1968

1968

Události politické

Rok 1968 byl velmi bohatý na politické události, proto je uvádím na prvním místě. Chci je vylíčit objektivně tak, jak byly a jak je viděli občané naší obce. Můj názor – jako člena strany ponechávám jako vedlejší a budu se snažit ho neuplatňovat. Již v lednu 1968 bylo zasedání Ústředního výboru KSČ. Toto zasedání dalo politice KSČ nový směr „demokratizační proces“. Byl vydán zákon o svobodě tisku. A teď to začalo. Novináři, rozhlasoví a televisní  redaktoři spustili palbu ze všech kalibrů a ani na komunistické straně a ani na jejich členech poctivých i nepoctivých nezůstalo nic dobrého. Co se za 20 let socialistické výstavby státu udělalo, bylo všechno špatně. Za vzor byla dáváne a ekonomika západní. Situace vydala tak, že být komunistou, bolo vlastně ostuda. Je pravdou, že v Dolních Černůtkách takováto situace nebyla. Lidé jenom se tázali, co z toho všeho vykvete. Ústřednímu výboru se situace politická i hospodářská vymkla z rukou. Nastal živelný vývoj. Hospodářská krize, která byla již v posledních letech vlády s. Novotného se prohloubila. Zboží na trhu prakticky nebylo, poněvadž stoupla koupěchtivost. Mluvilo se i o měnové reformě. Byla prakticky provedena jinak než v r. 1953 (kdy se měnilo 1:5 a 1:50), nastala inflace. Československá koruna ztratila hodnotu. Ceny spotřebního zboží stouply. Byl tlak ze strany pracujících na zvýšení mezd. V některých odvětvích stouply mzdy oproti r. 1967 až o 10%. Ukázalo se, že zemědělci mají poměrně vysoké vklady a poněvadž, pokud se týká bytové otázky, mají vše kompletně zařízeno, zaměřili se na automobily, jejichž ceny horentně stouply až na dvojnásobek. Přesto však je po nich velká poptávka. Jenom pro posouzení, že se v Dolních Černůtkách špatně nevedlo, uvádím majitele osobních automobilů:

Pražák Fr. č. 2

Pražák Mir. č. 2

Schoval Fr. č. 6

Hlavatý Jar. č. 10

Trnavský Jos. č. 11

Fidranský Jos. č. 12

Dušek Václav č. 21

Melzer Jiří

Procházka Zdeněk

Jahelka Jar.

Menclík Jar.

Tedy 12 osobních automobilů z 41 čísel popisných. Cena automobilu se pohybuje kolem 54.000 Kčs. Tento vývoj využila celá řada všelijakých zkrachovalých živlů a ty stále a stále čeřily hladinu. Došlo i k studentským nepokojům. Zejména vysokoškoláci v Praze demonstrovali. Bylo celkem nevhodně proti nim použito zákroku SNB. Je pochopitelné, že na tuto situaci s obavami pohlíží členové Varšavské smlouvy, zejména Sovětský svaz. Českoslovenští politikové jsou zváno na společnou schůzku států Varšavské smlouvy ve Varšavě. Delegace KSČ se této schůzky nezúčastnila. Znovu byli zástupci KSČ a vlády ČSR pozváni na schůzku do Černé n.T. Tam se zavázali, jako příslušníci socialistického tábora plnit určité závazky. Ani tentokrát závazky neplnili. Když již socialistické zřízení bylo v ČSR natolik ohroženo, že hrozil zvrat ve prospěch pravice, vstoupily na území ČSR spojenecká vojska SSSR, NDR a Polské lid. republiky dne 21. 8. 1968. Vstupem těchto vojsk byl zase nastolen pořádek, zase začal platit právní řád. Byla nastoupena cesta k hospodářské a politické konsolidaci. Odpor pravice, která měla v rukou sdělovací prostředky byl záhy zlikvidován mírnou cestou, takřka bez následků pro nositele pravičáctví. V Dolních Černůtkách tyto „srpnové události“ jak se jim všeobecně říká, se v místním JZD vůbec neprojevily, naopak členové využili příznivého počasí a věnovali se sklizňovým pracem. V srpnových dnech byly vyvěšeny i různé letáky namířené proti vstupu spojeneckých vojsk. Byla také většinou občanů podepsána rezoluce o neutralitě ČSR. Tato akce byla organizována Okresním výborem KSČ v Jičíně. Toto vše ukazuje na rozhárané politické poměry a na politickou desorientaci.

Místní národní výbor

V roce 1968 dne zemřel předseda MNV s. František Šulc. Jeho funkci převzal s. Josef Pour. Tajemníkem MNV byl plenárním zasedáním zvolen Fidranský Josef starší. Členy rady jsou: Pražák František, Javůrek František, Trnavský Josef. V r. 1968 se v lednu a únoru připravovaly volby do NV. Politické události je však odsunuly na pozdější dobu. Byla povolena rekonstrukce domu č. 25 – maj. Iva Trnavská, Rudolfu Dvořákovi byl povolen postavit plot do ulice. Václavu Duškovi č. 21 se povoluje rekonstrukce obytného domu.

Na lukách se provádí prohrábka „Bystřice“. Mizí romantické zátočiny, mizí dřeviny po březích potoka. Nové koryto „Bystřice“ je rovné, břehy jsou osety travou. Starý splav je demontován a provádějící firmou „Meliorační družstvo Jaroměř“ vhozen do rybníčka. Na místo splavu jsou zaráženy železné larzeny, které brání spojení náhona s rybníčkem. Larzeny zahradily ovšem odpad meliorace luk Státního statku v Jeřicích. Prohrábka pro mokrý podzim nemohla být dokončena. Bude pokračovat v r. 1969. Při těchto pracech byl zbořen most přes náhon pod č. 32. MNV žádá, aby provádějící podnik „Meliorační družstvo Jaroměř“ postavil na svůj náklad nový. (Most přesuny těžkých nákladů nevydržel). JZD louky oselo znovu travou, až na louku u rybníčka, která byla v r. 1968 doslova rozbahněna.

Počasí

Leden – březen sníh a oblevy se střídaly. Mrazy v lednu až -22°C; v únoru -3 až -4°C; v březnu až -8°C. V dubnu bylo počasí chladné, avšak suché, takže polní práce postoupily rychle kupředu. V květnu ještě počasí chladné a deštivé. V červnu bylo velice teplo, až 36°C a sucho. Seno se dobře sklidilo. Červenec – doba žní, velice deštivé a teplé počasí. Obilí vzrůstalo. JZD jen dík novému kombajnu SK4 se podařilo sklidit beze ztrát. Podzim byl velmi vlhký a studený. Podzimní práce velmi ztíženy. Místnímu JZD se podařilo včas sklidit a zasít. 15. listopadu již napadl sníh a držel se až do konce bžezna 1969. Mrazy v tomto období byly stále -10°C.

Pohyb obyvatel

Přírůstky

17.12. se narodil Nožička Miroslav č. 37 v nemocnici v Hořicích

4/68 se přistěhoval do č. 27 Haman Jiří a Hamanová Jaroslava s dcerou Jitkou nar. 3/68; bydlí v nájmu

Provdala se Iva Trnavská za Jiřího Rubka, bydlí ve vlastním domku č. 25, který byl vlastnictvím Marie Trnavské, matky Ivy

9/68 Anna a Jan Krivjaníkovi osvojili syna Petra, nar. 6/68 z kojeneckého ústavu v Jilemnici

Oženil se Václav Dušek s Munzarovou Marií ze Stračovské Lhoty. Bydlí v č. 21. Převzali usedlost po rodičích Václavu a Anně Duškové.

Oženil se Miroslav Pražák, student Vysoké školy zemědělské s Vlastou Entlovou z Lužan. Manželka bydlí u Pražáků v č. 2

Úbytky

Provdala se Hana Ponikelská za Jaroslava Kulhánka z Hořic. Přestěhovala se za manželem. Svatba byla slavná. Poprvé od osvobození (1945) se zatahovalo, bylo vybráno od svatebčanů cca 1000 korun, které byly předány novomanželům. Zatahování organizovala místní mládež.

Úmrtí

6/68 zemřel František Šulc č. 3 ve věku 67 let - kronikář