1955

Počasí a úroda

Počasí letošního roku bylo rozmarné. Celý leden teplo, takže se mohla dokončit hluboká orba z minulého roku.

Vichřice se strhla nad naším krajem dne 17.I. v časných  hodinách ranních. Dosáhla rychlosti 120 km/hod. a způsobila nám škody na střechách a vyvrátila nám lípu svobody na návsi u lvíčka. Způsobila též železniční nehodu u Ostroměře, kde dala do pohybu vagony, stojící na slepé koleji.

Únor přihlásil se dosti tuhými mrazy, které spolu se sněhem potrvaly ještě celý březen. Na Sv. Josefa (19.III.) ještě mocně a sněží a je 10°C mrazu. Správa silnic dvakráte projížděla silnice sněhovým pluhem taženým pásovým traktorem.

Sít začínáme dne 10. dubna a to ještě jen 30 arů máku – pak zase pro trvalé deště nelze do pole vyjet. Až 20. IV. je zaset ječmen, jarní pšenice až 21. IV. A to je ještě v polohách u Dvora Králové a Nové Paky  na polích plno sněhu. Díky zlepšené mechanisaci STS, která využila k přípravě půdy i setí agregátů, byly všechny zrniny dne 1. V. zasety. Cukrovka na 90%, čekanka na 65%. Brambory byly pak sázeny čtyřřádkovým sazečem STS, 2 ha na zkoušku křížově.

„Studený máj – v stodole ráj“ – říká přísloví. Mimořádná chladna po celý květen i téměř celý červen – a přitom dostatek vláhy – mělo nesmírně příznivý vliv na vývoj polních plodin. Obilniny – ovlivněny účelným přihnojením – jsou krásně vyrovnány a skýtají naději na velmi dobrou žeň. Okopaniny jdou sice opožděně, ale  jistě brzy dohoní, co ve vývoji ztratily. Pícniny narostly mimořádně bohatě a naši zemědělci mají píce, jako ještě nikdy. ovoce bude málo, jen třešní je úroda znamenitá.

Jednocení okopanin se končí až po senách, tj. 4. července. Dík pomoci 7 brigádnic z Hořic, provedlo JZD i druhou okopávku, až na 80 ha čekanky, která pro nastalé práce žňové nemohla býti dokončena a zůstala zaplevelena. Zatím byla provedena sklizeň raných bramborů, které daly 215 Q po ha.

Sklízíme seno a rolníci ho mají více, než jiná léta i s otavou. Je počátek srpna a opožděná vegetace obilovin a neustálé deště (skoro tropické přívaly!) zdržují počátek žní a způsobují polehlost porostů.

2. srpna vyjíždíme poprvé sekat žito, 6.VIII. je v mandýlkách. Obilný kombajn jsme nasadili na ječmen a pšenici. Práce se tím velice zjednodušila, avšak ztráty byly veliké. Odhadujeme nejméně 3 q zrní na každém hektaru a na slámu nám pršelo ještě v říjnu. STS není ještě vybavena dostatečným počtem sběracích lisů na slámu. Rovněž se ukázaly používané ruské kombajny pro naše poměry nevyhovující a těšíme se na nově konstruovanou žací mlátičku Prostějovského Agrostroje.

Brambory sklízíme od 12. do 25. září, za stálé pomoci 6 brigádnic z Hořic. Pokroková metoda – čtvercově hnízdová výsadba -se nám neosvědčila, měla o 70 q méně hektarový výnos. Neumíme ještě provádět správné ošetření během vegetace.

Setí ozimů provedeno v agrotechnickém termínu – zase agregátem STS.

Sklizeň okopanin proběhla hladce a za nádherného počasí. Čtyři individuelně hospodařící rolníci měli sklizeno již 24. října, družstevníci skončili až 15. listopadu, ale za pěkného počasí a výborné pracovní morálky – s přípitkem na dobré příští setkání z jara! Počasí se zhoršilo těsně po skončení sklizně, né však na dlouho. Teplo a déšť trvaly až do konce roku – ba ještě skoro celý měsíc leden 1956.

Činnost JZD

Potíže způsobené přebytečnou půdou se nám podařilo řešit a odstranit. Kromě menších ploch orné půdy do Rašína a louky do Cerekvice, předali jsme po žních 20,51 ha orné a 3 ha luk ČSSS v Cerekvici.

Jeden člen nám zase vystoupil a to A. Maxová č. 17 s 50 ary půdy.

Koncem roku je tedy v JZD sdruženo 19 závodů s výměrou:

členská 77,76 ha orné 1,75 ha luk

reservní 12,54 3,91

celkem 90,3 ha orná 15,66 ha luka

V lednu a únoru se zpracovává bilance za r. 1954 a vypracovává se Celoroční Výrobní plán na r. 1955. Finanční bilance a rozdělení výsledků hospodaření za r. 1954 dopadlo oproti roku minulému daleko příznivěji. Přesto, že brigádnická výpomoc nám odsála 16000 Kčs, zbylo ještě k rozdělení pro družstevníky 165000 Kčs. Rozdělní se dálo podle zásad II. typu: rozhodujícím činitelem je zde počet hektarů a pracovní jednotky odpracované nad povinný úkol. Nadřazené složky toto vidí nerady a propagují spravedlivější odměňování v III. typu, kde se dodržuje socialistická zásada odměňování jedině podle množství a kvality vykonané práce. Velká potíž se vyskytla ve výroční valné hromadě s funkcemi. Dosavadní předseda Fr. Pražák rozhodně odmítá a jiný to nechce. Musila býti svolána druhá valná hromada, kde teprve po dlouhém přesvědčování byli zvoleni: za předsedu Jos. Trnavský č. 11, místopředseda Dušek V. č. 21, účetním Jos. Fidranský č. 31, pokladníkem Fr.. Pražák č. 2, agronomem V. Langr č. 20, zootechnik Dušek V. č. 21, skladníkem St. martin č. 288, skupinář u potahů Dušek, Javůrek č. 22 u mužů a Klečková An. č. 12 u žen. Dozorčí komise: Šulc Fr. č. 3, Hlavatý Jar. č. 10 a Fidranská An. č. 7.

Během roku se ukázalo, že volba byla provedena dobře. Práce byla organizována celkem dobře, funkcionáři jsou poctiví a mají vysokou pracovní morálku.

Zhodnotíme-li odchod 5 nespokojených rolníků z družstva, docházíme k závěru, že to momentálně prospělo oběma stranám: práce v JZD nebyla už narušována „buřičskými“ řečmi a chatrnou družstevní disciplinou, naopak na straně druhé, vydělení rolníci pracovali s plným elanem a celou rodinou, takže byli s prací vždy hotovi dříve než družstevníci. Třeba ještě dodat, že ve špičkových pracích na okopaninách jim dokonce pomáhaly některé družstevnice, ač na družstevním práce vázla. Dá se říci, že je to důkaz solidarity mezi občany.

Nespokojence máme však stále i v řadách družstevníků. Podezřívání, závist a pomluvy sice v malé míře, ale projevují se. Důkaz: Při zveřejnění výsledků voleb (ze dne 16.III.1955) v místní sběrně mléka, bylo jméno zvolené skupinářky A. Klečkové začerněno a přiložen anoným s textem:: „My ženy nechceme Klečkovou za skupinářku““. Hladce bychom uhádli, kdo as tak naivním způsobem se projevil, ale ku cti skupinářky Klečkové budiž zapsáno, že byla stoprocentně na svém místě a to po celý rok!

Přehled o rostlinné výrobě v JZD

za rok 1955

plodina

Výměra ha

Sklizeň

q

Ha výnos q

 

Tržba Kčs

Podíl tržby v %

Pšenice

20,13

594

29,5

 

19488

7

Žito

9,24

287

27,3

 

14500

5,3

Ječmen

12,7

290

23,7

 

34575

12,7

Oves

9,78

225

21,6

 

1347

0,5

Bramb rané

1,1

 

215

 

13717

5,2

Bramb. ostatní

9

1109

113

 

2810

1

Cukrovka

13

4187

322

 

68730

25,1

Čekanka

7

1955

280

 

76011

28

Zelí

2,35

1284

546

 

38140

14

Mrkev

0,88

177

221

 

Hořčice

2,5

22,33

8,9

 

3377

1,2

Seno na dodávku

 

 

 

 

 

 

Tržba za rostlinnou výrobu v JZD

 

272696

100

Tržba za rotlinnou výrobu u 4 soukr. rolníků

 

71000

 

 

Přehled o živočišné výrobě v r. 1955 (týká se všech rolníků)

 

Předpis kg

dodáno

Tržba celkem

%

Cena za kg

Vepřové maso

6822

9605

106053 Kčs

140

11

Hovězí maso

10324

15144

95159

146

6,20

Mléko

85977 l

177977

262002

206

1,47

Vejce

26370 ks

37053

31565

140

0,85

Celkem

 

 

494779

 

 

Celková tržba ze zemědělství v obci v r. 1955 činí 838.000,-- Kčs.

Přehledné tabulky ukazují, jak užitečná je dobrá práce našich rolníků, jak bohatě se projevuje podpora státu, tkvící ve zmenšených dodávkových povinnostech a dobrém hodnocení státního nákupu. Práce bylo mnoho, ale využíváním nových forem se zlehčila. Dobrá odměna byla vyplacena, takže může být spokojen každý.

MNV a jeho práce

Plán práce vyplývající z úkolů daných ONV, je vypracován na každé čtvrtletí. Nedržíme se ho však strnule, ale korigujeme ho patřičně dle potřeby. Týká se po většině zemědělské výroby, to znamená rozpisu dodávek, jejich evidence a kontroly.

Finanční rozpočet – součást rozpočtu celostátního uvádí:

Příjmy Kčs

 

Výdaje Kčs

Daně a poplatky

24500

 

Vlastní výdaje

21500

Ostatní příjmy vlastní

300

 

Odvody do vyš.rozp.

16800

Podíly na státních příjmech

13500

 

 

 

Celkem

38300

 

 

38300

„Akce M“  (akce na zvelebování měst a obcí) byla dobře využita. Byl opraven most pode mlýnem za použití betonu a věříme, že teď bude zase nějaké desetiletí sloužit. Měli jsme sice v úmyslu postavit ho z gruntu nově, avšak pro zpožděné polní práce nebylo možno nikoho uvolnit. V rámci akce M dodal nám Trutnovský Okresní průmyslový kombinát 50m3   štěrku, kterým byly opraveny obecní cesty. To vše si vyžádalo nákladu 6000 Kčs.

Další akce z normálního rozpočtu – byla úprava splavu. Stavební kombinát z Hořic nám provedl práce zednické, nákladem 3700 Kčs. Vlastní jezové zařízení máme naplánováno na rok 1956 a to ve spolupráci s Kávovinami.

Zpřesňování evidence půdy je stálý a ožehavý úkol v celostátním měřítku. Formováním nových socialistických celků půdních (JZD a ČSSS), zanesl se do evidence zmatek, který musí býti postupně odstraněn. Také my jsme se tomu podjali (Fidranský č. , Šulc č. 3 a Pour č. 32) a výsledek k 15. 12. 1955 je tento:

Počet zemědělských závodů 29

celková výměra závodů 166,31 ha

z toho připadá na ornou půdu 118,90 ha

domácí zahrady a zahrádky 5,54 ha

louky trvalé 19,22 ha

pastviny 1,85 ha

Zemědělská celkem 145,51 ha

lesní půda 5,96 ha

vodní plochy 1,12

zastavěné plochy a dvory 3,14

plochy neplodné a ostatní 10,58

Hospodářská plocha obce tedy je 166,31 ha

(Staré katastrální území obce je 190,05 ha)

Počet obyvatel ku konci roku jest 97; z toho mužů 57, žen 40! Mládeže do 14 let jest 22, ostatních 75; z těchto je 27 občanů do 50 let – výkonných zemědělců 21.

Stavy hospodářských zvířat jsou v pořádku, početné, i dle kvality. Díky dostatku krmení je i dojivost krav dobrá. Průměr na kus a den jest 5,9 litrů, ale jednotlivci dosahují až 7 l.

Soupis k 1. červenci 1955 udává:

prasat

112

Z toho prasnic

12

Skot

139

Krávy

95

Koně

11

 

 

Slepice, kohouti

1478

Z toho nosnice

659

Husy

173

housata

140

Kachny

110

kachňata

106

Krůty a krocani

13

 

 

Ovce

-

Ač jich je 5 plánováno

 

kozy

13

-

 

 

Infekční choroby jsou stálou hrozbou zvláště v chovu prasat. Proti července se provádí ochranné očkování – v celku s úspěchem! Horší je obrna, proti které zatím neumíme bojovat. V důsledku této choroby bylo dáno na jatky cca 8 ks prasat.

Škůdci polních plodin: rozmáhají se nebezpečně myši – mandelinka bramborová byla nalezena jen ojediněle!

MNV vyhlásil na den 3.4. (celostátní akce) Národní směnu. Bylo to v neděli a zúčastnilo se celkem 19 osob obojího pohlaví. Odpracováno bylo v celku 105 hodin, v hodnotě díla 450,-- Kčs. Byla upravena náves, vyčištěna obecní kolna a rozšířena cesta u hospody, přeložením terasu o 1 m zpět k č. 14.

Schůzová činnost MNV. Stále se ještě držíme středečních veřejných besed, ve kterých řešíme hlavně hospodářské problémy obce a kde současně činíme zmínku o současné situaci politické.

Neveřejná zasedání NV a jeho rady konáme v č. 18, kde máme místnost.

Nechutnou záležitost byl nucen řešit MNV a to případ Al. Dubského č. 14

Tento občan, prudké, vznětlivé povahy a neuvážlivý individualista, měl již dříve řadu soudních řízení a trestů pro podvody, urážku státníka aj. Vrcholem všeho byl však jeho nepřátelský postoj k socialisaci vesnice, k představitelům veřejného života a na konec ke všem zdejším spoluobčanům, jak vyšlo najevo při soudním přelíčení dne 26.8. Korespondence mezi nim a jeho manželkou odhalila ho jako sabotéra zemědělské výroby a škůdce. Svoji rolnickou usedlost nechtěl ani obdělávat, ani předat státu. A tak byl odsouzen ke 4 letům vězení, jeho manželka, jako spoluvinice na 1 rok do vězení, pro oba ztráta majetku a vypovězení za hranice našeho i sousedních okresů. Milada Dubská se 31.12. odhlásila do Pohřebačky, okres Pardubice.

Ostatní složky a organisace v obci:

NVNF (místná výbor národní fronty), předsedou je Jos. Pour  č. 32, jednatelem Fr. Šulc č. 3, schůze byly 4 za celý rok.

SČSP ( svaz československo-sovětkého přátelství). Předseda je Pražák Fr. č. 2. Členů je skoro tolik, co čísel popisných, avšak činnost je nepatrná.

Požárníci jsou někdejší hasiči: velitelem je Fr. Pražák č. 2, jeho zástupcem Fr. Javůrek č. 22. Zbytečná cvičení se nekonají, ale stříkačka je stále v „bojové““ připravenosti a spolehnutí na požární družstvo je stoprocentní! Dne 27. 12. zúčastnili se hašení požáru v Třebověticích (u Šteflů). Ač tamější sbor i sbor z Cerekvice měli již rozvinutí hadice – vodu dodala stříkačka naše – jako první.

VŽ (výbor žen) – je veden stále jen administrativně – politicky se ještě neprojevil. Tím nechci nijak zmenšit zásluhy naších žen. Vynikají nejen vysokou pracovní morálkou, ale mají i řadu dobrých rad a návrhů. To jen, že se neprojevují okázale!

KSČ – místní organisace – není nijak početná – schází se v počtu 4-5. Nedoceňuje svoje poslání na obci – býti revoluční silou a nositelkou pokroku – dá se říci, že jenom „vegetuje“!

ČSL strana socialistická má sice 4 členy, tito se nescházejí vůbec!

Kávoviny, nár. podnik v Pardubicích – sušárna zde:

7. 10. začala kampaň. Zaměstnáno bylo 10 mužů, 4 ženy. Zaměstnanci, tentokrát převážně z širšího okolí, nám málo známí. Vedoucím je nějaký pan Hrabec, bytem v Hořících. Přesto kampaň probíhala celkem dobře, i když provoz musel býti dvakrát přerušen (prasklá hřídel a porucha topeniště). Pneumatická doprava suchého zboží potrubím byla po nafoukání třech vagonů zastavena a zboží muselo býti po staru v pytlích dováženo do vagonu, aby se prý netříštilo. Přijato bylo celkem 22 237 q čekanky, vyrobeno  153 q suché.

Kromě toho sušeny brambory:

JZD Boháňka 358 q  usušeno 74,5 q

JZD Březovice 243 q 54,4q

Spotřeba koksu během celé kampaně  360 q. Kampaň skončila dne 15. 12. 1955..

Výkupní podnik – pobočka v Dolních Černůtkách neslouží již tak všestranně, jako někdejší skladištní družstva. Uhlí neprodává, od toho jsou „Uhelné sklady n.p.“. Umělá hnojiva a hospodářské stroje distribuuje zase „Krajský sklad zeměděl. zásobování v Týništi“ pro náš okres pobočka v Ostroměři. Plní tedy svoje poslání jen jako výkupní závod obilí, brambor, zeleniny, ovoce a sena; v Hořicích též odbor dobytčí. Vedoucím naší pobočky je stále B. Šimon z N. Bydžova.

V roce 1955 bylo zde vykoupeno z 10 okolních obcí:

Pšenice

51 vag.

Hrachu

75 q

Žita

21

Luštěnin krmných

15

Ječmene slad.

16,5

Máku

10

Ječmene krmného

1

Řepky olejky

380

Ovsa

2,7

Hořčice

25

 

 

Lničky

3

Sena

5,6

 

Bramb. ran.

9,92

 

Bramb. ostatní

20,86

 

Druhým velkým úkolem je distribuce krmiv. Nejsou volně ke koupi, nýbrž na povolení (zvěrolékaře)) nebo jako protidodávka za mléko, čekanku, nadsmluvní obilí apod.

Celkem bylo zemědělským závodům dodáno:

Mouka krmná, pšeničná

12,27 vag.

Mouka krmná žitná

1,14

Otruby pšeničné

6,67

Otruby žitné

9,87

Pokrutiny

5,67

Melasové krmivo

0,6

Minerální směs

0,55

Směs pro kuřata ČSSS

7,9

 

Jednota č. 167 (hostinec č.p. 15) – vedoucí M. Fidranská. Slouží veřejnosti tím, že prodává nápoje, zákusky, knihy, distribuuje chléb a protože je to zároveň trafika, tedy i kouření. Mimo toho je zde umístěna veřejná telefonní hovorna. Taneční sál je slušný, avšak z důvodu, že není tancechtivé mládeže, netančilo se ani o pouti, ani o posvícení. Jediný podnik toho druhu uspořádal SČSP Hořice a to v měs. únoru „estrádu“, na které účinkovali studenti Vyšší průmyslové školy sochařsko – kamenické z Hořic. Zábava byla velmi dobrá, účast slabá. Nepřišlo ani všichni domácí.

 Za celý rok 1955 bylo zde prodáno:

15 428 l piva (a to 7°á 1,40 Kčs, 10°á 2,80 Kčs, 14°á 5,20 Kčs)

137 l vína v cenách od 22,-- do 42,-- Kčs

465l likérů v cenách od 30,-- do 110,-- Kčs

Různé zákusky za 2647,-- Kčs

Knihy 2 za 40,-- Kčs

5340 limonád a 1140 lahví sodovky.

Kuřiva prodáno:

 

 

kusů

á Kčs

Celkem Kčs

Cigarety

Partyzánky

105100

0,16

16816,--

 

Lípy

10060

0,20

2012,--

 

Džunky

5000

0,19

950,--

 

Globus

4000

0,22

880,--

 

Slavie

500

0,25

125,--

 

 

 

 

20.783,--

Doutníky

Kuba

2300

1,10

2530,--

 

Krátké

650

0,70

455,--

 

Portorika

700

0,70

490,--

 

Viržinka dlouhá

90

2,--

180,--

 

Viržinka krátká

100

1,--

100,--

 

 

 

 

3.755,-- Kčs

 

Nedostatek, který je veřejností dost kritizován, jest malý příděl uhlí pro otop. Když se uhlí spotřebuje, koná se pak schůze v nevytopené místnosti. Stalo se i to, že při osvětové besedě byl referent – obvodní lékař – nucen přednášet v kožichu.

Myslivost v Dolních Černůtkách byla až do r. 1952 společenstvím; tj. byla obhospodařována Honebním společenstvem, jehož starostou byl od r. 1948 Jos. Pour č. 32 zde. V r. 1952 bylo utvořeno sloučené honební společenstvo v katastrech obcí: Kllenice, Třebnouševes, Rašín, Ostrov, Vinice a Dolní Černůtky. Výhoda společného obhospodařování se hned projevila. Hon na bažanty v klenickém lese „Kazatelnice“ přinesl překvapivý výsledek: bylo odstřeleno na 450 kusů a při poslední leči, kde bylo bažantů nejvíce, neměli střelci již patrony a nečinně přihlíželi, jak „královský pták“ našich lesů bez rány odletuje! Přes to vyskytly se ve společnosti spory (a to pro odstřel zajíců) a došlo pak v roce 1954 k rozdělení na Klenice, Třebnouševes a Rašín. Lidová myslivecká společnost Rašín obhospodařuje nyní katastr Rašína a Dolních Černůtek. Předsedou je V. Machek z Rašína č. 3, místopředsedou Jar. Hlavatý č. 10 zde, jednatelem Jos. Pour č. 32 zde, ostatní činovníci v Rašíne.

„Společnost“ řádně hospodaří, v zimě zvěř krmí a tak honitba je řádně zazvěřena. Zajíců je dostatek, bažant vytlačuje koroptev. Jen v naší „Habřince“ jich je na 150 ks. I srnčí se rozmnožila a stav této zvěře je jen v našem katastru 20 ks, z toho v „Habřině“ 7 ks. Naším rolníkům to není nijak sympatické – pro způsobené škody na porostech, ale  v socialistickém zemědělství – při zcelených honech to tak nebolí.

Výkonnými myslivci zde jsou:

Hlavatý Jar. č. 10 – rolník, družstevník

Ponikelský Fr. č. 30 – rolník, individ. hospodařící

Pour Josef č. 32 – úředník, t.č. hlavní účetní M.h. na ONV

Langr V. č. 20 – rolník, družstevník

Knajfl Al. č. 9 – rolník, stár 77 let a ještě trefuje! J.H.R.

Naše živé bažanty vyvážíme do západních zemí (Francie) za výhodných podmínek:: 1 bažant = 80 kg pomerančů nebo 5 kg kávy. Naši měli úkol 35 ks, nachytali jich však 47 kusů!

Zastřeleno v našem katastru bylo:

bažantů 50 kusů

zajíců 30 kusů

koroptví 15 kusů

V masopůstě konali myslivci ples v Rašíně, příště má býti v obci naší. Návštěva bývá vždy dobrá.

Poměry lidopisné a místopisné

Sňatky

5.II. oženil se Jos. Fidranský z č. 31 se Zdeňkou Klečkovou z č. 12

19.11. oženil se Vladimír Langr z č. 20 s Drahuší Holečkovou z Rašína

17.9. vdala se Miroslava Langrová z č. 20 s Miroslavem Meisnerem z Vlčkovic

Narození

 1. července narodila se v hořické nemocnici Helena Fidranská z č. 3

 27. srpna narodila se v hořické nemocnici Zdeňka Fidranská z č. 12

Úmrtí

Dne 17. ledna zemřela Emilie Kejzlarová z č. 39

Dne 16. září zemřel Jan Hátle z č. 5 ve věku 96 let

17. září zemřel Václav Hlavatý č. 19 ve věku 72 let

 

Stěhování

Dne 5.12. odstěhoval se JUDr. M. Hynek z č. 36 s rodinou do Cerekvice

Dne 31.12. odstěhovala se Mil. Dubská z č. 14 do Pohřebačky – okr. Pardubice

 

Odvodů se zúčastnil Václav Langr, z č. 20 a také dne 1. XI. narukoval – na Slovensko.

 

Drobné stavby:

Josef Trnavský č. 11 provedl zlepšení bytu. Zřídil si pěknou koupelnu a spižírnu, nákladem 15 tis. Kčs.

Jaroslav Hlavatý č. 10 vyměnil doškovou střechu chléva za eternitovou a rozšířil si chlév, nákl. 14 tis. Kčs.

Jos. Pour č. 32 začal v dubnu bourat mlýnici. Mlýn jako takový byl vyřazen z provozu již r. 1949. Střecha i vnitřní zařízení mlýnice zchátralo a stalo se útočištěm krys. Vyhlídka na znovuzřízení a zahájení provozu není a tak se definitivně končí existence mlýna v Dolních Černůtkách, o kterém je zmínka již ve století 17.

Nehoda na dráze

Dne 21. října hnal na pastvu Fidranský Emanuel č. 7 své 2 kusy hovězího dobytka. Hnal je volně, neuvázané a projíždějící vlak oba kusy přejel. Škoda velká, ale pojišťovna likvidovala tento případ velmi benevolentně a ku spokojenosti postiženého.

Dne 24. 10. musil Fr. Schoval č. 6 na rychlo odporazit klisnu, která onemocněla akutním zápalem. Kůň výborných vlastností – tahoun, nejlepší v obci!

Mechanisace přinesla zase novinku. Dne 16. 11 poprvé nakládáme hnůj traktorovým nakládačem. Jedna z nejnamáhavějších prací by tím byla odstraněna – ovšem jen, kde se může do hnojiště vjet. Požadavek doby – společná živočišná výroba!

Kočovní cikáni. Bývala to metla venkova, avšak od dob Hitlerova režimu, kdy jim bylo kočovnictví zakázáno, se zde neukázali. Až letos, 3. IV. přihrnuli se na třech vozích. Naší občané jim ale nedovolili utábořit se a velmi ostře je z obce vykázali. Pravda, jsou to také členové lidské společnosti, ale ukrást slepici, či cokoliv jiného – to je stále ještě pro ně maličkost a žádné prohřešení.

Cukrovarská rampa na zdejší stanici přijala celkem 32674 q cukrovky. Naši družstevní kritizují, že skládání se děje po staru: navrhují zřízení van, do kterých by se mohla fůra řepy jen shrnout, odtud pak až transportérem na vagon či hromadu. Nápad je – jde o to, bude-li realisován.

Kultůra v obci

Dívadlo – a to krajské oblastní v Hradci Králové se stalo skoro potřebou. Po loňských zkušenostech přihlásilo se letos 20 zájemců, pro které autobus přijíždí a zase zpět odváží. Repertoir je vybranější než loni a všem se nám líbí.

Film není již tak spontáně navštěvován, ač i zde je řada příznivců, kteří nejen do Cerekvice, ale i do Hořic dojíždí.

Knihy se zde nekupují, málokdo má na ně čas. Časopisy však se v mnohých rodinách již staly nezbytností, bohužel, že né ve většině.

Lidová knihovna vedená V. Paulusem č. 26 byla opětně obohacena o nová díla, čtenářů je však jenom 7.

Rozhlasové přijímače jsou (až na č. 24) ve všech rodinách. Někteří náročnější zabývají se již myšlenkou nákupu posledního zázraku techniky – televisoru. Zájem je takový, že výroba zatím nestačí krýt potřebu.

Osvětové besedy (přednáška s filmem) byly uspořádány 3 a jedna estráda, tj. humor, hudba a tanec.

Spartakiáda – celostátní tělocvičná slavnost, pořádaná v červnu a červenci v Praze byla předmětem veliké pozornosti široké veřejnosti. Účastnila se jí jako cvičenka žačka Kalvachová Jitka č. 38, jako divák B. Fidranský č. 15.

Školy – takový je zde nedostatek dorostu, že nemáme nikoho na středoškolském studiu, ač jedenáctiletku máme v Hořicích. Mladších ročníků však utěšeně přibylo a tak na osmiletku do Cerekvice dochází 3 chlapci a 1 děvče. Do národní školy v Hněvčevsi dochází 7 chlapců a 3 děvčata. Učení mají dost a rodičové zdatně pomáhají v úkolech!

Události politické

Rok 1955 jest rokem jubilejním. Náš stát slaví první desítiletí budování nového společenského řádu – řádu socialistického.

Přes všechny těžkosti růstu a není jich málo, je nutno zhodnotit velkolepý rozvoj hospodářský a kulturní. Zbudovali jsme vlastní těžký průmysl, jako základ celého národního hospodářství. Nyní budujeme druhý mocný pilíř, tj. socialistické zemědělství. Sdružováním rolníků do jednotných družstev vytváříme velkovýrobu zemědělskou, neboť jenom ona může uspokojit stále stoupající potřebu pracujících, zemědělcům samotným pak zvýšit úroveň a zajistit spokojenost.

S tímhle ovšem nemohou souhlasit nepřátelé tohoto režimu – zastánci staré kapitalistické společnosti. Vydržují si v Západním Německu velkou a nákladnou propagandu proti zemím lidových demokracií. Štvavý vysílač „Svobodná Evropa“, výcvikový střediska pro špiony a diversanty, tiskárny štvavých letáků a základny pro vypouštění špionážních balonů, to všecko jsou prostředky, kterými bojují. Úspěchy mají chatrné, protože letákům je zde věnována pozornost minimální a činnost diversantů je anulována protiopatřeními naších bezpečnostních orgánů. Trochu věcných škod způsobují „meteorologické“ balony. Jsou značných rozměrů (5, 10, 15 m) a nesou daleko přes 1 q nákladu. Poškozují elektr. sítě, obytné domy, ba ohrožují i lidské životy.

V naší obci nic podobného se zatím nestalo. Jen šuškavá propaganda si občas přijde na své. Na příklad: ku konci března vzniká nová nakupovací horečka – přijdou prý ruble místo Kčs!! Nestalo ose tak, ale 1. IV. se přece něco stalo: 16.000 druhů zboží bylo zlevněno až o 20%!!

Ostražitost a bdělost je třeba neustále uplatňovat a tak pro vlastní bezpečnost úrody byly rozepsány žňové hlídky. Jsou dvoučlenné a zdržují se většinou celou noc na sběrně mléka. (Nechá se tam totiž také dobře podřímovat!)

Závěrem:

Co nás nejvíce zajímalo ze světových událostí

Do roku 1955 jsme vstupovali za velmi zostřené mezinárodní situace, v atmosféře válečných hrozeb od stoupenců politiky „s posice síly“. Přece se však podařilo mírovým silám napětí zmírnit a hrozbu nové války odvrátit.

Ženevská konference šéfů 4 vlád (Ameriky, Anglie, Francie a Sovětského svazu) nepřinesla kýženého úspěchu – shody docíleno nebylo. Tábor socialismu dosáhl však jiných a závažných výsledků: konference v Bandungu manifestovala jménem 29 asijských a afrických národů v čele s lidovou Čínou a Indií proti válkychtivému imperialismu a kořistnickému kolonialismu.

Další významná událost světového formátu byla přátelská návštěva státníků SSSR Bulganina a Chruščeva v Indii, Burmě a Afganistánu. Výsledkem bylo vyhlášení 5 zásad mírového soužití států s rozdílným státním a společenským zřízením.

Toto mělo velkou odezvu v celém světě a projevilo se to vzájemnou výměnou delegací mezi státy obou společenských soustav.

Sportovci, umělci, vědci, navazují přátelské styky. Zemědělští odborníci ze Sovětského svazu konají studijní cestu po Americe, zatím co američtí farmáři na oplátku jsou účastníky všesvazové zemědělské výstavy v Moskvě.

Chceme věřit, že i diplomaté obou táborů budou tohoto příkladu následovat a přičiní se, aby všem národům zajistili rovnoprávnost a šťastnou mírovou budoucnost!                                        

Zapsal: Šulc Fr.

 

Pražák Fr.

V. Dušek

Jos. Trnovský

Javůrek Fr.