1972-76

Dodatek volebního programu NF

 1. Vodní nádrž – byla zahájena v dubnu 1974 a dokončena v červenci 1975. Byla financována z Fondu vodního hospodářství Praha a dotací z ONV Jičín. Návrh na stavbu nádrže podal Hlavatý Jar. z č. 10. Plán vypracoval Jahelka Jar., rozpočet Pour Josef z č. 32. Umístění do terénu s. Pour Josef projektant OSP Hořice v P. Jako stavební dozor pracoval Jahelka Jar., vedl stavební práce. Administrativní agendu a stavební deník vedl s. Josef Pour č.32

původní plán 

 • hodnota díla Kčs 138000   
 • náklady Kčs 108000

skutečnost           

 • hodnota díla 267000         
 • náklady 175000

Ke zvýšení nákladů došlo z těchto důvodů

 • spodní voda, změna technologie a zvětšení nádrže

 • úprava terénu, násyp zeminy (dovoz z Pískovce)

 • čerpání přepadové vody ze studny skupinového vodovodu, chodník kol nádrže

 • Na práci se podíleli všichni občané

   

 • Úprava chodníků – živičný povrch, cesta ke koupališti v r. 1975

OSP Nová Paka provedl živičný povrch chodníků a místních komunikací k č.p. 10, 11 a k jiným č.p., jakož i ke koupališti a opravu okresní silnice a chodníků. OSP předražil akci o cca 10000 Kčs. Předseda MNV s. Pour Jos. podal reklamaci. Reklamace byla uznána a MNV zaplatil pouze 35494,10 Kčs. Původní faktura činila 46000,-- Kčs. MNV dále přeúčtoval Okresní správě silnic Kčs 18732,-- a tím získal finanční prostředky pro rok 1976.

Sloučení JZD

K 1.1.1973 se sloučila JZD Třebnouševes, Jeřice, Rašín, Dolní Černůtky. Název nového celku je JZD „ÚSVIT“ Třebnouševes. Jelikož při projednávání sloučení došlo i k nechutnému jednání, nebylo totiž povoleno JZD Jeřice, Rašín a Dolní Černůtky vyplatiti podíl na zisku (příděl do fondu odměn) uvádím závěrku za rok 1972. JZD Třebnouševes však podíl na zisku plně vyplatilo. U jmenovaných družstev byli poškozeni zejména družstevníci před důchodem.

JZD Dolní Černůtky

v 1000 Kčs

1972

1971

index 72/71

+ -

výkony

1843

1783

103,3

+60

mat. a ost. nákl.

762

661

115,2

+101

mzdy

592

532

11,2

+60

fin. nákl.

121

120

100,8

+1

fin. výdaje

 

46

 

-46

náklady celkem

1475

1359

108,5

+116

zisk

378

424

86,7

-56

součet

1853

1783

103,3

+60

 

 

 

 

 

Odvody

 

 

 

 

zeměd.daň z poz.

112

150

 

 

z důch.

25

 

 

-13

doměrky

2

 

 

+2

odvody obor.org.

1

7

 

-6

součet odvody

140

157

 

-17

 

 

 

 

 

Příděly

 

 

 

 

fond výstavby

150

-

 

+150

fond obratový

40

40

 

-

FKSP

-

30

 

-30

fond rezervní

45

77

 

-32

podíly

-

120

 

-120

ostatní

3

-

 

+3

příděly celkem

238

267

 

-29

odvody celkem

140

157

 

-17

Rozdělení zisku celkem

378

424

 

-46

 

Průměrný počet pracovníků (členů) 28

V roce 1972 bylo družstevníkům v Dolních Černůtkách vyplaceno méně o 120000 Kčs (podíly), v průměru jednomu pracovníkovi méně o 4000,--.

Rentabilita z výnosů 20%

Rentabilita z nákladů 24,94%

Rentabilita z mezd 62,16%

Fondy

obratový 822 Kčs

rezervní 485

FKSP 29

provozní fondy celkem 1336 Kčs

fond výstavby 419

Fondy celkem 1755 Kčs

zákl. fond 963

Celkem 2718 Kčs

Vkladový účet u SBČS Kčs  736

Odvod vytvořených zdrojů

na fondu výstavby na invest. účtě u SBČS 420

-28       392

Zbývá na provozní účely 344

Závazky celkem 277

U SBČS po uhrazení závazků zůstane Kčs 67

Krytí provozních fondů

provozní fondy Kčs 1336

zásoby 1235

pohledávky 34

zůst. u SBČS 67

Celkem                                                                                                        1336 Kčs

V době sloučení JZD mělo JZD Dolní Černůtky proplaceny všechny závazky vůči družstevníkům, tj. vklady základních prostředků (strojů) a dobytka. Tyto finanční údaje uvádím proto, abych ukázal, že družstevníci z Dolních Černůtek šli do sloučeného JZD jako milionáři. Cesta sloučení byla správná. Sloučené družstvo JZD „Úsvit“ Třebnouševes hospodaří dobře.  Práce se ulehčila. Družstevníci si vydělávají více. Zhruba o 50% více při menší dřině. V Černůtkách zůstal odchov telat pomocí umělých krav (cca 100 ks), odchov jalovic v bývalém kurníku „Na Pískovci“ cca 60 ks, odchov selat cca 50 ks prasnic, výkrm prasat (150 ks). Jako členové představenstva do sloučeného celku byli zvoleni z Černůtek: s. Dušek Václav st., s. Pourová Jaroslava z č. 32 jako členové představenstva, s. Hlavatý Jar. st. jako předseda revizní komise.

Myslivost

V r. 1975 od 1. ledna došlo ke sloučení Mysliveckých sdružení „Dubina“ Třebnouševes a „Bystřice“ Jeřice. Nový název mysliveckého sdružení je „Bystřice“ Třebnouševes. Výměra honitby je cca 2000 Ha. Vlastníky honitby jsou JZD Úsvit Třebnouševes a Školní statek Hořice. Členy sdružení jsou i myslivci z Dolních Černůtek: s. Pour Jos. č. 32, s. Hlavatý Jar. č. 10, s. Schoval Vlad. č. 6. Zazvěření honitby je dobré. V katastru Dolní Černůtky se střílí v průměru 70 ks zajíců. V r. 1976 byl kmenový stav srnčí zvěře na katastru Dolní Černůtky 40 ks. Bažanti ubývají. Střílí se již pouze cca 50 ks (v Dolních Černůtkách). Kupují se bažanti – kuřata, která se odchovají v drůbežárně Státního statku v Jeřicích. V r. 1975 bylo odchováno a vypuštěno cca 600 ks bažantí zvěře, v r. 1976 již 900 ks. Byl pořádán v r. 1976 zahraniční hon. Bylo střeleno cca 280 bažantů (včetně slepic) a 30 zajíců. Zahraniční hosté byli z Francie. Za tento hon obdrželo sdružení Kčs 18000. Zvěř zůstala sdružení. V lednu 1977 byl proveden odchyt zajíců na rabínských „Dlouhých“. Sítě byly umístěny při okresní silnici Jeřice – Třebnouševes. Na jediný zátah bylo chyceno 130 zajíců. Do zahraniční bylo prodáno 84 zajíců (poměr pohlaví 1:1) a sdružení obdrželo od Interlov Praha 20500 Kčs.

Sloučení MNV Dolní Černůtky

s MNV Jeřice s názvem MNV Jeřice se sídlem v Jeřicích bylo uskutečněno 28. 4. 1976 za písemného souhlasu všech voličů. Agenda MNV byla za účasti zástupců ONV předána dne 13. 5. 1976.  Já sám vstupuji do historie Dolních Černůtek jako poslední předseda MNV.

Volby do zastupitelských orgánů všech stupňů

ve dnech 22. a 23. 10. 1976. Volilo se manifestačně. Všichni poslanci obdrželi 100% hlasů.