1964

1964

O počasí a úrodě

Rok 1964 můžeme označit jako velmi příznivý. Toto ovšem tak  platí  pro okres Jičín, nikoliv už pro oblast severních Čech, kde katastrofální sucho zapříčinilo neúrodu zrnin a pícnin. Zde bylo dostatek slunečního záření i srážek (někdy až moc, jak dále uvedu), takže úroda byla bohatá.

Zima nebyla nějak krutá, pohodlně se sekalo roští u řeky a v Pískovci. Byl to dobrý doplněk k nedostačujícímu přídělu uhlí. Polní práce začaly teprve v druhé polovici dubna, ale do 1. máje byly stejně hlavní plodiny zasety. Květen, normální počasí, až 29.V. pohroma. Toho dne přišla v odpoledních hodinách nad naší vesnici, Rašín a část katastru Klenice velká bouře s průtrží mračen. Půldruhé hodiny tloukl hrom a lilo se „jako z konve“. V č. 28 (Martin St.) uhodilo do hřebenu stodoly, ale kupodivu byla jen antena s radiem poškozena a částečně krytina stodoly. Zato na polích, zvláště na „mokřině“ a v „přímáku“ byly porosty pomlety, případně zaplaveny bahnem. Také na domovním majetku byly škody: v č. 17 (Marx) a v č. 24 (Krebsová) byl náplav bahna v obytných místnostech; v č. 23 (Vinšálková, Krivjaník) dokonce hnala voda ze dvorka dveřmi na náves jako splav a to více než hodinu. Pravda, státní pojišťovna dala náhradu jak poškozeným jednotlivcům, tak také družstvu. I v červnu byly mohutné bouřlivé přeháňky, které vegetaci prospívaly, jen senoseč poškodily.

Žně začaly 24. července. Přes počáteční úspěchy ve sklizni při výborném počasí, protáhly se až do konce srpna a mnoho pšenice – i když v mandýlkách – vzrostlo. Chybí nám vlastní kombajn a lis na slámu.

Dodávkové úkoly jsme však splnili, fondu krmiv jsme přidělili o 100 q zrnin více než předchozí léta a ještě s 50 q jsme pomohli okresu Chomutov, který byl postižen suchem.

V polovině září vybíráme brambory za sucha a za brigádnické výpomoci žáků učňovské pom. školy v Hořicích. Spěcháme i se setím ozimů – kde jsou volné plochy. Avšak již od 8. října prší plných 17 dní; děláme tedy to, co jde: sklízíme zelí, pomrikujeme cukrovku apod. Od 26.10. tlakoměr zase stoupá a tak dokončujeme sklizeň čekanky a mrkve.

Dík dvouřádkovému kombajnu, který nám předseda JZD „vyběhal“ končíme dne 6. listopadu sklizeň cukrovky. Dala bohatou úrodu a takhle lehko se ještě nikdy nesklízelo.

17. listop. jsou i hnoje vyvezeny a zaorávku provedl pak pásák z STS Hořice a JZD Boháňka.

Dne 4. prosince napadl první sníh, ale nezaskočil nás – polní práce jsou skončeny.

Úspěchy našeho JZD

V předchozí kapitole jsem uvedl, jak přírodní podmínky prospěšně ovlivnily zemědělskou výrobu našeho družstva. Je ale nutno přiznat, že zde působil i druhý činitel a to je člověk a jeho dobré vlastnosti. Činovníci jsou již ve svých funkcích ostříleni, své úkoly zvládají dobře. Ale i ostatní členové – snad že dobrou odměnu vytušili již během sezony – snažili se ze všech sil a na všech pracovištích o nejlepší výkon. Za pozornost stojí, že jednocení okopanin bylo provedeno jen místními ženami a ani při sklizni nebylo třeba nikoho do práce nutit.

Na úseku živočišné výroby nastalo pronikavé zlepšení ve snůšce vajec, dojivosti krav i ve výrobě masa. Projevil se zde dostatek krmiv vlastní výroby a také pomoc ze státních fondů.

V tabulkách uvádím konkrétní čísla:

Živočišná výroba

produkt

Výroba splněno

dodávka

Tržba Kčs

q

%

Maso hovězí

115

100

137

149729

Maso vepřové

161

119

135

195895

Mléko litrů

111581

109

98351

185595

Vejce ks

74807

127

73710

66990

 

Rostlinná výroba

plodina

Ha výnos

Výroba q

%

Dodáno q

Tržba Kčs

Pšenice

40

932

98

486

61786,--

Žito

26

134

91

95

27141

Ječmen

30

380

106

183

19369

Oves

25

97

119

-

-

Cukrovka

390

5446

117

5446

108057

Čekanka

304

1065

121

1065

36773

Bramb.r.

223

446

202

 

27470

Bramb. poz.

206

1030

71

 

Krmná řepa

704

1760

146

-

-

Louky (seno)

61

1091

101

-

-

 

Finanční vypořádání:

Skladba příjmů:

 

%

Kčs

Z rostlinné výroby

30

341273,--

Z živočišné výroby

54

611795,--

Z nezemědělské činnosti

3,5

42650,--

Od pojišťovny v náhradách

8

90168,--

Přímá pomoc státu

4,5

20850,--

Od VZS premie za mléko

21700,--

Od VZS premie za jiné

6202,--

Příjmy celkem

100

1.134.638,--

 

Rozdělení příjmů                                                  1.134.638,-- Kčs

Náklady na výrobu                                                          333897,--

odvody – daně, poj.                                            181806,--

vyrovnání úbytku ve stavu zvířat                    21073,--                   536776,--

Čisté peněžní příjmy                                                                               597862,--

a byly rozděleny takto:

členům na PJ                                              387676,--

na naturálie                                                23565,--

na premie                                                   28548,--

celkem členům                              439789,-- Kčs

Fondům:

nedělitelnému                                87546,--

na splátky investic                        28385,--

provozně zajišť.                            20142,--

sociálnímu                                       11000,--

kulturnímu                                      11000,--

Celkem fondům                             158073,-- Kčs

kontrola                                           597862,-- Kčs

Pracovních jednotek bylo spotřebováno 16232její výše byla 24,-- Kčs v penězích a 2,61 Kčs v naturáliích. Je to dosud nejvyšší odměna. Naše JZD financovalo 2 autobusové zájezdy a to dne 28. ledna do Prahy na Americkou lední revui a dne 11. září do Brna na veletrh.

Činnost místního národního výboru

Čtyřleté funkční období volených orgánů státní správy uplynulo a proto byly na den 16.6. vypsány volby do národních výborů všech stupňů a do Národního shromáždění. Zároveň byli zvoleni i soudci z lidu.

Do našeho MNV byli jednohlasně zvoleni:

  1. Šulc Fr. č. 3 za předsedu

  2. Pour Jos. č. 32 za tajemníka

  3. Pražák Fr. č. 2 člen rady

  4. Fidranský Jos.. č. 31 člen rady

  5. Trnavský J. č. 11 člen rady

a dalších 6 poslanců:        Javůrek F. č. 22

                                               Kvíčera J. č. 14

                                               Marx J. č. 17

                                               Hlavatý J. č. 10

                                               Langr V.  st. č. 20

                                               Jahelka Jar. č. 41

Z celkového počtu 11 je 6 členů KSČ, 5 bezpartijních. Jde vesměs o zkušení funkcionáře (předseda je od voleb r. 1946!), proto není mimořádných potíží. Komise pracují jen v ojedinělých případech, práce a starost leží na předsedovi a tajemníkovi. Přesto plánované akce jsme dovedli k cíli:

Ve výstavbě opravili jsme dům č. 14 a to novou střechu, okna a fasádu nákladem 22712,-- Kčs. Tamtéž byly odstraněny vrata. Byl to sice pěkný kamenný oblouk z r. 1865, avšak tak těsný, že dnešní stroje a vozy nemohly projet. Za zmínku stojí nápis vytesaný nade dveřmi do budovy:

„ S nákladem Jiřího Pražáka, Kateřiny ma r. 1862“

 

Výtvarník měl zřejmě v úmyslu napsat „manželky“, ale nevešlo se mu to na kámen.

Ještě na jednom domě máme starý nápis ve fasádě a to na č. 19:

Tento dům vzal zkázu ro 1852 18. října a vistaven s pomoci boží a z nákladu Va Hlavatýho Frant. manželky r. 1856

Dům ten uvedeného data totiž do základu vyhořel (jak vyprávěli pamětníci).

Domek na dvoře č. 15 (v hospodě) byl opraven nákladem našeho JZD a uvnitř upraven nákladem Okresní správy spojů. Telefonisti tam totiž umístili novou moderní telefonní automatickou ústřednu. Bylo to nutné, neboť dosavádní zařízení mělo neustále poruchy.

V domku č. 35 si nově upravil Fr. Rachota, který se s rodinou přistěhoval z Rašína. Barák byl zpustlý, protože majitelka M. Tomášková bydlí již 3 roky u své dcery v Dubenci.

V rámci úpravy obce byl zavežen rybníček u č. 10, vyškvárována ulička a opraveny obecní cesty.

Přehled o finančním hospodaření:

Příjem:          zeměd. daň (jen z č. 33)                                     6410,-- Kčs

                        domovní daň                                                         2859,--

                        správní poplatky                                                   650,--

                        jiné příjmy (třešně, břehy)                                742,--

                        nájemné z bytů                                                     300,--

                        mimořádný příděl na opravu č. 14                 21500,--

Celkem                                                                                32461,-- Kčs

Vydání:         do vyššího rozpočtu                     1200,--

                        odměny (kronika, knihovna)     400,--

                        cestné                                               200,--

                        materiálové výdaje                      26370,--

                        práce a služby                                3741,--

                        sociální příspěvky                         450,--

                        výsledek hospodaření                 100,--

Celkem                                                                                324661,--

Pohyb obyvatelstva

byl letos opravdu nepatrný. Narození nebylo, úmrtí také ne, ba ani svatba.

Přistěhoval se Fr. Rachota s manželkou a dcerkou do č. 35

Přistěhoval se též Jar. Bříza s manželkou do č. 37

Obyvatel máme celkem 114.

Z vojny se vrátil Zdeněk Dušek a Jiří Hlavatý oba jsou zaměstnáni v Praze.

 

Sušárna čekanky – Vitana n.p. Byšice měla letos kampaň 73 dní a to od 29.9. do 20.12.

Bylo zpracováno:

5544 q brambor sur.       =         1325 q suš.

7360 q cukrovky               =         1868 q

15697 q čekanky              =         3925 q

Potíže byly se zařízením, protože bylo nové a nebylo vyzkoušeno. Bylo nutno podnik na 8 dnů zastavit a vše napravit. Zboží je teď lepší, je přepravováno gumovými transportéry proti dřívějšímu foukání. Aby podnik ušetřil na práci, bylo upuštěno od dopravy dráhou, ale vozilo se zboží do Pardubic „po ose“. Naše JZD a JZD Rašín převzaly tento úkol a zboží odvozili traktory – a výdělek nebyl špatný.

Na cukrovarské rampě je rovněž vidět snahu o menší pracnost. Cukrovka se z vleků vyklápí do bunkru, odkud jí transportér unáší přímo na kupu nebo přímo do vagonů. Vagony však nestačí a tak je nasazena autolžice, který hladce a vysoce výkonně nakládá do velkých aut, které jezdí přímo do cukrovaru.

Železniční stanice soutěží o úpravnost a také se to příjemně projevilo. Budova byla adoptována pro lepší bydlení i pro příjemnější ouřadování v kanceláři. Ale také čekárna se dočkala velmi pěkné úpravy: čistota, květiny, pěkné záclony, gumová podlaha, to vše zpříjemňuje cestování.

Životní úroveň našeho obyvatelstva se dále zlepšila. Nebudem vypočítávat o kolik se spotřebuje více másla, masa a různých lahůdek, mluví za to „silná tejla“ a „dobrý objem v pase“ nás družstevníků. Fronty na maso a máslo zmizely úplně, stojí se ale zase na jiné zboží: Vlna, „šusťáky“ nebo manšestráky, vesměs dámská móda. Ne, že by naše ženy chodily chatrně oblečené, ale jak se objeví novinka, tak hr!!

Ke konci roku je i jižního ovoce dostatek. Jsme zde dokonce názoru, že ho je až zbytečně a že by bylo prospěšnější nechat více náhradních dílů ke strojům, než je vyvážet za pomeranče.

Spotřeba průmyslového zboží stále stoupá: vedle chladniček, kterých je zde 11, je počet osobních automobilů 10, jednostopých vozidel 20. Radiopřijímač chybí ve dvou číslech, televisorů je 22. Připadá tedy 1 televisor na 5 obyvatel, na okrese Jičín je průměr 6 obýv.

Péče o zdraví člověka má rovněž svoji úroveň. Lékaři mají stále co dělat, na pacienta má plánovaných 5 minut a to se zase nelíbí pacientům. No každý vážnější případ jde však na odborné vyšetření. Tahle doba také vážné choroby má: je to rakovina a choroby srdeční – vysoké tlaky apod.

Důchodové zabezpečení se také vylepšuje, ale pořád ještě je rozdíl mezi důchodem zaměstnance a družstevního rolníka.

Máme v obci: důchodců invalidních               6

                                              sociálních                  4

                                               starobních               15

Celkem                                                                    26

a pobírají měsíčně na 9000,-- Kčs

Činnost vzdělávací

Místní lidová knihovna byla zase obohacena o několik svazků, avšak čtenářů ubývá. Spíše mládež si něco vypůjčuje – hlavně povinnou četbu. Ani přednášky nejsou přitažlivé, jedině když se při nich promítne film. Žijeme totiž v zajetí televise, kde nachází opravdu hodnotného poučení. Také umělecké pořady zaujmou mnoho diváků a sportovní vysílání – to je modla, před kterou ustupují  všechny schůze, porady apod. Při vysílání IX. Olympijských her z Insbruku lidé raději málo spali a špatně večeřeli, jen aby jim nic neuniklo.

Doplňování vzdělání pracujících se vžívá i u nás. 2 občané studují po zaměstnání průmyslovku strojařskou a 1 průmyslovou školu stavební.

Funkcionáři JZD zase absolvují několikadenní internátní školení ať v Jičíně, Pecce nebo na Prachově. Reakce se tomuhle svého času vysmívala, že je to „chytráka“ dnes už se to vžilo.

Události politické u nás i v zahraničí

Prekerní situaci, do které se naše národní hospodářství dostalo, má vyřešit nová metoda řízení. Mají se v ní uplatnit některé prvky uplatňované v státech kapitalistických, i když se musí dostat v soulad s hlavními zásadami socialismu. Že to nebude lehké a nebude to hned, je nám všem jasné.

Zatím je zavedená „slušná daň“ z motorových vozidel a zvýšeno nájemné z bytů – tam, kde bylo neúměrně nízké. Obyvatelstvu se to zase vrátí v kvalitnější bytové výstavbě a ve výstavbě lepších a modernějších vozovek.

Oslav 1. máje zúčastňujeme se buď v Hořicích nebo Hradci, ale jen jako diváci..

Oslav Slovenského nár. povstání, jako akce celostátní, vzpomenuli jsme zde na mimořádné veřejné schůzi, pořádané VO KSČ.

Volba presidenta republiky: Byl opět zvolen Ant. Novotný.

Obrana státu se modernizuje, prohlubujeme také znalosti v civilní ochraně. Ve válku sice nevěříme, také si jí nepřejeme, ale připraveni máme být svědomitě!

V politice mezinárodní se stále děje něco nového. Řada afrických národů získala samostatnost, další o to usilují. Národně osvobozenecké boje vzplanuly v Kongu, Vjetnamu a i na Kypru musila zasáhnout vojska OSN.

Rasismus v Americe je stále v ostré akci. V Německé spolkové republice je dále trpěn revanšismus vůči naší i Polské republice. Také teprve teď tam dochází k procesům s válečnými zločinci, avšak rozsudky vyznívají nějak papírově!

V dobývání kosmu dochází k dalším úspěchům. V Sovětském svazu vzlétla kosmická loď s tříčlennou posádkou, aby po 24 hodinách úspěšných pozorování hladce přistála. Amerika zase poslala „kuríra“ k planetě Mars, kam má doletět někdy v červnu r. 1965.

Světovou sensací je událost v SSSR: Nikita Chruščev je zbaven funkce a okamžitě nahrazen jinými politiky. To způsobilo ve veřejném životě rozčarování, u členů KSČ rozpaky. Jsme toho názoru, že si zasloužil důstojnějšího rozloučení.

 

 

Za kult. komisi:                                                                             Zapsal:

Jan Krivjaník                                                                                              Šulc Fr.

Anna Krivjaníková