1957

  1. Průběh roku, počasí, úroda

Mokré a studené jaro ovlivňovalo setí jařin a cukrovky. Zaseto bylo sice včas, ale tu a tam do mokra – zatlapáno. Tak naše JZD na jednom honu musilo po několika týdnech sít cukrovku znovu, což se projevilo slabou sklizní, 270 q po ha.

Ještě v květnu chodily mrazy, z nichž největší byl 24.V. Zmrzl květ ovocných stromů, ale odnesly to i rané brambory. Ve druhé polovině června uhodila horka a v prvním týdnu měs. července naměřil jsem 88 až 40°C ve stínu.  Krásně se usušila sena – výnos byl 27 q po hektaru. Také jeteliny a vojtěšky v I. seči byly výborné, zato II. seč nebyla téměř žádná – zaschla.

Počasí ve žních bylo rozmarné: krásné dny se střídaly s vydatnými dešti, takže mnoho obilí – hlavně u nás žito – vzrostlo – as na 20%. Ostatní obiloviny se sklídily jakž takž dobře (sláma byla mnohdy mokrá). Pro časté deště se žně protáhly- 27. srpna zbývá nesklízen ještě oves – je v mandýlkách a prší na něj.

Hektarové výnosy u JZD:

Plodina

Plocha ha

Sklizeno q

Dodávka povinná

Státní nákup

Ha/výnos

Pšenice

16,6

583

172

60

35

Žito

7,25

177

77

0

24,5

Ječmen

7

212

89

0

30

Oves

6,96

97

24

0

13,9

Řepka

1,94

25

22,7

0

12,7

Hrách

1

2,5

0

0

2,5

Br.rané

1,5

234

88

86

156

Pozdní

7

1167

175

0

166,7

Řepka krm.

3

2600

0

0

866

Cukrovka

8,37

2814

0

893

336

Čekanka

4

1025

666

359

256

Zelí bílé

0,55

261

0

0

475

Mrkev

0,65

103

0

0

158

 

Deštivé počasí panovalo ještě při sklizni brambor a zapříčinilo značnou ztrátovost. Teprve v druhé polovině měsíce října se vyčasilo a vydrželo téměř dva měsíce. Dobře se sklídila čekanka i cukrovka, osev ozimů proveden včas, takže do zimy krásně urostl.

Úroda ovoce velmi chatrná, ještě třešně a pak hrušky byly ucházející – jablka jen vyjímečně.

Ze škůdců vyskytl se maločlenec na cukrovce, v menší míře dřepčík a ojediněle mandelínka na bramborách – celkem bez větších škod.

Plevele – zvláště bodlák, byl v obilovinách, účinně ničen „Dykotexem“, což úspěšně prováděla specielním rozstřikovačem STS. V bramborách a zelí se k podzimu rozmohl merlík (lebeda)  cukrovka zůstala čistá.

Při jednocení cukrovky bylo ve zdejším JZD poprvé použito „zlepšováku“ – tzv. babosedu. Traktor totiž táhne zvolna 12 sedaček obsazených družstevnicemi, které jednotí v sedě! Nebolí kolena a pracuje se v chládku (pod plachtou)), ale bolí zase záda a je mnoho dvojáků – těžko stačíš tempu.

Sklizeň cukrovky skončila letos k 20. listopadu, tedy o celý měsíc dříve, než roku minulého. Týká se to JZD, protože 4 naši rolníci individuelně hospodařící, skončili již v půlce října!

Vyvážení chlévské mrvy a provedení hluboké zimní orby bylo ještě včas provedeno.

  1. Živočišná výroba

Vedla se dobře. Epidemie se nevyskytla – snad díky všem, veterinárním opatřením, jako očkování proti července  a obrně vepřů. Stavy hospodářských zvířat odpovídají stanovenému plánu a jsou tyto:

Dle soupisu k 1. lednu 1957

Skot

146 kusů

= 1, ks na 1 ha zeměd.p.

Prasatta

161

= 1,3

Koně a hříbata

14

= 0,113

Kozy a kozli

17

= 0,137

Ovce

0

0

Slepice

732

= 5,91

Husy

30

 

Kachny

11

 

Krůty

5

 

Vysoké číslo počtu slepic je proto, že místní JZD – třeba že zatím II. typ, má už vlastní velkovýrobu vajec. V pojízdných kurnících a v zimě v č. 35 (v upravené stáji) je ubytováno cca 250 nosnic – přes léto více. Snůška činila v průměru 140 kusů na jednu nosnici. Dík dostatku krmení jsou i dojnice ve znamenité kondici, takže dodávkový úkol mléka byl splněn. Horší je to, že podle zkoušek tuberkulínem projevilo se zde ke konci roku na 40% krav, které reagují na TBC.

Dodávka prasat byla překročena: místo plánovaného výkupu …. kusů, bylo dodáno …. kusů, tj. ….%.

Ona totiž cena 6,30 Kčs za 1 kg vepř. masa ve výkupu je ztrátová, teprve prase na státní nákup – za 16,-- Kčs nahradí a vyrovná rentabilitu.

Ceny hovězího se pohybují dle jakosti od 6,-- do 9,-- Kčs, u chovných kusů až 11,-- Kčs za 1 kg živé váhy.

Lesní a polní zvěř:

Koroptví je v našem katastru jen asi 25 kusů, ačkoliv se již po 4 roky šetří a nestřílí. Zajíců bylo odstřeleno cca 29 ks, i to je málo. Zato bažantů bylo střeleno asi 60 ks a početné stavy se stále zvětšují. Srnčí zvěř – kolem 10 ks se pohybuje v katastru, zastřelen byl 1 kus. Hony byly pořádány 2 na bažanty, 1 na zajíce.

  1. Postup socialisace - JZD

Zemědělství v naší republice prošlo v roce 1957 přímo historickou etapou svého vývoje. Prudký rozvoj družstevního hnutí vytvořil širokou základnu pro zintenzivnění socialistické velkovýroby. Během roku byly pořádány velkorysé přesvědčovací akce, jichž se zúčastňovali pracovníci politických stran, lidosprávy, průmyslových závodů apod. Práce to nebyla lehká. Rolníkům se zle nevedlo, zvláště drobným, neboť dodávkové úkoly podle třídního rozpisu si hladce splnili a použít vůči nim nějakého „tlačítka“ by nebylo politicky únosné. Likvidace úpadkových hospodářství nebyla rovněž pro ostatní nijak sympatická – znamenala zajistit výrobu i na této půdě – zvýšit si úkoly. Při tom veliká část naších rolníků jsou stále ještě individualisté, dívající se na vše jen ze svého osobního hlediska.

V takových případech bylo úspěšné provést rozbor jeho činnosti a hned vyšly najevo nějaké prohřešky proti socialistické zákonitosti nebo i státní disciplině a bylo po odporu.

Pravda však je také ta, že je zde ještě druhá část zemědělců, kteří jsou sečtělí a uvědomělí. Sledují vývoj lidské společnosti, přesvědčují se denně, že kapitalismus znamená války, socialismus – mír. A protože vidí budoucnost jasně, neděsí se jí, ale vidí, že stále stoupající potřebu zemědělských výrobků může zajistit jen socialistická velkovýroba.

A tak výsledky přesvědčovací akce v postátním měřítku jsou tyto: družstva hospodařila ke konci roku na 57,4 % zemědělské půdy a 61,1% orné půdy, kromě ČSSS a ostatních úst. plánovaných závodů.

Také naši rolníci v obci musili projít ohněm prudké výměny názorů, trvajícím mnoho týdnů. V červnu a červenci přivážel autobus až 3x v týdnu soudruhy z KNV z Hradce Králové, kteří navštěvovali jednotlivé usedlosti, aby získali přihlášky pro III. typ. Mnoho úspěchů nebylo a tak ONV v Hořicích zrušil hospodářskou smlouvu mezi JZD II. typu Dol. Černůtky a ČSSS a hon o výměře 10,67 ha rozdělil po 2 až 3ha mezi „nejtvrdší rolníky“. To pomohlo a přihlášky pro III. typ šly jako po másle. Zbylo ještě přesvědčit 5 rolníků, kteří sice již bývali členy družstva, ale později vystoupili.. Byla to č. 6, 9, 17, 23, 30 a 32. I to se podařilo a 1. září bylo ustaveno JZD III. typu, kde jsou všichni rolníci – až na č. 33 – Hlavatý Al., který zatím nevstoupil – ale neodříká se do budoucna. Samozřejmě netrval ONV již na přidělení půdy těm, kteří podepsali a i Hlavatému Al. byl nucený příděl snížen z 2,5 ha na 1 ha orné.

Hospodářsko technická úprava půdy se zde vlastně jen upřesnila a Ing. Brádle, který byl okresem pověřen vypracovat JEP – jednotnou evidenci půdy, neměl práci těžkou. Záhumenky – do 50 arů zemědělské půdy – jsou sice stanoveny, avšak družstevníci se rozhodli nechat je ve společném obhospodařování, aby se nezdržovali malovýrobou.

Výroční rozvaha JZD vykazuje celkový obrat 281.193,-- Kčs. Na prac. jednotkách (á 35,-- Kčs) bylo členům vyplaceno 165.360,-- Kčs. Na nedělitelný fond zůstalo 7.257,-- Kčs. Náklady na brigádníky činily 4.752 Kčs, na STS 15.840 Kčs. Tržby za rostlinnou výrobu 179.638 Kčs, za živočišnou si tržil každý soukromě (týka se r. 1956).

  1. Místní národní výbor

Podle §7 zákona o volbách do N.V. konaly se i v naší obci dne 19.V.1957 volby..

Předvolební agitační kampaň byla vedena po linii nár. fronty (všech stran a složek), nicméně hlavním organisátorem zůstává komunistická strana. Je to samozřejmé, protože avantgarda dělnické třídy nemůže připustit žádné reakční rejdy. Proto je snaha, aby hlavní funkcionáři byli z řad KSČ, není to však pravidlo. Např. voliči v obci Třebovětice prosadili, aby předseda i tajemník MNV nebyli „partajníky““. V naší obci nebyl volební boj nijak vyhrocen a tak navržení kandidáti byli také zvoleni a jsou to: jako poslanec do KNV s. Drahovzal z Hořic, do ONV s. Baudyš z Třebnouševsi a do MNV Šulc Fr. předseda, Pour Jos. č. 32 tajemník, Pražák Fr. člen rady. Další členové: Fidranský J. č. 31, Javůrek Fr. č.22, Dušek V. 21, Marx J. č. 17, Trnavský č. 11, Hlavatý č. 10.

Je zaktivisován znovu Výbor žen – v čele s Hanou Hlavatou č. 10, Jar. Pourovou č. 32 a M. Pražákovou č. 2. Jsou ustaveny dále stálé komise a to: zemědělská, finanční, pro výstavbu, kulturní, sociálně zdravotní, bezpečnostní a trestní.

Nesměl chybět ani akční plán – souhrn všech akcí pro celé volební období tohoto nár. výboru.

Hodnotíme-li výsledky  „panování“ na konci roku 1957, je třeba poznamenat: tíhu všech obecních akcí nese rada MNV, jejíž členové – hlavně tajemník s předsedou (jsou shodou okolností letos oba v budově ONV služebně!) zařízují operativně vše potřebné. Na ostatních členech NV zůstává jen na zasedáních odsouhlasit! Stálé komise pak téměř nepracují a neschází se vůbec. Důvody: obec je malá, obývatel málo (96 včetně nemluvňat) a hlavní těžiště vší práce a starostí je v JZD, k jinému se těžko dostanou.

Hlavní úkoly, které jsme si vytkli a které byly realisovány:

Renovace splavu: místo dosavadních dřevěných povodnic byly zbudovány okresním stavebním podnikem povodnice betonové. Na místo zchátralých dřevěných stavidel zhotovily „Kávoviny n.p. Pardubice“ celé nové kovové zařízení. (Podílejí se na údržbě, protože vodu potřebují v sušárně).

Úprava vantrok: Staré shnilé vantroky před bývalým mlýnem č. 32 byly odstraněny a nahrazeny betonovým skluzem.

Oprava obecní cesty k Rašínu byla provedena v rámci „Akce Z“ (zvelebování) a to materiálem makadam z Lužan u Jičína.

Úprava bytové jednotky v č. 14: provedena předělením hořejší velké světnice, úpravou dveří a oken.

Nový televisor byl instalován v kulturní jizbě v dolejší světnici č. 14.

Rozhlasovou ústřednu s 5 ampliony dokázali jsme ještě před koncem roku zakoupit a z Prahy domů dovézt.

Z uvedeného je vidět, jaké sumy poskytuje stát dělníků a rolníků na zvelebení naších obcí a měst. Jen naší obci dostalo se na Akci Z 40.000 Kčs; a že jsme plánované akce splnili, byli jsme ještě na ONV vyhodnoceni a odměněni promítačkou instrukčních filmů.

Pohyb obyvatelstva

Přistěhoval se: Jaroslav Menclík s manželkou dne 7.I. do č. 18

přechodně Jano Šelepský s Ivanou Pěnkavcovou 21.5. do č. 24 na dva měsíce

Hilga Gelnerová se synem (z Bílovce) dne 16.9. do č. 8

Margita Varadiová s dcerou Violou 7. 10. do č. 14

Vystěhoval se Javůrek Vladimír dne 25.9. do Cerekvic

    Javůrková Růžena dne 24.3. do Račic

Svatby Vlad. Javůrek z č. 22 s Alenou Podzemskou z Cerekvice

Zemřeli

dne 19.3. Mergl Frant. č. 8 ve věku 64 let – mrtvice

dne 7.8. Dušková Frant.. č. 21 ve věku 70 let – srdeční choroba

dne 8. 11. Ludvíková Marie č. 33 ve věku 66 let – rakovina jater

Narození nebylo žádné

Osvojení:  Dne 10. 8. osvojila M. Vinšálková č. 23 Annu Hruškovou, 15 let starou, kterou přijala již před 7 léty. Áša nabývá jméno Vinšálková a zastává nyní v JZD místo drůbežářky.

Stavby

Zděna Fidranská č. 12 postavila novou bytovou jednotku – moderně a účelně projektovanou. Mnoho prací bylo provedeno rodinou svépomocí, přes to byl náklad cca 85 tis. Kčs.

Václav Fidranský č. 25 přistavěl novou stodůlku nákladem asi 5 tis. Kčs.

Trnavský Jos. č. 11 si vybudoval prostornou garáž pro svého „Spartaka“ nákladem 4 tis. Kčs

Schoval Frant. č. 6 pořídil na svoji obytnou budovu tvrdou omítku nákladem asi 20 tis. Kčs. Postavil též novou prostornou kolnu (v r. 1956 nákladem cca 35 tis. Kčs).

Osobní automobil si koupil Pražák Fr. č. 2 a Trnavský Jos. č. 11

V noci z 12. na 13. listopadu 1957

zemřel po krátké těžké nemoci

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ

president republiky Československé

V den pohřbu byla uspořádána tryzna

 

Ohlas mezinárodních událostí

Úsilí SSSR o zabezpečení míru je stálým pořadem mezinárodních jednání. Západ stále ještě staví na stanovisku „posice síly““. Zkouší atomové výbuchy, buduje odpalovací rampy apod. Sovětský svaz jde jinou cestou: zúčtoval s konečnou platností s neblahým kultem Stalinovy osobnosti, odhaluje protistranickou skupinu Malenkova, Kaganoviče a Molotova ((22- .VII.57) a zbavuje je funkcí. Je to operace odvážná, ale strana se cítí dosti silná a razí pak nové perspektivy o mírovém přechodu dalších zemí k socialismu a o úspěšném rozvoji pokojného soužití mezi národy. Chce soutěžit se západem na poli hospodářském i vědeckém. A že k tomu vytváří předpoklady, dokazuje  úžasný rozvoj průmyslu, zemědělství a všeobecného průzkumu. Svět zůstal ohromen, když dne 4. X. 1957 oznámil Svaz sovět. social.  republik vypuštění

První umělé družice země. Rozhlas všech států a radioamatéři celého světa byli nadšeni, když uslyšeli její „pípání“. I Spojené státy americké na tomto problému pracují, avšak dosud jen s nepatrnými výsledky. Že tím stoupla prestiž ruských vědců i techniků je na bíledni a i my – čechoslováci, jako jedni z přátel nejpřímějších jsme hrdi!

Pražák Fr.                                                                                      

Šulc Fr.

kronikář

 

DOS „drobné opravy a služby“ – provozovna MNV zřízena dnem 15.II.1957. Je to  elektroopravna a opravna vodovodů – vedoucí je Jos. Fidranský č. 31. „DOS“ky jsou zřizovány v obcích a městech proto, aby odborníci, kteří ve svém oboru trvale nepracují, mohli příležitostně poskytovat služby obyvatelstvu legálně a ne „fušovat“ na černo.