1961

1961

O počasí a úrodě

Zimní měsíce byly celkem mírné. V lednu mrzne – téměř bez sněhu a pokud napadl, nevydržel déle než 3 dny. Únor – stálé počasí, bez sněhu – jen nepatrné mrazy. Zdálo se, že brzy budeme sít, ale v první jarní den, 21.3. napadlo spousta sněhu. Začátkem dubna zase velké deště a tak, teprve 11.4. začínáme se setím ječmene v „Lese“. Brambory sázíme až v květnu, kdy teprve půda má optimální růstové podmínky. V červnu jsou mohutné lijáky. Např. 6.VI. byla bouře s lijákem – blesk zapálil stodolu v JZD Hněvčeves.

Senoseč se opozdila, tráva na louce přestárla, traktoristé sekají jen pomalu a s velkými obtížemi. Končí se až koncem června – a seno je nekvalitní.

Žně jsou zpožděné. Začátkem srpna sekáme ječmen – novou technologií – dvoufásově. Z lesa jsme ho uklidili dobře (dal výnos přes 30q), ale na honu v Dolách na něj 3 týdny pršelo. Suchého obilí se sklízelo moc málo. (Některé zeměd. závody sice svážely a mlátily v deštích, aby prý splnily agrotechnické lhůty a dodávky, ale ani po dosoušení nebylo dobré – jen na krmení!).

Také na otavy pršelo. Až koncem září nastoupilo krásné počasí.

Brambory, krmná řepa, cukrovka a i čekanka se bezvadně sklízela. Až na konec, kdy se sklízel petržel, se počasí zhoršilo. Vítáme to, protože zaseté ozimy – zejména žito – špatně vzešlo, zase pro trvalé sucho. Takhle si s náma příroda hraje. Do konce listopadu jsou hlavní polní práce skončeny. Teplé počasí trvá ještě do půl prosince, kdy je vystřídáno mrazivými dny  -16°C a více stupňů pod nulou.

JZD

Tak k sloučení přece jen nedošlo. Pracovníci z ONV vyvinuli sice velké úsilí a byla pořádána řada schůzí, výsledek se však nedostavil. JZD „Úsvit“ v Třebnouševsi má zatím svoje potíže a nemíní si je komplikovat. JZD Jeřice by bylo pro, avšak Rašín jen polovička. Ani u nás není všem družstevníkům jasno a vidí v tom více nedostatků, než kladů. Budou muset pochopit, protože nemáme investiční výstavbu (společné ustájení), ani všechnu mechanisaci.

Plnění úkolů dodávek jsme v celku dokázali dobře – v zrninách, mase hověz., vejcích přes 100%. Však plánování a kontrola plánu jsou, jako živé svědomí, pořád funkcionářům před očima. Mnoho i na tomto poli znamená nový patronát. Je to podnikové ředitelství Kovo – dřevo – elektro z Hořic, které prostřednictvím svých pracovníků, zejména ředitele s. Vykysalého – zajímá se neustále o prosperitu družstva. Samozřejmě, že i v místní stranická organisace a MNV pomáhá radou i pomocí.

Mechanizace byla opět zmnožena. Máme kromě dvou nových traktorových vleků a nějakého polního nářadí, také nový jednořádkový kombajn na sklizeň cukrovky. Byl by snad dobrý, ale má malý výkon – sotva ½ ha denně. A protože bylo hezké počasí a družstevnice chtěly ještě nějaké jednotky napracovat, nepřipustily kombajn do akce.

Plánovaná výstavba sýpky, na místě starého chléva, byla úspěšně dokončena a dobře slouží.

Zakládání kompostů je vládní úkol. Měli bychom jich mít 300 m3, avšak je sotva polovička. I tady musí pomoct mechanisace a tu ještě nemáme.

Ze škůdců byl letos velký výskyt myší. Bylo proti ním bojováno otráveným zrním, někde i leteckým postřikem – s jakým výsledkem, ještě nevíme. Vyskytlo se také hodně krys v kanálech, chlévech apod. Deratisaci provedla STS.

Hektarové výnosy – letos docílené:

Pšenice oz.

37,55 q

Cukrovka

366 q

Žito

23,93

Čekanka

343

Ječmen

29,12

Brambory rané

108

oves

19,93

Bramb. pozdní

147

 

V živočišné výrobě  dodáno:

mléko                                   107808 l                  maso hovězí            127,53 q

vejce                                     66179 ks                  maso vepř.              126,46

Roční dojivost na 1 ustájenou krávu   = 2119 l

            nosnost na 1 slepici                      =151 ks vajec

Celková produkce na 1 ha zeměděl. půdy =10502 Kčs

Čisté peněžní příjmy           -    „     -                   = 4722 Kčs

 

Průměrný počet Prac.Jedn. na 1 ha                = 148

Hodnota PJ v penězích                                       = 22,50 Kčs

Hodnota PJ v naturáliích                                    = 2,61 Kčs

Družstevní majetek vzrostl o 98502 Kčs a činí dnes 1.896.355 Kčs.

Peněžní příjmy činily                                           89197088 Kčs

Náklady na výrobu + daně a poj.                     354940,25 Kčs

Zbývající čisté příjmy k rozdělení                     537030,63 Kčs

Výrobní náklady činí 39,8% z tržeb.

Čisté příjmy byly rozděleny takto::

Fondy: nedělitelnému, na rozš.reprod.                                 79202 Kčs

            provozně zajišťovacímu                                                 2231 Kčs

            sociálnímu                                                                          26757 Kčs

            kulturnímu                                                                         8919 Kčs

Celkem                                                                                117109 Kčs

Členům: za pracovní jednotky                          379662 Kčs

            za nevydané naturálie                             22430 Kčs

            Splátka za převzatý inventář                 17830 Kčs

Celkem                                                         419922 Kčs

Pomoc patronátu po stránce manuelní byla zapotřebí jen při sklizni sena a pak na bramborách. Ostatní práce byly zvládnuty vlastními silami.

 

 

Autobusový zájezd byl opět uspořádán a z kulturního fondu uhražen. Bylo to dne 8.5. zase za spoluúčasti školních dětí. Navštívili jsme Zákupy, Děčín, Hřensko, Terezín a po dobré večeři v Mělníku jsme šťastně o půl noci domů dojeli.

Drobné rozpory mezi družstevníky, někdy i pracovní nekazeň – jsou stálými zjevy, ale to se stává prý i v nejlepší rodině!

Řídící činnost je prováděna 5 členou radou – spočívá plně na předsedovi a tajemníkovi. Členové komisí mají hodně úkolů v JZD a tak rada nahrazuje jejich práci – schází se až 3 krát v měsíci.

Hlavní problémy obce spočívají v zajišťování zemědělské výroby a v jejím dalším vývoji. Znepokojuje nás skutečnost, že z 22 rodin družstevníků je jich 10 bez nástupce, takže během málo příštích let se členská základna značně sníží. Bude nutno s otázkou sloučení družstev se zabývat s celou vážností.

Ve zvelebení obce jsme docílili dalších úspěchů. Nákladem 5 000 Kčs jsme zrestaurovali veřejné osvětlení a k dosavadním 4 světlům jsme přidali 6, takže máme osvětlení nejen ve středu obce, ale i po koncích.

Také jsme rozšířili místní rozhlas na 6 amplyonů. Finanční náklad 2000 Kčs.

Z akce Z jsme ještě zakoupili za 16000 Kčs štěrku, který budeme potřebovat v příštím roce, kdy hodláme po obci asfaltovat.

Na chodníky bylo čerpáno z rozpočtu 6368,60 Kčs. Není ještě vše úplně hotovo, ale na hlavních komunikacích mají již chodci bezpečnost zajištěnou. I pohodlí, o kterém jsme do nedávna musili poslouchat, že na vesnici bude vždycky jen bláto – dnes už se nemusíme umazat.

Přehled o plnění rozpočtu

 

Plán

skutečnost

příjmy

výdaje

Výsledek hospod.

65600

65600

0

86029,64

72745,23

13284,41

Rozdíl

20429,64

7145,23

13284,41

Vyšších příjmů bylo docíleno zvýšenou péčí MNV o výrobu v JZD. Splněním a překročením dodávek pro veř. zásobování, obdrželi jsme na prémiích ze státní pokladny 10991 Kčs. A že mělo družstvo také vyšší tržbu, odvedlo také vyšší zeměd. daň, což se nám projevilo ve zvýšených příjmech o 2857,70 Kčs.

Pro větší bezpečnost na přejezdu tratě pode mlýnem jsme rozšířili cestu, dráha pak rozšířila přejezd.

Sčítání lidu bylo provedeno v celostátním měřítku dne 1.3. V 38 domech bydlí 107 osob. Sčítány byly také byty, jejich vybavení a výměra. Srovnáme-li, kolik m2 připadá na jednoho obývatele (včetně dětí!), zjišťujeme, že největší plocha je v domě č. 32, kde připadá 16m2 na hlavu. Nejméně pak v č. 33, kde připadá 6 m2. Průměr v obci činí 12,8m2. Vybavenost bytů: radio všude, televisorů 11, vaření na plynu (propan-butan) = 6 domácností. Automobilů 7, motocyklů včetně „Pionýrů“ = 23 celkem.Další události v obci

Počet obyvatelstva v časové řadě

Volby okresních soudců – další vymoženost socialistické společnosti – byly konány v neděli 3. prosince. Organisační zajištění i sám akt, proběhly obdobně, jako při volbách poslanců NV.

Voličů bylo zapsáno                     mužů                         32

                                                           žen                             46

celkem                                                                                 78

Všichni odvolili manifestačně, během 3 hodin a zvolení byli:

Dr. Motůz, okresní soudce v Jičíně

M. Novotná, členka JZD v Rašíně

U. Karásková, krmička ČSSS v Třebověticích.

Soupis ovocných stromů byl proveden 1.9. s tímto výsledkem:

ořešáky                     36                   višně              97

jabloně                     262                hrušně          35

třešně                       103                švestky          173

                                                           ostatní           28

Celkem počet stromů                              =         734

V rámci obecních prací byla také prodloužena kanalizace od č. 25 k rybníčku u č. 10. Rybníček má být zavezen a má tam být vybudována menší nádrž pro protipožární ochranu. Zmíněný úsek kanalizace nemohl být, bohužel, zabudován hlouběji a nemá celkem žádný spád. Chybu udělali ti pře námi, že nedali kanalizaci do větší hloubky. Ale přispěli jsme zase ke zlepšení vzhledu i na „Blatině“, rozšířili obecní komunikaci a získali zase kousek místa k odkládání materialu i strojů, pro které pořád málo umístění.

 

Pohyb obyvatelstva

 


     

 

Sňatky: 13.7. se provdala Aša Vinšálková (naše drůbežářka) za Jana Krivjaníka, st. zaměst.

Narození: 10.3. se narodila Lenka Černá z č. 4

Umrtí: 6.11 zemřela A. Bukačová z č. 12

Stěhování: 11.4. se přistěhoval V. Machek do č. 1

Odvody: Václav Dušek z č. 21 byl odveden a v září narukoval.

 

K událostem mezinárodním

 

Začíná kosmický věk?? Sovětský svaz uvedl znovu celý svět v úžas, když dne 12. dubna vyslal Jurie Gagarina, jako prvního člověka v historii lidstva, aby obletěl zeměkouli a zase šťastně přistál. A ještě nepohaslo první nadšení a už dne 6.8. vzlétá druhý kosmonaut German Titov, aby setrval s lodí „“Vostok 2“ celých 25 hodin na oběžné dráze a 17x obletěl Zemi.

Srovnejme si data v dobývání vesmíru:

 

4.10.1957 – první umělá družice Země

 

3.11.1957 – první živý tvor – pes Laika na ob. dráze

 

13.9.1959 – kosmická raketa dopadá na Měsíc

 

4.10.1959 – kosmická raketa fotografuje Měsíc z odvrácené strany

 

a letos uvedené dva triumfy lidského snažení.

 

Také Amerika chystá kosmonauty a padla již slova o spolupráci mezi vědci obou velmocí. Svět by to vřele uvítal, jako ohromnou podporu světovému míru.

Výstavba socialismu v našem státě je dovršena. Přijímáme novou ústavu – jmenujeme se „Československá socialistická republika“.

Objevují se prvky komunismu: děti, nejen, že mají veškerou léčebnou péči zdarma, ale už i školní potřeby dostávají zdarma. Je to generace, která má už žít v komunismu.

 

Javůrek Fr.                                                                         Kronikář:

Jan Krivjaník                                                                                  Šulc Fr.

Krivjaníková A.

Gelner M.