president Kl. Gottwald. V den jeho pohřbu 19. 3. byla i ve zdejší obci uspořádána tryzna, které se zúčastnili všichni občané a všichni školáci.

Západní nepřátelé našeho režimu pořádají nadále různé rušivé akce. Vypalování stohů a stodol Jednotných družstev (na Moravě as 14), loupeže (u Kolína) i vraždy (příslušníků SNB), zvolna ustává, zesiluje o to více propaganda „Svobodné Evropy“ (vysílačka) a konečně tzv. „balonková akce“. Na Západě jsou za příznivého větru vypouštěny balonky, které k nám přinášejí letáky, tištěné česky i německy. Sensace to je nejvýše tak pro malé školáky – jinak je to bezvýznamné.

Pravda, je ještě mnoho lidí, kteří se nesmířili s poměry a stále jsou v očekávání starých „zlatých časů“! – Také je pravda, že bylo překotnou výstavbou socialistické společnosti napácháno plno škod. Avšak KSČ i vláda tyto chyby přiznává a krok za krokem odstraňuje. Ještě přede žněmi jsou zvýšeny výkupní ceny zeměděl. výrobků a krátce na to sníženy ceny mnoha průmyslových výrobků.

I zemědělská politika jde jinými cestami: JZD se už nikde nevytváří násilně, naopak, kde se tak stalo, bylo ostře kritizováno na veřejných projevech samotným presidentem republiky Ant. Zápotockým. – Po jeho projevech nastal v mnohých JZD rozklad. Příčin je několik:

  1. jsou plánovány velké plochy okopanin, které se nestačí obdělat

  2. STS nestačí se svojí mechanizací a málo schopnými kádry zdolat požadavky družstev

  3. všeobecně chybí politické uvědomění o základních ekonomických zákonech, že ne už docílení maximálního zisku, nýbrž uspokojování stále rostoucích požadavků pracujících!

    A tak, protože každý má rád jen sama sebe, pracovní morálka vázne, družstevní majetek se rozkládá a JZD se rozchází. – Na hořickém okrese zůstává ke konci roku 12 JZD III. typu a 20 II. typu. V našem sousedství se rozešla tato družstva: Rašín, Horní Černůtky, Cerekvice. V Třebověticích odešla ½, v Hněvčevsi 2/3, zbytek přešel na III. typ. Dobře si vedou II. typy v Jeřicích a Třebnouševsi. I u nás v Černůtkách to má odezvu. Je zde několik nespokojenců, kteří se pokouší jednotu družstevníků rozvrátit, padla dokonce fáma, že děláme zadarmo, že se nebude nic brát. Skutečnost je takováto:

Tržba za polní plodiny

 

Hotové náklady

Obilí

82773 Kčs

 

STS

21945

Brambory

8190

 

Výkupní závod

92600

Čekanka

56790

 

Různé

10492

Cukrovka

64933

 

Poj.,daně, úroky

7924

Mrkev

9264

 

Brigády

7365

Zelí

42522

 

 

 

cibule

6400

 

 

 

270.872 Kčs

 

140.326 Kčs

Čistých 130.546,-- Kčs bylo rozděleno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hrubá tržba za

Mléko

 

127000 Kčs

Vejce

 

18000

Prasata

 

45000

Hovězí maso

 

52000

Hrubá tržba za živočišnou výrobu 242.000,-- Kčs

Kromě toho je společným majetkem: traktor Buldok 20HP, 2 velké a 1 malý pojízdný kurník, 350 slepic, krmivo a jiné drobnější předměty.

Věříme, že při dobré vůli a poctivé snaze podaří se JZD upevnit, aby se obtížná zemědělská práce zlehčila, produkty pak zmnožily, aby družstevník se stal spokojeným a zámožným!

Zapsal:

Šulc Fr.