1965

Počasí a úroda

Rok 1965 zaznamenal ve vývoji počasí rekord: Byl jedním z nejmokřejších tohoto století. Dle odborníků spadlo v průměru na 1 m2 860 mm vláhy (120% normálu). Také na teploty byl rok nepříznivý – leden a únor mírně, teprve březen se ukázal, co umí. Sněhové bouře s vánicemi a mráz – na Sv. Františku 14°C. Doprava vázne, jak železniční, tak i silniční. Silničáři nasazují sněhové pluhy, ale hned za nimi uvázlo (dne 5.3.) mnoho aut a autobusů znovu v závějích. Vyčasilo se teprve 4. dubna. Spěcháme hned s polními pracemi. Sotva jsme zasili jařiny a 1 ha krmné řepy, přichází již 9. 4. bídné počasí, na pole není možno vkročit. Od 1. do 4. 5. se pokoušíme sázet brambory – a už zase déšť a déšť. Teprve 31. 5. máme konečně dosázené brambory a dosetou cukrovku. A zase prší, máme ještě sít čekanku, kukuřici a sázet zelí. I senoseč by měla začít, trávy je dost a je hnedle půl června, ale pro mokro to nejde a nejde. Silnice je jen zvolna dostávají do sjízdného stavu po tzv. výmrazcích (říká se vejřeviště) a těch bylo – kromě betonek – všude až až. Není pamětníka tak mokrého jara. Je to všude, ba na velkých vodách ještě hůře. Spousty ploch zemědělské půdy je pod vodou a to na Budějovicku, Břeclavsku a katastrofálně na jižním Slovensku. Protržená hráz Dunaje u Komárna způsobila miliardové škody jak na pozemcích, tak i na domovním majetku. Žně jsou zpožděny skoro o měsíc – poslední obilí mlátíme 15. září, nějaká sláma zůstala ještě na poli – čekáme na lis od STS. 17.9. také skončena sklizeň otav. Hektarové výnosy zrnin všeobecně pod plánovanými čísly – uvedu je v kap. o JZD. Nejhezčí počasí trvalo od 15. září do konce října. Brambory se vyorávají dvouřádkovým TEKem a za pomoci žáků pomocné školy z Hořic. Výnos je ovšem bídný – 110q po ha. Strniskové jetele a vojtěšky se letos urodily bohatě. To se blahodárně odráží v dojivosti krav. Dosáhli jsme v těchto dnech zatím nejvyšší denní dodávky mléka – 565 l, tj. přes 8 l na ustájenou krávu.  Sklizeň cukrovky – jak z toho byl strach, že je to na těžké půdě – se prováděla výborně. Osekaný chrást (zatím ručně), byl nakládán za pomocí kopkovače, bulvy pak dvouřádkovým kombajnem vyorány a přímo do vozu. A že přálo počasí, pozemek byl suchý, mohlo se hodně nakládat, tak z toho byla radost. Ta se bohužel proměnila v žalost. Nečekaný brzký nástup zimy už v první polovině listopadu zaskočil celé zemědělství a nás zde také: zamrzly nám 2 ha cukrovky a 1,5 ha petržele. Řepu jsme sice jakž takž sklidili – 19.12., když přišla obleva – byla však namrzlá a byli jsme rádi, že nám ji ještě cukrovar v Kopidlně převzal – bližší cukrovary měly již po kampani. A protože i v Kopidlně skončili, musela zdejší sušárna čekanky znovu zatopit, aby usušila řepu družstevníkům z Předměřic, Volanic a z dalšího širokého okolí.

Úspěchy a neúspěchy našeho JZD

Jak uvádím v předešlé kapitole, způsobily rozmary přírody velké ztráty též našemu zemědělskému družstvu. Výroba zrnin byla zde splněna pouze na 83%, avšak dodávka státu (s ohledem na celostátní neúrodu) musela být splněna na 100%. To nám samozřejmě snížilo zásoby jádra natolik, že nám okresní VZS musila zajistit příděl krmiv ze státních fondů (ty jsou dotovány dovozem krmného obilí z ciziny) Porosty jetelů a vojtěšky zato poskytovaly po celou vegetaci dostatek zelené píce. To mělo příznivý dopad na živočišnou výrobu, která byla nejen splněna, ale i vysoko překročena. Přehledně uvádím v tabulkách:

Rostlinná výroba

 

plodina

 

ha výnos q

 

výroba q

 

splněno  %

 

dodáno q

 

tržby Kčs

 

pšenice

29

807

77

550

72009

 

žito

neseto

neseto

neseto

neseto

0

 

ječmen

31

313

104

201

28723

 

oves

19

61

70

0

0

 

cukrovka

332

4646

77

4646

90164

 

čekanka

178

533

59

533

20354

 

brambory

120

880

71

220

21966

 

krmná řepa

635

2153

87

0

0

 

zelí pozdní

745

1118

124

1118

36770

 

Živočišná výroba

 

produkt

výroba

q                          %  

dodáno q

tržby Kčs

 

hovězí maso

138

105

127

144044

 

vepřové

140

100

143

183233

 

drůbež

13

130

10

16002

 

mléko

132111

114

114247 l

225486

 

vejce

106115

155

98640 ks

85169

 

Finanční vypřádání

Skladba příjmů

 

z rostlinné výroby

286573

 

z živočišné výroby

683550

 

z nezeměděl. činnosti

17973

 

od pojišťovny

49704

6228

 

prémie

9344

Celkové příjmy Kčs 1.087.128,-- byly rozděleny:

Náklady na výrobu 367354

Daně 103105

Pojistné 26220

Příspěvek na sociální zabezpečení 42048

                                                                                                                        538.727,-- Kčs

Členům na P.J. 353244

členům na nevydané naturálie 26270

členům na premie 20358

                                                                                                                            399.827,-- Kčs

Fondům

nedělitelnému 134529

na splátky investičních půjček 14000

sociálnímu 0

kulturnímu 0

148.529,-- Kč

                                                                                                                1.087.128,-- Kčs

Odpracováno bylo P.J. 17660 to je o 1428 více než roku minulého – její výše je 20,-- Kčs v penězích, o 2,60 Kčs v naturáliích. Když se měla její výše udržet, nesmělo se nic přidělit sociálnímu a kulturnímu fondu a ještě 31000 převést z provozně zajišťovacího fondu. Řada nových moderních strojů byla zakoupena, aby práci ulehčila a zrychlila. Např. cepový sklizeč píce hrozně zjednodušil zajišťování zelené píce. Co dříve dělalo 10 pracovníků 3-4 hodiny, to udělají dnes 2 za kratší dobu. Ovšem měly by úměrně klesat náklady, to není naopak:podíl nákladů na výrobu (+ daní a pojistek) činil v roce minulém 46% z celkových tržeb, letos už 51%. Přesto družstvo neskrblilo a přispělo zaplaveným krajům Slovenska 1000 Kčs a 10q sena. Uspořádalo dále pro družstevníky a jejich děti autobusový zájezd do Telče a Perštýna a pak na podzim veletrh do Brna. Patronátní pomoc podnikového ředitelství Kovo-dřevo-elektro z Hořic byla opět účinná, zejména při sklizni sena a otavy. Jejich zástupci se také zúčastnili naší VČS, kde sice hudba nehrála, ale dobrého jídla a pití bylo dost, ba v závěru i řízné anekdoty byly servírovány. Bohužel této společenské události nezúčastňují se všichni družstevníci a hlavně né družstevnice. Pořád jakoby byla bariera nedůvěry mezi jedněmi a druhými. Ženy kupříkladu v době jednocení dokážou odcházet na pole „tajně“ předednem, jen aby více udělaly, ale dokážou si také závidět – i tu práci! Muži měli pak až do Vánoc zajištěnou pracovní příležitost, protože odváželi traktory suchou čekanku ze zdejší sušárny do Pardubic k zpracování. Ženy (babky) od listopadu derou peří (není ho nikde mnoho, protože hus se chová málo) – a pořádají sladké doderky, kde nechybí ani dort!!

Činnost MNV

Někteří naši občané říkají, že JZD jako MNV, že je to jedno. Jedni jsou to lidé, to je pravda. Protože, kdo je aktivním členem MNV, je jistě i funkcionářem JZD a kdo „stojí za bukem“ , s tím už asi žádný nehne. Je třeba říci, že činnovníci JZD několikaletou praxí a každoročním školením, kterým vždy v zimě procházejí, jsou dnes už schopni zodpovědně jednat a není je třeba „vodit za ručičku“ jako před léty. Národnímu výboru tím ubylo mnoho starostí i práce s řízením zemědělské činnosti. Přesto nás orgány ONV  nenechávají nijak nevyužité a kladou nám úkoly zase jiného druhu. Provádíme například všenárodní přípravu obyvatelstva k civilní obraně, kde nejen že zabezpečujeme různé prostředky pro individuální protichemickou obranu, ale také s nimi musíme každého občana seznámit.

Dále přes komisi veř. pořádku zajišťujeme bezpečnost dopravy, protipožární prevenci a boj proti alkoholismu. Řešili jsme dopravní nehodu, která se udála dne 10. 3.  na přejezdu trati u sušárny: řidič nákladního auta neviděl pro hustou mlhu, že z nádraží vyjíždí motorový vlak. Na kluzké vozovce ještě dostal smyk. Byl motorákem zachycen a as 10 m vlečen. Dík tomu, že vlak se teprve rozjížděl, byla jen jedna osoba lehce zraněna, ale škoda na obou vozidlech byla 70000,-- Kčs. ČSD proto bude zde instalovat signalizační zařízení. Tato komise řešila ještě případ nedbalosti z opilství v sušárně (Rajtora) a jeden případ manželského rozvodu.

Komise pro sociální zabezpečení zase vyřídila žádost několika občanů a tak bylo z doplňkové péče podarováno moukou a cukrem 5 osob.

Komise zemědělské se zase mají starat o nábor mládeže do zemědělství. Zde nám vychází z devítiletky Luděk Pour. Sám se rozhodl pro zemědělství, a protože je ve škole premiant, půjde do veterinární školy.

Komise finanční a pro výstavbu musela také zvládnout svoje úkoly. Chystají se zde totiž dvě větší akce vodohospodářské. Je to prohrábka nového řečiště řeky Bystřice a vybagrování – odbahnění náhona od č.p. 32 až po sušárnu. Vodní hladina se příliš vysoko a kdysi sladké kvalitní louky „na obci“ jsou zamokřeny. Nár. podnik Vitana u vědomí toho, že zabahnění z velké části zavinil, je ochoten značnou částku na to uvolnit. Teď je na nás, abychom zbytek rozpočtované částky cca 12000,-- Kčs zajistili. Jednáme v tom ohledu s ONV a Okresní pojišťovnou. Prohrábka Bystřice je akce Okresní vodohospodářské správy a je to jen pokračování díla od Nechanic, přes Sadovou a do Jeřic. Bylo proto už řada jednání na úrovni KNV kdo bude investor, kde projektant a kdo dodavatel, my ještě dodáváme, kdo bude garant za škody. Návrh sice říká, že nová trasa povede nejnižším terénem, zatímco koryto dosavadní tak nevede. Přesto máme zde obavy, že louky pod dráhou (na malých lukách) se nebudou moci odvodnit.

Soutěž o vzornou obec je soutěž celostátní a dostala název „Na počest 20. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou“. I náš okres tuto akci rozjel a tak jsme se i my zapojili. Byly učiněny závazky na jednocení okopanin, na čistotu obce, na nejhezčí květinovou zahrádku apod. Byly provedeny adaptace bytů v č. 1, 23 a 26. Nové fasády na domech č. 1, 40 a 41. V č.p. 10 bylo zařízeno ústřední topení, č.p. 17 nový nátěr domku, č.p. 31 vybetonován dvůr.

Pohyb obyvatelstva – nepatrný

Svatby – nebyly

Narození – nebylo

Zemřelí:

17.4. Fidranský Bohuslav – 71 roků – voják

18.9. Knajfl Alois – 87 roků – bývalý cestář

12.3. – Tomášková Marie – 69 roků – zemědělka

Vlad. Javůrek – 30 roků zahynul tragicky při autonehodě v Hradci Králové. I když už v naší obci nebydlel, zapůsobilo  to na nás otřesně!

Odstěhoval se Jaroslav Bříza z žel. domku č. 37 a to dne 6.1., když se před tím se svou manželkou rozvedl.

Odvodů se zúčastnil Fr. Javůrek a Jar. Ponikelský. Odvedeni oba – Ponikelský žádá odklad, protože jde studovat vysokou školu.

Domek č. 26 prodala koncem roku majitelka F. Moníková z Rasošek (dříve Válkova zde) – Rud. Dvořákovi z Rosnic za 10500 Kčs. Vítáme, že se sem přistěhují, protože on je šikovný řemeslník, ona se stane členkou JZD.

Události politické u nás i v zahraničí

I když stručně, přece jen je nutno a o nich zmínit, protože čím dál více ovlivňují veřejné mínění. Hospodářská situace našeho státu se dále zhoršila. Mokrý rok, katastrofální záplavy na Slovensku a zmatky v distribuci, to vše zavinilo ztráty, které je nutno krýt dovozem. Jenže i náš průmysl není na tom lépe. Stále ještě zmetkovitost a pak nejistota na zahraničních trzích v důsledku převratných politických událostí afrických i asijských národů, kde nám mnohamilionové částky zamrzly (viz Kongo, Indonesie aj.) Vláda hledá proto usilovně cesty, jak morální vývoj zabezpečit. Jednou mocnou pákou má být nová soustava řízení. První kroky jsou učiněny. Osobní (nikoliv kolektivní) odpovědnost, výroba řízená poptávkou (nikoliv strnulým plánem) a úzkostlivá hospodárnost jednotlivých provozů a řídících složek – včetně národních výborů. Nám je to vcelku sympatické, dávno jsme těžce kritizovali, jak lehkomyslně se hospodaří s materiálem i penězi a rozdělit se můžeme jen to, co nahospodaříme. Tak si budou teď muset počínat i státní statky a průmyslové závody.

Styky mezinárodní – východ a západ se dále konsolidují. Studená válka pominula a „železná opona“ zrezivěla nadobro. Spousta cizinců i západních němců, navštívila letos naši republiku. Velká příležitost k tomu byla celostátní spartakiáda, která se mimořádně vydařila – i to počasí se umoudřilo a bylo pěkně po všechny dny. Na poli kosmonautiky dochází k jisté spolupráci mezi SSSR a USA. Už jsme si nějak zvykli, takže i když výsledky jsou fantastické – už je jen bereme na vědomí. A přáli bychom si, kdyby ty ohromné finanční prostředky, věnované na vedení války v Africe a Asii, byly raději věnovány vědě a výzkumu kosmu.

Pražák Frant.                                                              

Zapsal: Šulc

př. kult. komise

J. Krivjanik . člen kult. komise