1959

1959

Počasí a úroda

Letošní rok můžeme označit za dobrý. Zrniny a brambory, jako žil luční seno dalo sklizeň velmi dobrou, zklamaly jeteliny s vojtěškou a řepa s čekankou. Počasí v lednu, únoru a březnu zimní, avšak klidno, takže se mohlo plno užitečné práce vykonat: na louce u řeky byly vysekány přerostlé olše a vrby, u porodny prasnic č. 19 vyhloubili jsme prostorný sklep. Vyvezeným materiálem zarovnali jsme dolíky na louce a u splavu.

Duben, květen a červen – počasí velmi příznivé, polní plodiny krásně vzchází – až na jeteliny, které musely být zaorány. Senoseč začala 2. června a ve 12 dnech byla úspěšně skončena.

Žně začaly 20. července a byly velmi bohaté. Žito 2 m vysoké a klas bohatý – dalo 34,7 q po ha. Pšenice v průměru 40 q/ha, ječmen 33,80 q/ha, oves 27,10 q/ha. Těchto čísel jsme ještě nikdy nedocílili.

Od 15. srpna až do konce října pak zde ani nekáplo, což nám značně snížilo výnos cukrovky a čekanky. Zato tempo práce nebylo ničím zdržováno a již 30. října byla sklizeň okopanin skončena. Teplé počasí trvalo vlastně až do konce roku – vánoce byly „na blátě“.

Ovocné stromy po loňské nadúrodě by měly letos odpočívat. Také u jabloní se to projevilo v plné míře: květů bylo velmi málo a jablka téměř žádná. Ale třešní, slív a švestek byla úroda dobrá, ovšem švestkové stromy chybí. Hrušek a ořechů bylo obstojně, ale i ořešáků není dost.

Ze škůdců polních plodin vyskytla se na řepě larva mouchy burákové. Bojováno proti ní bylo postřikem letecky i traktorem. Proti plevelům – hlavně bodláku – bylo zase použito postřiku. Obojí ochrana se projevila příznivě.

Činnost JZD

Z hlediska politického je nutno uvést, že se družstva během letošního roku podstatně upevnila. Vnitrodružstevní problémy jsou a budou a my je máme též, avšak jsou u nás řešeny moudrou dohodou. Naříkat na STS už nemůžeme, protože – jako všude, bylo i v Třebověticích středisko STS zrušeno a stroje přešly na družstva. Naše JZD vlastní dnes 3 traktory, 3 valníky traktorové, 4 potahové a řadu dalších užitečných strojů. Nedělitelný fond (a v něm jsou právě také stroje) stoupl z loňských 245 tisíc Kčs na 457 tis. Kčs.

Další zlepšení na úseku politicko – organizačním vyřešila vláda tím, že odborníci z STS, ONV i KNV přecházejí do družstev, aby převzali odpovědné funkce. Na naše JZD se zatím nedostalo (že prý to děláme dost dobře), ale při sloučení několika družstev, které se bude brzy provádět, bude pomoženo i zde.

Podstatně a na trvalo zvyšovat zemědělskou výrobu – to nemá být jen prázdným heslem – a tak vláda uvolňuje značné částky na meliorace pozemků. I my využíváme této akce a sice: Vyhloubili jsme řádné příkopy pod Habřinou a na Rasovce. Na louce byla provedena velká úprava těžkou mechanizací – rozhrnuto a srovnáno s terenem bývalé Marxovo políčko = 3200 m a vyrovnána řádná svodnice v délce as 500 m, aby zamokřené louky bývalých majitelů z Třebovětic odvodnila. Zmizely tím všelijaké příkoupky, keře a mezníky, družstevníci si pochvalují, že se produktivita práce zvýší, rovněž i výnosy.

Letošním rokem končí dvoje ceny za zemědělské výrobky, protože jejich původní poslání (potlačování kulaků) ztratilo význam. Zjednoduší se tím plánování, účtování i kontrola hospodaření finančními prostředky.

A ještě jedno prospěšné opatření uskutečnila vláda: Spojuje výzkum s praxí a dává konstruktérům velký úkol, postavit mechanisaci a automatisaci zemědělské výroby na co nejširší základnu. Je to nutné také proto, aby se i zemědělská práce stala lehčí a kulturnější, čímž by se  stala  i přitažlivější.

Po stránce hospodářské si naše JZD vedlo dobře. Setí, kultivace i sklizeň bylo provedeno dobře a v termínu. Přispělo k tomu nejen dobré počasí, ale pohotovost převzatých strojů a výborná pracovní morálka naších žen. Vždyť poprvé, co družstvo existuje, nebylo třeba volat brigádní výpomoc – vše bylo zdoláno vlastními silami.

Dobrých výsledků bylo docíleno v živočišné výrobě – zejména v chovu prasat. Je to zásluha dobré práce zootechnika V. Duška st. (také jsme ho vyhodnotili jako vzorného pracovníka!) a dále svědomitých ošetřovatelek Pražákové, Hllavé a Ponikelské u selat. Pokulháváme v dodávce mléka; ne že by byla tak špatná dojivost, ale protože nám byl stanoven neúměrně velký dodávkový úkol.

Na úseku investiční výstavby máme výhodu, že máme vlastní zedníky Pražáka a Javůrka; tesaře, instalatéra a stavbyvedoucího dělá úspěšně J. Fidranský. Nedostatek snad je v tom, že by měli býti (shora jmenovaní) cílevědoměji vedeni předsednictvem družstva. Hlavní úsilí bylo zaměřeno na dobudování porodny prasnic v č. 19 s prostornou přípravnou krmiv a dobře řešeným sklepem. Však ještě nebyly ani všechny dvéře hotovy a v kotcích se již selata rodila. Kdy bude kolaudace, aby porodna mohla býti oficielně předána svému účelu – to ještě nevíme!

O intensitě hospodaření našeho JZD uvádím konkretní čísla v tabulkách:

plodina

Plocha ha

Výnos po ha

Sklizeň q

 

plodina

Plocha ha

Ha/q

sklizeň

Pšenice

20,86

40

834

 

Bramb.ran.

1,2

108

130

Žito

8,68

34,7

299

 

Bramb.pozd.

6,9

229

1580

Ječmen

7,2

33,3

246

 

Krmná řepa

3,11

208

1297

Oves

5,48

25,5

138

 

vojtěška

4,88

 

 

Řepka olej.

3,18

15,55

50

 

kukuřice

11

 

 

cukrovka

8,5

276

2353

 

Směsky na z.

3,84

 

 

čekanka

5,6

213

1197

 

louky

17,81

56

998

 

Živočišná výroba:

produkt

 

výroba

dodávky

Ostatní prodej

Celkem rozděleno

plán

Skut.

povinné

St.nák.

 

Mléko l

145,690

111,387

46,690

49,748

1263

13686

111387

 

Vejce ks

47,460

38,821

11,460

23,792

2816

454

38821

 

Skot q

115,6

113,36

79,10

51,31

Úbytky

-17,05

130,41

 

prasata

109

99,63

51,63

60,17

-12,17

111,8

 

Pracovních jednotek bylo spotřebováno:

V rostlinné výrobě

7656,51

Na stavbě

743,76

V živočišné výrobě

6382,31

Na melioraci

621,57

Ošetřování koní

568,58

Funkčních

504

 

 

jiných

150

celkem

16.626.73 PJ

 

Roční rozvaha JZD k 31.12.1959:

Aktiva  tis.Kčs

1958

1959

Pasiva

1958

1959

Základní prostř.

585

769,8

Členské podíly

920

920

Zásoby

201

317,6

Nedělitelný fond

245000

457000

Fin.prostř.

201

241

Fond osiv

14000

46500

 

 

 

Fond krmiv

69000

80200

 

 

 

Fond zajišťovací

27000

33900

 

 

 

Fond provozní

5517

5000

 

 

 

Fond kulturní

7000

7900

 

 

 

Fond sociální

13000

22500

 

 

 

Úvěry

137000

135700

 

 

 

Doplatky na PJ

177000

173700

 

 

 

Incest. zápůjčky členů

291000

365900

 

987

1.328

 

987

1328302

 

Peněžní příjmy a jejich rozdělení:

náklady

1958

1959

výnosy

1958

1959

Daně, pojistné

24000

27150

Tržby živ. v.

438000

433600

Na výrobu

177000

206600

Tržby rost.v.

218000

248100

Příděly fondy

108000

155000

Ostatní příjmy

34000

31900

Členům prém.

42000

1450

 

 

 

Členům PJ

339000

329400

 

 

 

 

690000

713600

 

690000

713600

 

Výměra půdy:

zemědělská

JZD

záhumenky

celkem

111,32 ha

9,25

120,57 ha

Orná

 

92,83 ha

6,28

99,11 ha

Louky a zahrady

18,49 ha

2,97

21,46 ha

 

Výše PJ v penězích = 20,-- Kčs

Výše PJ v naturáliích = 3,55 Kčs, tj. 1 kg pšenice; 0,5 kg žita a 1 kg bramborů

Přesto, že v důsledku sucha nebyli jsme sto splnit dodávku mléka, vajec a v rostlinné menší výnos cukrovky a čekanky rovněž značně snížil tržby, mohli jsme opět mezi 32 pracujících družstevníků rozdělit tu samou sumu jako roku minulého, tj. 340000 Kčs.

Když vypracujeme rozbor, zjišťujeme, že do

 č.p. 10 a 21 přišlo téměř po 30000 Kčs

            30 a 11                                 25000 Kčs

            2 a 31                                    22000 Kčs

            22, 6, 20 st. a 20 ml.            20000 Kčs

            3, 12 a 23                            15000 Kčs

            8 a 9                                      9000 Kčs

            16, 32 a 17                          5500 Kčs

            19, 24 a 28                          3000 Kčs

            a do č. 27 (jedna důchodkyně) 1600 Kčs

Přitom družstvo platí za každého člena nemocenské pojištění, ošetření, léky i nemocnici máme zdarma. Zabezpečení důchodové si platí každý sám, podle libosti od 14 do 88 Kčs měsíčně. Příplatky na děti, na mateřství a pohřeb je také již zavedeno, ovšem ne ještě v takové výši, jako v průmyslu. S hospodářským rozvojem družstva budou zvyšovány i tyto dotace. Však nemocných bylo během roku řada a dokonce 6 pracovních úrazů – na malé družstvo je to až moc!

Stupeň kultůry naších družstevníků zhodnotíme uvedením těchto skutečností:

Drusžtevníci vesměs dobře bydlí v prostorných, koupelnami vybavených bytech. Vedle fungující společné prádelny a mandlu, zakoupila si řada domácností elektrickou pračku.

K dobrému stravování přispívá vlastní záhumenkové hospodářství – přepychovější potraviny dováží 2x v týdnu pojízdná prodejna „Jednoty“.

Dobré ošacení i obutí se projevuje zejména u dětí a mládeže, kde nepoznáš, kdo byl chudý a kdo bohatý.

Asi polovina družstevníků ráda dodržuje nedělní klid, kterého pak využívá k návštěvě dívadel, dostihů, závodů, výstav apod. Organisovaný autobusový zájezd – výlet – byl uskutečněn v neděli 31.V. a to do Javoříčka, hrad Bousov a Úsov. Účast 32 dospělých a 14 školních dětí. Jízdné 220 Kčs bylo uhrazeno z kulturního fondu JZD. Z něho je také uhrazováno jízdné do KOD v Hradci Králové – letos pro 10 účastníků na 13 her. Hromadně jsme se v září zúčastnili veletrhu v Brně a několik „koničkářů“ pardubických dostihů.

V zimním období probíhala opět „družstevní škola práce“, navštěvovaná hlavně funkcionáři družstva. Je škoda, že ostatní rolníci netouží rozšířit svoje vědomosti.

Dne 10. 1. uspořádalo družstvo „večer družby“ s patronátním závodem – prům. školou kamenickou. Hostina byla fundována zabijačkou, studenti zase předvedli estrádní pořad. Vyhlášenou patronátní smlouvou slibuje se našemu družstvu veškerá podpora a pomoc. Zahájil sám ředitel s. Vichra, když dne 19.II. přednesl zde všeobecně vzdělávací přednášku o vývoji výtvarného umění. Studenti ze školy nám pak vydatně pomohli při přemísťování hlíny jak na louce, tak i na stavbě č. 19. Nejaktivněji ze všech se zapojil odborný učitel s. Vrátný, doporučený k nám na žně okresním výborem KSČ. Tento soudruh nejen, že pomohl organizačně, ale velkým dílem a velmi obětavě také v práci manuelní, za což si zasloužil uznání a díků všech!

Z dalších přednáškových večerů je třeba uvésti 4 zdravotnické a 1 z oboru astronomie – doplněnou barevným filmem.

Celovečerní zábavné filmy byly zde uvedeny 4.

Místní národní výbor

Práci MNV můžeme hodnotit kladně. Je pravda, že komise – až na rozpočtovou a bezpečnostní – nepracují, ale časté schůze veřejné a dobrá práce rady, úplně postačí k zvládnutí úkolů.

Na úseku zemědělském je těžiště veškeré činnosti přeneseno na JZD. Rada MNV jen pomáhá řídit a zasahuje jen tenkrát, kdyyž družstvo nemůže problém vyřešit.

Vnitřní správa: Trestní případ se v obci nevyskytl. Komise pro místní bezpečnost se schází jednou měsíčně. Její členové jsou zároveň členy PSVB (pomocné stráže veřej. bezpeč.). Její práce je zaměřena na preventivní opatření. Z jejího popudu byly odstraněny keře ohrožující přehlednost železniční tratě, provedena údržba lávky přes řeku apod. Místní jednota požární ochrany udržuje motorovou stříkačku v „bojové pohotovosti“, velitel Pražák sám jednou do roka dohlédne na údržbu komínů. Ve žních jsou rozepsány noční hlídky, ve dne střežili úrodu – hlavně podél trati – 3 pionýři: Javůrek, Pražák a Ponikelský Jar. A že službu konali vzorně, jsou okresním výborem pož. ochrany odměněny volejbalovým míčem.

Na úseku výstavby a vodního hospod.: k plánované kanalizaci podél cesty k č. 32 nedošlo, nebyly nám přiděleny roury. Zato obecní komunikace byly znovu vylepšeny šesti vagony skutečské žuly.

V úvoze u č. 8 byl položen kanálek a upraven důjezd na pole ke kurníku.

Autobusová zastávka byla upravena takto: Kamenný lev i s podstavcem byl o 40 cm vyvýšen, „“plato“ vybetonováno a postavena lavička.

Obecní mostní váha byla opatřena novým mostem z dubových fošen.

U splavu jsme provedli zpevnění břehů náhona – vybetonováním nejhorších míst. Tam nám totiž voda prorvala břeh a hrozilo spojení náhona s hlavním tokem. V této akci by se mělo dále pokračovat.

Bytová výstavba:

MNV schválil přidělení dvou stavebních parcel a to pro Jar. Menclíka č. 18 a pro Jar. Jahelku č. 14, který se sem dne 4. 10. 59 z Hor. Černůtek přestěhoval.

Mimo to byla provedena vnitřní úprava domu č. 32 (bývalý mlýn)) nákladem 35000 Kčs.

Na domku č. 30 byla zhotovena pěkná fasáda, což nemálo přispělo k vzhledu obce.

Povolena byla konečně bouračka stodoly č. 1, protože se stářím už sama zhroutila.

Finančně rozpočtové hospodaření obce

příjem

Rozpopčet Kčs

Skutečnost Kčs

Daně a poplatk

8100

8506,80

Příjmy z funk. a spr. čin.

1600

1128,57

Příděl z vyš. rozpočtu

9800

763,80

Přenesení z jiných rozp.

 

5400

Fin. reserva

 

2425,63

 

19500

25098,80

 

vydání

Rozpočet Kčs

Skutečnost Kčs

Místní hospodářství

1800

722,40

Kultůra

300

1660,71

Vnitřní správa

6400

6462,44

Vodní hospodář.

1000

5707,04

Výstavba

10000

6487,33

rozdíl

 

4058,88

 

19500

25098,80

Jak vidět, zase jsme rozpočtované částky překročili. Mohli jsme si to troufnout, protože za prvé jsme dokázali užitečné akce zorganizovat a za druhé, že náš tajemník s. Pour je vedoucím pracovníkem finančního odboru rady ONV v Hořicích a dokáže potřebné kvoty zajistit.

Socialisace vesnice ještě stále není na sto procent. Je zde krejčí J. Pařízek, coby soukromý živnostník. Byl již několikrát vyzván příslušným odborem rady ONV, aby se zapojil do socialistického sektoru, ale protože je invalidní důchodce – ještě postížený silnou cukrovkou – nemůže nikam dojíždět. Také jeden soukromý rolník ( Hlavatý Al. č. 33) se dosud nepřesvědčil o výhodách družstevní velkovýroby a hospodaří si na svých 7 ha spokojeně. A soused je to dobrý, pomůže, kde může!

Poměry lidopisné

Konečně nám začíná počet obývatel stoupat. Oproti roku minulému zaznamenávám přírůstek 6 osob  – máme 105 duší.

Narození: 9.10.59 Lidmila Langrová č. 20

Úmrtí: 25.4.59 Frant. Knajflová č. 9  – (78 let)

Svatby: 24.1.59 oženil se Václav Langrů z č. 20 s Margitou Púchlovou z Oravské Jesenice, okres Námestkovo, t.č. zaměst. ČSSS.

V únoru se provdala Margita Varadiová, rozvedena z č. 14 za s. Demka, váleč. invalidu, bytem Hořice – Invalidovna.

4.4.59 oženil se Zd. Černý z č. 4 s Evou Dvořákovou z Rosnic. Tato svatba byla pozoruhodná, neboť ženichovi kamarádi mu moc „pěkně zatáhli“: do vrat natáhali roští, v bytě rozebrali postele, pojístky na světlo vyšroubovali. A tak, když svatba ve 2 hodiny v noci přijela, dalo „fušku“ dostat se do baráku a vše uvést do normálního stavu.

Přistěhoval se dne 4. 10. Jaroslav Jahelka s rodinou z Horních Černůtek do č. 14

Koupě domu č. 1 i se zahradou – uskutečnil konečně Václav Machek z Rašína. (cena 8 až 10000 Kčs

K odvodu jsme opět neměli žádného brance.

Kultůra

Pravidelných zájezdů do KOD v Hradci Králové se účastnilo letos 10 osob. Přednášky byly: 4 zdravotnické, 1 astromonická s filmem, 1 o umění výtvarném (řed. sochařské školy) a 1 o umění dramatickém (prof. Brejník).

Autobusový zájezd byl uspořádán naším JZD a to dne 31.5. za účasti 42 osob, včetně školních dětí, které si rodiče sebou vzali. Navštívili jsme hrad Bouzov, zámek Úsov, jeskyně v Javoříčku a některé další pamětihodnosti..

1 poukaz na rekreaci do Vys. Tater obdrželo naše JZD a předalo mně. Bylo to v první polovici listopadu, sněhu ještě mnoho nebylo, přesto jsem si přinesl nezapomenutelné dojmy. Tolik velebné krásy se jen tak neuvidí.

Místní lidová knihovna vedená Zdeňkem Černým, nevykazuje dobré výsledky. Čtenářů je as 6, starších občanů, pak něco více školní mládeže. Ostatním se nedostává na čtení času, nestačí ani sledovat denní tisk.

Výsadba topolů – celostátní akce k získání nejrychleji rostoucího dřeva – byla i zde provedena. 140 ks sazenic bylo vysázeno na neplodných parcelkách, avšak mnoho jich uschlo.

Na komíně sušárny na čekanku uhnízdil se párek čápů a dva mladé vyvedli. Hlásil jsem to patřičnému institutu při Čs. Akademii Věd v Praze.

Do Lázní Bělohradu jezdí v květnu a červnu 5 družstevnic – zatím za svoje peníze – aby si upevnily zdraví – což se vede!

Události politické

dostávají novou vzpruhu. Sovětský svaz přivádí v údiv ostatní svět: spouští na vodu první atomovou loď ledoborec „Lenin“. Vysílá na Měsíc raketu – jako první v historii lidstva. Šef vlády SSSR N. Chruščev koná státní návštěvu ve Spoj. Státech, kde získává sympatie u nejširších kruhů. Na valném shromáždění org. spojených národů předkládá sensační návrh – deklaraci o zničení všech zbraní hromadného vraždění a do 4 let rozpustit všechny armády. Tak by lidstvo přece jen dospělo k zajištění trvalého míru.

 

 

 

Javůrek Fr.                                                             Zapsal: Šulc Fr.

Jan Krivjaník                                                                                  kronikář

Krivjaníková A.

Gelner M.