1960

Počasí a úroda

Celé svátky vánoční i Nový rok 1960 je mokro – blátivo. Teplota +8°C způsobuje, že špatně vzešlé ozimy se vyrovnávají. Až od půl ledna nastává pravé zimní počasí. Sněhu dost – mrazy ojediněle až -20°C. Koncem února sice už jsme začali na poli, ale jen s přihnojováním ozimů. Doopravdy začínáme s polními pracemi až koncem března (30.30. sázíme naklíčené brambory a 31.3. sejeme v „lese“ cukrovku). Pak už příznivé počasí zapůsobilo dobře na vzrůst veškeré úrody, kterou můžeme označit za výbornou. Pravda – žně se nemožně protahovaly, pro mokro, ale dopadly dobře. Protáhla se i sklizeň okopanin, ale při deštivém počasí řepa stále rostla a dala také rekordní výnos 462 q po ha. Čekanka 323 q/ha a brambory pozdní 209 q/ha.

Činnost JZD

Počíná nová éra a to slučování družstev ve větší hospodářské celky.  Ekonomika má proto svoje zdůvodnění a to:

Rayonisace – rozmístění výroby dle půdních podmínek

Specialisace – využití nejvyšší techniky i technologie

Koncentrace – aby výkonné velké stroje mohly býti nasazeny na velké lány, případně do velkých hal (mluví se o drůbežárnách s 15 až 20.000 kusy)

Jedině tento způsob zvedne produktivitu práce a intensitu výroby. Má to odezvu i v našem JZD. Jsme naplánováni na sloučení s Třebověticemi a Cerekvicí. Z toho později sešlo – cerekvické JZD se rozchází, půdu a rolníky přebírá z velké části ČSSS a tak vzniká nová varianta: s Jeřicemi a Rašínem do JZD „Úsvit v Třebnouševsi“, kde se právě podařilo přičlenit Ostrov a Vinici. Naši družstevníci neradi riskují – zkušenosti zatím jsou chatrné – a tak zůstává zatím při starém.

Výroční členská schůze má letos už daleko lepší úroveň než minulá léta. Lidé mění (i když zvolna!) bývalé soukromokapitalistické názory, začínají chápat co to je socialismus. Pomáhá k tomu nebývalé zvýšení životní úrovně. Hodnota P.J. v penězích 22,-- Kčs + v naturáliích 2,60 Kčs zajišťuje všem dobrou odměnu za práci. I funkcionáři nám rostou a stávají se odpovědnými činiteli na svěřených úsecích. V.Č.S. potvrzuje proto nadále: za předsedu Jar. Hlavatého č. 10, za agronoma Jos. Trnavského č. 11, za zootechnika V. Duška č. 21. Pokladníkem je dále Pražák Fr. č. 2, skladníkem Šulc Fr. č. 3, předsedou revisní komise Langr V. č. 20, účetní Fidranská Zdena č. 12 – jediný nečlen.

Při této slavnostní schůzi přizpůsobujeme se ostatním družstvům: již v 10 hodin dopoledne je VČS zahájena, aby hodnotila činnost v minulém roce. Odpoledne se projednává celoroční výrobní plán – za účasti téměř stoprocentní. „Zlatým hřebem“ je konečně „dobírka“, kdy každý dostává nějaké ty tisíce na ruku, aby se s nimi potěšil, než si je pěkně uloží ve spořitelně. Večer pak přišlo zjednaných 6 hudebníků, aby dlouho do noci vyhrávali k tanci i k dobré zábavě. Dobré jídlo i pití bylo obstaráno na účet JZD a tak i hosté (z ONV, z patronátního závodu a jiní) byli nad míru spokojeni.

Příjmy a jejich rozdělení uvádím v grafech:

Příjmy: 854.114,-- Kčs

Náklady: 343.183,-- Kčs

K rozdělení = 51.931 Kčs

Výrobní náklady činí 40,1% z tržeb.

Výsledky hospodaření našeho JZD

Rostlinná výroba

plodina

ha

výnos

 

plodina

plocha

Ha/q

Pšenice

18,42

39,47

 

Cukrovka

11

462

Žito

8,55

32,96

 

Čekanka

4,2

323

Ječmen

8,90

33,82

 

Bramb.rané

2

105

Oves

3,85

31,16

 

Bramb.pozdní

4,93

209

Řepka olejka

3,5

12,80

 

Seno z luk

18,17

47

Živočišná výroba

produkt

dodáno

 

produkt

dodáno

Mléko

97745 l

 

Skot

115,88 q

vejce

53684 ks

 

prasata

120,96 q

Prac. jednotek celkem 17.314.

Hodnota PJ v penězích je 22 Kčs, v mater. 2,61 Kčs.

Roční dojivost na jednu stájenou krávu = 1867 l

Roční produkce mléka na 1 ha z.p. = 989 l

Roční produkce vajec na 1 ha orné půdy = 667 ks

Roční produkce hovězího masa na 1 ha z.p. = 101,9 kg

Roční produkce vepřového masa na 1 ha orné p. = 155,8 kg.

Na 1 ha z.p. bylo spotřebováno 155 PJ

Na 1 stálého pracovníka připadá 541 PJ

Nejvíce PJ měl

Nejméně PJ měla

Naše JZD – jako člen okresního melioračního družstva, provedlo melioraci „Na Rasovce“. 6 ha (5,73 ha) orné půdy bylo odvodněno (nákladem 58881 Kčs), položen též kanál po louce tamtéž. Bylo použito anglického stroje, který hloubí rýhu a zároveň trubky klade. I zahrnování rýh bylo provedeno traktorem, pochvalujeme si, jak se vše teď lehko dělá. Ještě pořád je ale po strojích hlad. Náš průmysl je sice chrlí, ale mnoho jde do zahraničí, zbytek pak je přidělován velkým družstvům a státním statkům. A tak naší družstevníci hubačí, že se o nové technice jen mluví – a skutek utek! No je pravda, že se uteklo už od řady „novátorských“ akcí, např. „křížová setba zrnin““, hnízdová výsadba brambor, o větrolamech se už také nemluví, ani o travopolním systému.

Přichází do „módy““ setí kukuřice. Je pořádána velká přesvědčovací kampaň jejímž výsledkem je, že máme nařízeno zasít kukuřici na 7% orné půd.. Zase se namítá a hledají se argumenty proti, ale nakonec nám pomohla jak na zelené krmení, tak na siláž. Dalo by se mluvit i o rozporech mezi našími družstevníky. Tak třeba při raním sběru mléka, kde se scházíme všichni, je vždy improvisovaná pracovní porada. Názory nebývají vždy shodné a hned je rámus. Netrvá to však dlouho a na pole už se jede svorně. Pravda, jsou i případy, které se dostanou před nár. výbor, ale dál už jsme to nepustili a vše zase utichlo.

Činnost národního výboru

Velká reorganizace veřejné správy provedena počátkem roku, dotkla se i nás. Zrušením okresu Hořice, stali se z nás „hraničáři“, neboť jsme poslední obec patřící do nového velkého okresu Jičín. Horní Černůtky a Hněvčeves připadly už do okresu Hradec Králové. Trochu reptáme, měli jsme na ONV blízko a plno osobních známostí. Snad si zvyknem!

Volby do MNVV i do nového ONV a KNV a do Nár. shromáždění byly konány 12.6.1960. Volilo se u nás „manifestačně““ a během tří hodin byl akt skončen.

Zvolení byli tito poslanci:

do nár. shromáždění Krajčír Fr. – min. obchodu

do KNV v Hradci Králové Kotyková E. dělnice z Hořic

do ONV v Jičíně Mašek Mil. – př. JZD z Vinice

do MNV zde: Šulc Fr. za předsedu

Pour Jos. – tajemník

Pražák Fr. – člen rady

Javůrek Fr. - člen rady

Dušek V. st. člen rady

Marx Josef č. 17

Fidranský J. č. 31

Trnavský J. č. 11

Hlavatá H. č. 10

Rada MNV se schází dle potřeby a závažnosti problému, ale jistě 2x někdy až 3x za měsíc. Veřejná zasedání jsou koordinována s členskými schůzemi JZD, už také s ohledem na to, že nár. výbory jsou garantem rozvoje zeměd. výroby. Z komisí se schází finančně – rozpočtová, pro výstavbu a pro veř. pořádek (bývalá trestní!).

Úprava obce

V akci „Z“ dovezli jsme obrubníky z Týniště a upravili chodník kolem výhybkářova domku na nádraží a některé trasy v obci.

Slušné kanalizační dílo bylo uskutečněno uprostřed obce: před č. 31 bývala bazena, kde se sbíhaly kanály ze tří stran. Odtud tekla voda až k č. 32 (bývalý mlýn) struhou, vroubena vrbovými a jinými keři. To jsme zlikvidovali tím, že jsme všechny tři kanály soustředili v jedné malé jimce, odtud pak dvěma kanály o nestejné dimensi odvedli vodu ke mlýnu (dvoje roury o nestejném průměru proto, že jiné nebyly v dosahu!) Získali jsme touto úpravou mnoho místa, které při rozvoji hospodářství tolik potřebujeme, odstranili nebezpečí a zlepšili vzhled!

Propagace III. pětiletky měla velký ohlas i v naší obci. Roky 1961 až 1965 mají se stát rozhodujícími v rozvoji národního hospodářství a tudíž i v zemědělství. Jsou nám dána směrná čísla nemožně vysokých výrobních úkolů, která musíme detailně rozpracovat do plánů celé pětiletky.

Ještě jsme vše ani řádně nedomyslili a už je tu nový úkol „vyšpekulovat“ taková opatření, abychom objem celé pětiletky splnili již za 4 roky. Říká se nám: je to úkol odvážný, ale prý splnitelný. Uděláme, co budeme moct a uvidíme.

Místní události

Dne 12. 9. rozhodl ONV na základě vládního nařízení, aby hostinec, patřící dosud dědicům po Jar. Černém, byl převeden do socialistického vlastnictví. A tak přechází všechny budovy i se zahradou do vlastnictví místního JZD.

Železniční stanice má zase změnu v názvu: už né Třebovětice – Černůtky, ale jen Třebovětice. Ministerstvo dopravy krátí totiž a zjednodušuje všechny názvy.

Václav Machek z Rašína koupil od M. Fidranské a spol. dům č. 1 i se zahradou, asi za 9 tis. Kčs. Stávají se oba členy našeho JZD avšak s. Machek dochází zatím stále do zaměstnání.

Na staveništi Jar. Menclíka a Jarosl. Jahelky je stále živo a i když jen svépomoci – domky se dostaly pod střechu.

Kávoviny n.p. Pardubice – naše sušárna – měla letos mimořádně dlouhou kampaň: od 22.9. do 19.10. sušila švestky, kterých bylo letos nadměrná úroda. Zpracováno bylo 1368 q čerstvých švestek a vozila je sem auta ČSAD až z Moravy. 1902 q bramborů – hlavně pro ČSSS – bylo sušeno od 20.10. do 28.10. Od 29.  10. do 12.11. bylo usušeno 3959 q cukrovky pro okolní JZD. Konečně od 13.11. do 14.1. 1961 bylo usušeno 17354 q čekanky. Protože 31.12.60 shořela sušárna ve Vys. Veselí, byla zbývající cukrovka převážena sem. Byla hodně namrzlá a dne 23. ledna 1961 vznítila se a celá půlka lisek shořela. Dostavili se požárníci nejen naší ale i z blízkého okolí, ale i z Hořic a z Nové Paky. Požár byl lokalizován, takže neshořela ani střecha, ani zásoby. Tyto byly urychleně vyskladněny, lisky vyměněny a zbytek – asi 2000 q cukrovky, již značně zmrzlé, konečně dosušen, za velké starosti pracovníků i nadřazených orgánů. Budou muset být provedena účinnější bezpečnostní opatření.

Kultůra v obci

Není horší a i když vlastní kult. hodnoty není možno u nás vytvářet, žijeme stále lépe a radostněji. Přibývá televisorů a automobilů, praček, ledniček aj. Bují trochu i závist, ale věříme, že i to se zlepší.

Do hradeckého dívadla jezdí letos jen 10 příznivců, ostatní buď nemají čas, nebo jsou nemocni.

Dne 8. března oslavili jsme MDŽ dosti slušně:: Pionýři v krojích se rozběhli po vesnici a všem ženám blahopřáli a věnovali kytičku. Večer pak měly ženy slavnostní schůzi, kde při čaji a zákuscích byly vyhlášeny závazky na jednocení řepy.

1.máj byl slaven hlavně v městech a naší občané se hojně zúčastnili v Hořicích i Hradci.

8.května uspořádali jsme (na účet kulturního fondu JZD) autobusový zájezd na Ruzyňské letiště, Lidice, Karlštejn a Slapskou přehradu. Účastno bylo 31 dospělých a 10 školních dětí. Výlet se povedl, všem se líbil.

Za zmínku ještě stojí boj zemědělců s blátem na polích i cestách v závěru podzimních prací. Je tak mokrý podzim, že už dávno nebyl. 1. prosince a ještě máme na poli 80 arů čekanky, 50 arů řepy a vyoráváme právě 1 ha petržele. Mnoho družstev má dosud otavu na stojanech na poli. Nám zde hodně pomohla brigáda studentů z kamenické školy v Hořicích (Jeden poctivý brigádník, školník s. Zámečník, stal se i s celou rodinou obětí železniční katastrofy ve Stéblové, kde plně obsazený motorový vůz úplně shořel.)

Pohyb obyvatelstva

Narození

Dana Fidranská č. 12 v Hořicích

Eva Langrová č. 20 v Hořicích

Úmrtí

Václav Fidranský, 72 let, č. 25 – pohřeb v Hněvčevsi

Jar. Tomášek, 69 let, č. 35 – pohřeb v Hněvčevsi

Růž. Javůrková, 80 let, zemřela v Račicích – pohřeb v Hněvčevsi

K odvodům jsme neměli nikoho

Školu základní v Hněvčevsi navštěvuje 6 dětí

osmiletou v Cerekvici 8 dětí

Zemědělskou střední v Hořicích 1

Dopravní střední v Hořicích 1

Zdravotnickou v Hradci Kr. 1

Ohlas událostí mezinárodních

Dialetická poučka, že „staré ustupuje novému“ uplatňuje se důrazně i letos. Kapitalistický řád spočívá na základech stále chatrnějších. Koloniální panství se dále hroutí a to zejména v Africe, kde řada národů získává svobodu. Že to není bývalým mocipánům po chuti, je pochopitelné. Vytvářejí proto situace, které mírové soužití narušují (napadení Kuby, provokace v Kongu, Vjetnamu aj.) Ale ani střední Evropa nemá klidu: Otázka západního Berlína je stále nevyřešena, revanšisté NSR dále provokují svými územními nároky a Bonská vláda přeměňuje „Bundeswehr“ v útočnou armádu. SSSR zkouší balistickou střelu, Amerika zase atomové pumy. Nově se připojila Francie, která na Sahaře zkouší vlastní konstrukci atomových výbuchů. Armády zavádějí tvrdší výcvik a účinnější bojovou techniku. I náš stát činí patřičná opatření a jedním z nich je organisování Civilní obrany. Vytváříme i v naší obci štáb a svépomocné složky CO. První etapu školení všenárodní přípravy končíme právě na Sivestra v hostinci, za účasti 27 osob.

Nepoléháme žádné válečné psychose, tím méně panice, ale ostražitost bude jistě na místě a řídit se chceme podle hesla: Buď připraven, abys nebyl překvapen!

Javůrek Fr.

Zapsal: Šulc Fr.

Jan Krivjaník

Krivjaníková A.

Gelner M.