1956

Počasí a úroda:

Letošní rok trpěl rozmarným počasím. Leden teplý – prší, zato v březnu tuhá zima – mrazy -25°C. Polní práce začínají teprve v dubnu, ale půda je vyspělá a díky strojům  STS se zpoždění dohání. O státním svátku 9. května se pilně pracuje (zdržují deště), však místní JZD má ještě sázet polovinu brambor a sít všechnu čekanku. Při setí cukrovky jsme poprvé použili stimulace osiva, aby rostliny měly více životnosti. Nevím, bylo-li to jen tím, (protože i ostatní činitelé: půda, agrotechnika, hnojení – byli v nejlepším stavu), ale skutečnost byla 400 q výnosu po hektaru.

Vývoj polních plodin byl počasím silně zpožďován. Tak např. brambory byly dosázeny až 20.V., sušení na lukách skončeno 4.77. a žně se tak protáhly, že teprve 14. září byly domláceny poslední pohrabiny v č. 19 (kde se prováděl společný výmlat). Sklizeň otavy skončena 20. září a 22.9. je nakládána na žebřiňáky poslední směska (na zrno!).

Sklizeň okopanin zase ztěžována častými dešti. Brambory se ještě dobyly za sucha. Výnos byl veliký (cca 290 q po ha)), a naší družstevníci dobře odměňovali – 1 q bramborů za den – všem brigádnicím místním i z Hořic. Na čekance pomohla po dvakrát Střední škola z Cerekvice, na cukrovce zase Mileta z Hořic. Ovšem jen když bylo dobré počasí, a protože bylo většinou ošklivo, zůstala všechna tíha práce na nás samotných. V listopadu uhodily mrazy – družstevníci si pochvalují, že jak hladce se odváží čekanka z pole!! Cukrovka (osekaná pomrity sekáčkem) se také dobře vyorává, ovšem ta na hromádkách zmrzla. Byl to boj s nepříznivým počasím, ale nepovolili jsme a dne 17. prosince jsme poslední řepu dovezli.

Je třeba vyzvednout, že o skončení sklizně se zasloužili nejen družstevníci, ale účinně pomohli i soukromě hospodařící rolníci Schoval (i s potahem), Ponikelský 30 a Hlavatý 33.

Mrazy způsobily tohoto roku mnoho škod, hlavně na cukrovce a zelí (JZD Chomutice a Dobrá Voda desítky hektarů); v našem družstvu zamrzlo 30 arů mrkve, ze které pak už nic nebylo!!

Resumé: Vypěstovat to umíme, ale zatím nedokážeme včas sklidit!!

Činnost JZD

V intencích strany (KSČ) a vlády vytyčuje si ONV v Hořicích velký úkol převést zemědělskou produkci na socialistickou velkovýrobu. Je pravda, že na okrese existuje 17 družstev III. typů, avšak celá řada z nich jsou menšinová (Hněvčeves). K 31.V. t.r. obhospodařují 25% orné půdy. K tomu přistupuje cca 10% orné u ČSSS, zbývá stále ještě 65% v roztříštěné malovýrobě. Ani v rámci kraje není situace růžová: JZD jsou sice ve 44% obcí, ale hospodaří jen na 26,4% orné půdy. Jsou tedy pořádány přesvědčovací akce – nejprve převést II. typpy na vyšší stupeň. Podařilo se tak v Třebověticích, Jeřicích a Třebnouševsi. I u nás v obci byly možnosti přechodu rozebírány, avšak bezvýsledně. Družstevníkům se celkem výroba daří, zejména živočišná. Dodávka mléka např. byla splněna na 213%, vepřové maso i vejce jdou na státní nákup, čili za slušné ceny. Také práce je méně: Předali jsme ČSSS ještě nějakou reservní půdu, a sice hon za Knajflovi ve výměře 10,67 ha. Pracovní morálka není špatná a tu je těžko slibovat, že se budeme mít lépe.

Přesto nám opět dva členové vystoupili a to č. 23 a 32. I další někteří nejsou spokojeni s rozdělováním plodin, ovšem pokud je to II. typ – nejde to jinak, protože čím více hektarů, tím větší daně a další režie. Jediný recept je přechod na III. typ.

K 31.12. 1956 je počet zemědělských závodů sdružených v JZD 17, s výměrou půdy: zemědělské 110,35 ha; z toho orné 90,29 ha.

Přehled o plochách a hektarových výnosech hlavních plodin v JZD:

 

plodina

Osevní plocha ha

Sklizeň q

Q na 1 ha

 

Pšenice

18,14

580

32

 

žito

8,05

219

27

 

ječmen

8,70

215

24,7

 

oves

9,56

208

22

 

Řepka

2,35

33

14

 

Cukrovka

9,73

3791

390

 

Čekanka

4,46

1505

334

 

Brambory rané

,6

150

250

 

Bramb.ostatní

7,10

2114

297

Tržba za rostlinné výrobky (včetně volného prodeje 266.100,--- Kčs.

Některé výdaje na výrobu:

Přikoupená osiva a sadba 21.000,-- Kčs

Strojená hnojiva 20.700,-- Kčs

Odměna STS 21.200,-- Kčs

náklady na brigády 6500,-- Kčs

Členům za pracovní jednotky 166.338,-- Kčs

a P.J. byla odhlasována 35,-- Kčs.

Družstvo má k disposici všecky prostory hospodářských budov č.p. 14, vlastní 1 traktor, 2 valníky, kladívkový šrotovník, 3 elektromotory, senomet, mlátičku a další menší stroje.

Pracovní morálka je dobrá, funkcionáři se starají poctivě, proto tyto skvělé výsledky.

Poměry lidopisné:

Dne 4.2. narodil se Jaroslav Paulus č. 26

Dne 29. 8. zemřel Josef Javůrek – výměnkář č. 22

Dne 30. 7. vystěhoval se Fr. Rachota s rodinou z č. 37

Dne 18. 9.. vystěhoval se Vlad. Kalvach z č. 38

Dne 7. 11. přistěhoval se Zd. Václavík do č. 37.

Počet obyvatel se zase snížil a máme obývatel: mužů 43, žen 46, celkem 89.

Kultůra

Bylo pokračováno v zimních zájezdech do Kr. oblastního dívadla v Hradci Králové – účastníku 17. Jednou též autobusový zájezd do biografu v Hořicích. S úzkým filmem nás několikrát navštívilo Středisko drůbežárny z Jeřic a bylo uspořádáno též několik lékařských přednášek s promítnutím patřičných filmů. Vlastní kulturní podnik nemá uspořádat kdo, a pro koho – ba ani taneční zábava o pouti či posvícení nebyla.

Knihovna: je celkem dosti bohatá – má 7995 svazků (kromě 32 brožur odborného rázu!!), avšak průměrný počet čtenářů je jenom 8. Nejčtenější autoři?? Jirásek, Baar, Sokol – Tůma, Dumas, méně Němcová a Rais. Nečte se vůbec literatura politická, ačkoli knihovna obsahuje 20 svazků Stalina, 6 svazků Lenina, Gottwalda, ba i oba díly Marxova Kapitálu.

Autobusový zájezd byl uspořádán dne 20. září do Brna na strojírenskou výstavu a zúčastnilo se ho 20 osob.

Pro 9 dětí naších družstevníků umožnila Mileta10 (náš patron) desetidenní pobyt ve Velké Úpě v rekreačním středisku. Dětem se tam moc líbilo.

Z událostí politických

byla největší pozornost věnována Polsku a Maďarsku. Tam totiž ze špatné hospodářské situace vznikly nepokoje. Vnitřní i zahraniční reakce jich využila a zorganizovala v Maďarsku ozbrojené povstání. Mnoho národního majetku a stovky životů padlo v oběť, než Sovětská armáda udělala pořádek. U nás se to projevilo je zvýšenou nervositou na ouřadech a větší bdělostí a ostražitostí bezpečnostních orgánů.

Pražák Fr.                                                                          

Zapsal: Šulc Fr.

kronikář