1962

O počasí a úrodě

Rok nebyl příznivý a v mnohých produktech zavinil neúrodu. Leden sice začal silným mrazem, avšak jen přechodným. Oteplilo se, pršelo. V únoru velké sněhové bouře, vánice, ale pole zamrzlá nejsou. Březen – mrzne na „holo“ a tohle všecko zle působilo na ozimy: pšenice vymrzly, žito se nám ještě udrželo, zato pícniny (jetel i vojtěška) vzaly za své. Navíc ještě utrpěly požerem myší.

Pro nepřízeň počasí začali jsme s osevem až v druhé polovině měsíce dubna. Cukrovku jsme dosili až 11. května, pak teprve čekanku a ještě dosazovat as 2 ha brambor – přičemž stále vydatně popršívá.

Senoseč začala v polovině června, kdy se počasí ustálilo; nasušili jsme nějaké vojtěškové seno na šrotování pro výkrm prasat; bylo to řidina a mladé, takže množství nebylo, zato ale jakost. V zimě se nám výborně hodí na doplnění chatrných dávek jádra. Na lukách se výborně uplatnila brigádnická výpomoc patronátního závodu Kovo-dřevo-elektro z Hořic. Nakládání na fůry šlo, jako když „hřmí“, ani se to kloudně nesrovnalo. Výsledek pak byl zábavný: na přejezdu trati jsme skáceli asi 3 krát!!

Ženy zatím pilně jednotily a okopávaly kořen a „světe div se“ – všechnu okopaninu zvládly samy, bez brigádnické výpomoci.

Žně začínají opožděně, až v půl srpna. Projevilo se pozdní jaro a pak mokro a studeno. Obilí v zrnu je pěkné, oves dokonce mimořádně bohatý, ale zralost nemůžeme dočkat. Konečně dne 21.8. sklízíme kombajnem ječmen. Počasí je pak vrtkavé, pšenice nařádkovaná čeká na kombajn, ten zase na lepší počasí. A tak teprve na naše posvícení – 16. září byla tato pšenice kombajnem sklizena.

Tolik propagovaná nová technologie sklizně – u nás dvoufázová – skutečně urychluje a zjednodušuje práci. Avšak vlastní kombajn ani řádkovač nemáme a jsme odkázáni na JZD Jeřice nebo STS Chvalina, ale čekali jsme marně. Konečně nás zachránilo JZD Sovětice „Rozvoj“ – ve žních mnoho pomohli starší školáci – jak s koňmi, tak i s traktory.

Sklízeň otav nedopadla dobře. Počasí nepřálo a družstevnice alespoň vybírají brambory. Poslední otava svežena 2. září. Mimochodem: družstevnice se těšily na posvícenskou družstevní zabíjačku, aby nemusely stát na maso ve frontě, ale ONV nedává povolení.

Brambory pomohli sklídit žáci učňovské školy řemeslnické z Hořic a to za velmi pěkného počasí a již 10. října. Brambor bylo dost – 183 q po hektaru.

Setí pšenice po bramborách provádíme 12. – 15. října a to už se vyorává čekanka, sklízí se mrkev a zelí.

Cukrovku začínáme „pomrikovat“ 25. října. Zabezpečujeme tak bezztrátovou sklizeň chrástu (i když je pravda, že ztráty na bulvách jsou větší – zůstávají zahrnuty zeminou).

Cukrovku vozíme na skládku do Jeřic, zdejší nakládací rampa cukrovaru Smiřice se ruší.

Pěkné počasí trvá, práce jdou čile ku předu. Ozimy se už zelenají – jen pšenice „v lese“ jsme nemohli zasít – pozemek se nedal dobře zpracovat. Sklízíme i 1 ha petržele, který nám měl pomoct zlepšit tržby, ale nepovedl se. Poškodil ho nevhodný postřik, který provedla STS za účelem ničení plevelů.

A už je 22. listopad, kdy dobýváme poslední cukrovku – v hodinu dvanáctou – protože do rána přišel citelný mráz. No – dováží se řízky, vyváží se hnůj – jezdí se hezky, protože pomalu mrzne i ve dne. „Však ono to ještě povolí a pak to zořeme“ říkají optimisté. Ale nevyšlo jím to. Mrazy se stupňují, v půl prosince sníh a „proroci“ předpovídají dlouhou a krutou zimu. Tak hnůj je vyvožený, rozházený a 20 hektarů nezoráno – a je to pro řepu!!

JZD

Celá zemědělská výroba zůstala letos pod plánem; v celostátním měřítku splněna jen na 88%. Naše JZD sice né tak markantně, ale přece jen vážně pokleslo ve výsledcích hospodaření. Příčin bylo několik: nepřízeň počasí, ne vždy dobrá organisace práce, některé nedostatky v agronomii i agrotechnice, hynutí selat po nevhodné očkovací látce a zhoršená dojivost v důsledku nedostatku krmiv – zejména jádra.

Vláda se snaží řešit obtížné problémy celého národního hospodářství rozvinutím propagace nových metod hospodaření. Radio i televize má pravidelné relace pro zemědělce, výkupní složky jsou s funkcionáři družstva v neustálém styku, aby si výkup zajistily, národní výbory zase přísně střeží plán výroby a jeho plnění. Přísun strojů do družstev není malý, také naše JZD zakoupilo nových strojů za                      .  Přesto bychom chtěli a potřebovali i těžší mechanisaci, jako pásový traktor, obilní kombajn a další, to nám okres nepřidělí, že máme malou výměru. A tak znovu zde ONV rozjel akci slučování. Byl vypracován rozbor hospodaření všech tří družstev: Černůtky, Jeřice a Rašín, ze kterého vyplynulo, že všechna 3 družstva jsou asi na stejné úrovni. Ale družstevníci se obávají, že po sloučení by byla PJ ještě menší, souhlas nedávají. ONV chystá novou velkovýrobní variantu a to zapojení do Čsl. státních statků. Bude na družstevnících, zda dobrým plněním všech úkolů zajistí si svoji nezávislost!

Tabulka ukazuje, jak byly plněny úkoly:

Živočišná výroba

 

Stav dobytka

výroba

dodávka

plán

Skut.

plán

Skut.

plán

Skut.

Skot celkem

101

106

Maso

120q

Maso

113 q

122 q

133 q

Z toho krávy

53

53

 

 

Prasata celk.

98

100

Maso

133 q

Maso

121 q

100 q

100 q

Z toho prasnic

14

14

 

 

mléko

-

-

119000l

94500l

100000

81277

vejce

-

-

59360k

70292

57000

67642

Jak z tabulek vyplývá, svoji vlasteneckou povinnost jsme splnili; téměř všechny dodávky státu odvedli – některé předali. A že jsme zůstali dlužni 20000 litrů mléka, to zavinil nedostatek krmení a ta okolnost, že máme stále vysoký dodávkový úkol. Na 1 ha zem. půdy jsme dodali 1050 l mléka, čímž se řadíme mezi nejlepší družstva na okrese Jičín.

Čisté peněžní příjmy na 1 ha zem. půdy 3835 Kčs jsou oproti roku minulému nižší o 887 Kčs. Tím je ovlivněna i odměna za PJ, je 19 Kčs tj. o 3,50 Kčs nižší než loni. Zato příděl fondům se musel zvýšit na 16% a činí 122455 Kčs; je to o 5346 Kčs více proti r. 1961. Nenamítali bychom, kdyby je bylo možno účelně utratit – koupili bychom další potřebné stroje, avšak ONV nám dovoluje vyčerpat jen 14000 Kčs a to je opravdu málo.

Peněžní příjmy a jejich rozdělení:                                                            

Výrobní nákl. činí 46,5% z tržeb               

příjmy celkem 818.761,-- Kčs                   náklady                                                                             

Fondy

na výrobu  297.539,--                          

odvody 83.964,--             

čisté peněžní příjmy 437.257,--  členům

premie 4.517,--

818.761,--                          

naturálie 20.858,--

PJ 289.428,--

437.258,--

O pracovní morálce a vzájemných vztazích by  se nechalo hodně napsat. Je to jako v okolních družstvech. Jednou je práce mnoho a tu vyčítáme všem, kteří zrovna nemohli nastoupit. Jindy zase (a to v zimě), několik sil přebývá a potřebují také PJ už s ohledem na svoje důchodové zabezpečení. Lidé nám stárnou, 4 členové přešli do důchodu a nikdo nepřibyl. Je proto ke ctí naším ženám, že všechny ty okopaniny a zeleniny samy zvládly. Kdyby ještě tak odvrhly od sebe malicherné osobní neshody a závist, cítily by se mnohem spokojenější.

Tyto nedobré poměry odrazily se při Výroční členské schůzi. Jednání začalo v 10 hodin dopoledne, pak oběd pro hosty a odpoledne se pokračovalo. I když zabíječka nebyla, bylo dost pohoštění pro všechny, ale účast slabá. Patronátní závod poskytl na večerní zábavu velmi dobrou moderní hudbu v domnění, že bude veselo! Nebylo! – ženy – až na nepatrné vyjímky – nepřišly. Vyvolaly tím velké roztrpčení u funkcionářů – zejména u předsedy.

Zájezdy

Zmíněné neshody přece jen jsou překonatelné a to se projevilo na dvou zájezdech. První byl dne 13. května do Prahy. Zúčastnilo se 31 dospělých (včetně pozvaných nedružstevníků) a 9 školáků. Dne 3. srpna uspořádali jsme druhý zájezd a to na výstavu bižuterie v Jablonci, výstavní trhy v Liberci, hrad Frydlant, zámek Sychrov, přehrada na Desné a přes Kořenov, Harachov a Jilenici domů.

Oba zájezdy se vydařily a účastníci byli spokojeni.

Letošní akce MNV byly významné z hlediska úpravnosti obce. Podařilo se, co jsme posledních několik let připravovali: Asfaltování po obci. „Silnice“ n.p.Jičín prováděli asfaltování okr. silnice z Jeřic na Hněvčeves a že jsme měli nějaké finanční i materiálové fondy, provedli nám úpravu celé obce. Ovšem nějakou starost to dalo a mnoho nepříjemného jsem musel jako předseda NV překonat.Díka ale pochopení většiny naších občanů, vyrovnali jsme méně přehledné zatáčky, přeložili ploty i část kanalizace a vytvořili bezpečnou a úhlednou komunikaci. Náklady činily cca 50000 Kčs, z čehož jen Silnice n.p. obdržely dle faktury 40150 Kčs. Bylo nutno též přemístit 2 elektrické sloupy a veřejné osvětlení ještě o 1 světlo rozšířit (máme teď 11 světel). Ale občané si dobrou jízdu a bezpečnou chůzi pochvalují.

Na radu NV přesunuje ONV stále větší úkoly a hlavně zodpovědnost za zemědělskou výrobu v obci. Na společných schůzích s představenstvem JZD prosazuje socialistickou zákonitost i státní disciplinu. Nese to dobré ovoce v dodržování stanov JZD a dobré dodávkové morálce. Za překročení dodávek v I. pololetí 62 obdržel náš NV částku 10000 Kčs, které se výborně hodily na zvelebení obce.

Z jiných menších akcí: Výměna podlahy v kanceláři za váhou, vybetonování garáže požární ochrany a údržba jezu u splavu. Toto zařízení bude převzato Okresní vodohospodářskou správou v Jičíně.

Celooobecně jsme oslavili MDŽ, kde jsme ženám pogratulovali. Dále bylo provedeno školení CO.

Knihovníkem se stala paní Jahelková a knihy si půjčuje zejména mládež. V ostatní kulturní činnosti zaostáváme. Ani do KOD nejezdíme, ač zde nábor byl prováděn.

Pěstujeme „bačkorovou kultůru“, tj. sedíme v bačkorách u svých televisorů, kterých je 17 ((a všech domů je 39).

Jeden velmi závažný úkol řešila rada MNV spolu s představenstvem JZD: Rozmístění žáků vycházejících z 9. ročníku školy v Cerekvici. Respektujíce nutné potřeby našeho nár. hospodářství, zejména potřebu sil v zemědělství, ponecháváme synky družstevníků i souk. rolníků (Hlavatý Vlad., Ponikelský Jar. a Trnavský Jos.) v zemědělství. Vzhledem k výbornému prospěchu ve škole, nemáme námitek k získání dalších vědomostí studiem, ovšem na úseku zemědělství. Žáka Poura Zb. a Gelnera M. uvolňujeme pro jiná povolání. A pro tohle bylo v obci moc zle, mnoho rodičů  na nás funkcionáře škaredilo.

Pohyb obyvatelstva

Sňatky nebyly

Narození 0

Úmrtí

2.6. Josef Hlavatý č. 34, stár 86 let

6.10. Josef Ponikelský č. 24 stár 81 let

Zemřela zde také Žofie Puchlová, občanka z Hosti na Slovensku, když zde byla návštěvou u dcery pí Langrové v č. 20. Pohřbena byla 23.7. v Hněvčevsi

Přestěhoval se

23.5. Procházka Zdeněk s paní do č. 36

23.6. Melzer Jiří s paní a dvěma dcerkami do č. 38

Přestěhoval se z č. 18 do svého nového č. 40 Menclík Jar. s paní a dcerkou.

Nemocnost

Počátkem roku řádí infekční chřipka. Na okrese Jičín jsou zavřeny školy, divadla a biografy, ba i plesy jsou zakázány. Zde to postihlo asi 8 rodin, vše ale dobře dopadlo.

Dne 11. 9. byla Marie Fidranská z č. 25 převezena do Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, když už delší dobu trpěla velkou zapomnětlivostí, vyplývající z duševní choroby.

Komise veř. pořádku byla nucena řešit tři případy občanské nesnášenlivosti.

Politické události u nás i v zahraničí

„Není maso, není kmín, jen když lítá Gagarin!“ nebo „Maso bude v brzku, tak tam pro něj pojedem“. To jsou humory na současnou zásobovací situaci. Skutečně; Prodejny nedostávají dostačující příděly a kupující nekupují pro potřebu, ale protože „to“ zrovna je. A tak se tvoří fronty. Není zvláštností, že konzumenti, kteří na to mají čas a chuť, postaví se do fronty již přede dnem. Dělalo se to u prodejen televizorů, dnes stojí lidé na máslo, na brambory, na citrony, ale zejména na maso. Svádí se to na zemědělce, že neplní dodávky, ale lidé mají stále větší požadavky. Když pak v podzimu a na počátku zimy začala být nouze o uhlí a též o elektřinu, to už lidé reptají.

Věc má ovšem hlubší kořeny: Krise v Karibském moři vyvolala vojenské napětí snad nejkritičtější od skončení války. Kuba zůstala i nadále svobodna – Amerika však prožívala úplnou válečnou hysterii. Je pochopitelné, že odezva byla všude, tedy i u nás. Jednotlivci začali křečkovat, čímž ještě znovu škodili našemu vnitřnímu trhu. Západoevropský společný trh, konečně slepený, má být také jednou ze závažných zbraní studené války i za cenu vlastních potíží. Mírový blok činí však odvetná opatření a to Hospodářskou kooperaci zemí social. tábora. Materielní základna zde je, pilných a schopných pracovníků je dost, zbývá snad jen zlepšit ideologickou úroveň na všech stupních a vzestup je zaručen.

Pětiletka se nepovedla. Rok 1963 má být přípravou na sedmiletý plán a to roky 1964 až 1970. V některých ukazatelích se však počítá s perspektivou až do r. 1980 – např. ve stavebnictví. Jde o to, aby plány byly realné a lidem aby se říkala pravda. Měly by se zlepšit vztahy mezi národy, ale museli bychom začít u sebe a v obci. Museli bychom odvrhnout závist, sobeckost, zlepšit dobrovolnou disciplinu. Bylo by pak i u nás všem dobře a nemuseli bychom pak už tolik přesvědčovat naši mládež, aby neutíkala z vesnice, ale aby se hrdě hlásila k úkolu – zabezpečit výživu národa.

Ještě jedné akce bych rád vzpomněl, i když se netýká zdejší obce přímo: Byla to v měsíci červnu oslava „Hořice 600 let městem“. Celý měsíc tam byly pořádány růszné výstavy a jiné kulturní a zábavné podniky.

V rámci těchto oslav bylo velmi pěknou akcí vzpomenuto 80 let železnice Hradec – Ostroměř. V neděli, dne 10. června sjely se desítky automobilů a stovky lidí z okolí na zdejší železniční nádraží. Cerekvičtí ochotníci vypravili velkou alegorii z doby před 80. léty. Na kočárech přijela „vrchnost“ s velkou suitou lesníků, vrchnostenských úředníků až po drába. Pak „přisupěl“ historický vlak: lokomotiva i vozy (zapůjčené Barandovskými filmovými ateliery!) tak, jak jezdívaly za časů „komerciálky““ (Bömische Comercial Bahn). Vyhrnuli se z něj pasažéři i konduktéři (studenti hořických škol) v dobových krojích. Byla promenáda, načež projela nejmodernější souprava nových patrových vozů, tažená disel-elektrickou lokomotivou nejnovějšího typu. Vše odjelo pak do Hořic, kde oficiálními projevy a lidovou veselicí slavnost pokračovala.

Zapsal: Šulc Fr.

Javůrek Fr.             

Krivjaník Jan                      

Gellner M.              

Krivjaníková A.