1977

1977

MNV Jeřice

Do rady MNV byli ustaveni z Dolních Černůtek s. Dušek Václ. ml. a s. Pour Josef.

Občanský výbor má tyto členy: (Dolní Černůtky)

Pour Josef                                                   předseda                  KSČ                poslanec

Jiří Rubek                                                    tajemník                   bezp.             ne

Jar. Hlavatý st.                                           člen                            bezp.             ano

Václ. Dušek ml.                                          člen                            bezp.             ano

Zdena Fidranská                                       člen                            bezp.             ne

An. Schovalová                                         člen                            bezp.             ne

Jar. Jahelka                                                 člen                            bezp.             ne

Josef Fidranský st.                                    člen                            bezp.             ne

Občanský výbor měl 3 schůze, jinak wš běžně staral o dobrý vzhled obce. Zorganizoval úklid místních i okresních komunikací uvnitř obce. 3x byla nanešena ornice z Pískovce. Způsobeno malými průtržemi mračen. Na mytí vozovek se podíleli také místní požárníci s použitím požární techniky (stříkačkou).

S. Fidranský Josef st. a Pour Josef vybudovali na koupališti kabiny a záchod v hodnotě Kčs 22000, -- (kabiny 20000 a záchod 2000). S. Fidranský J. utrpěl úraz. Při přikrývání střechy vlnitým eternitem propadl střechou (eternit praskl). Pohmoždil si nohu. Jeden měsíc si pochodil v sádře. S. Fidranskému je již 75 let. Pro veřejnost stále pracuje.

Volební program – pohyb obyvatel

se zabývá péči o osamělé přestárlé občany. Podařilo se umístit v Domově důchodců:

v Oboře                                           Hlavatou Marii č.p. 19                 83 let

v Mlázovicích                                 manžele Kejzlarovy – Rudolf 88 let

                                                                                              manželka 78 let

Paní Hátlová Anna (90 let) bydlí u své dcery p. Tikalové v Hradci Králové. Paní Rumlerová se koncem roku 1977 odhlásila z trvalého pobytu a bydlí u své dcery Jindry v Hradci Králové.

Zemřeli v r. 1977

Paní Merglová Viktorie č.p. 8                                                   82 let

Paní Šimková (nádražní domek)                                             80 let

Pan Rudolf Dvořák

Odstěhovala se do Dobré Vody paní Hildegarda Gelnerová č. 8

Svatby

– oženil se Miloš Pour s Helenou Píseckou z Třebovětic, bydlí v Dolních Černůtkách č. 32.

Narození

Miloš Pour – syn Mileše a Heleny Pourových

Jinak vývoj počtu obyvatel v Dolních Černůtkách je velmi nepříznivý.  Ještě před rokem bylo v Dolních Černůtkách 100 obyvatel. V současné době (tj. koncem roku) jich je pouze 80.

Trvale neobydlené domy jsou:

č.p. 8                                     vlastník         Korbelová Třebovětice

č.p. 9                                                Štěfanová Žofie Praha

č.p. 5                                                Tikal Hradec Králové

č.p. 7                                                Škvrna J. Liberec

č.p. 34                                              Tobolková Emilie Dubenec

č.p. 18                                              Hlavatá Marie DD Obora

č.p. 19                                              Hlavatá Marie DD Obora

č.p. 14 – byt MNV –                     manželé Janečkovi se odstěhovali do Stračova, kde koupili rodinný domek od p. Bělinové. V tomto domě se 13 let skrýval syn J. Bělina ze strachu před potrestáním (říká se, že měl havarii nákl. auta v dolech v Ostravě) Manželku a své 2 syny opustil.

čp.                                                     Kejzlar Rudolf (DD Mlázovice)

 

JZD – úroda – další sloučení

Naše zemědělské družstvo „Úsvit“ Třebnouševes patří mezi nejlepší družstva v okrese. Zejména v rostlinné výrobě bylo dosaženo v r. 1977 dobrých výsledků. JZD k tomu má nejlepší předpoklady – dobrá půda.

Dosažené výnosy u obilovin                  51q z 1 ha    (třetí na okrese)

řepa cukrová dala rekordní výnos 591q z 1 ha, co je chvályhodné, byla sklizena včas, během měsíce října. Dobré počasí, dá-li se tak nazvat, umožnilo, aby JZD zaselo ozimy a provedlo hlubokou orbu. Nedaří se, vinou odpovědných funkcionářů, usušit seno. Proto výsledky v dojivosti a odchovu mladého skotu nejsou tak dobré.

V roce 1977 se jedná o sloučení  s JZD Boháňka – Skála. Ke sloučení skutečně dochází od 1.1.1978. Předsedou je zvolen s. Teplý Vl. ze Skály (bývalý předseda JZD Boháňka – Skála). JZD má název „Pochodeň“

Počasí

Převážně deštivé, vlhké počasí. Sklizeň zemědělských plodin značně ztížena. Sláma se sklízela ještě v září.

Myslivost

V roce 1977 bylo uloveno celkem odstřelem

367 zajíců

641 bažantů

21 srnčí zvěře

2 černá zvěř

Z toho na katastru Dolní Černůtky (část Rašín a Jeřice)

Habřina a úvoz                              11 bažantů              21 zajíců

stráň u trati a park Jeřice                        140                            32

Rasovky a mezi cestami              1                                 47

Celkem                                             152                            100

Celkem bylo odstřeleno zajíců a bažantů      1008 ks

z toho na katastru Dolní Černůtky                  252 ks

tedy na výměře zhruba 120 ha rovných 25% odstřelu, tj. na 6% celkové výměry honitby.

Dále bylo uloveno odchytem 82 zajíců

Z uvedeného odstřelu bylo odstřeleno na zahraničním honě celkem 311 bažantů a 72 zajíců. Celková tržba činila 30640 (po 80,-- Kčs za kus)

Myslivecké sdružení vypouští ročně 1000 ks bažantů z umělého odchovu. Pro zajímavost uvádím kalkulaci nákladů a výnosů na 1 kus uloveného bažanta a zajíce.

Výsledná kalkulace nákladů a výnosů na 1 ks uloveného zajíce a bažanta

 

bažanti

1 ks á Kčs

zajíci

1 ks á Kčs

náklady přímé

23,87

-

náklady režijní

14,93

14,93

náklady celkem

38,80

14,93

tržba bez zahr. honu

19,80

19,2

zisk + , ztráta -

-19

+4,25

tržba se zahr. honem

58,50

34,85

zisk

+19,70

+19,92

tržba se zahr.honem a odchytem

 

73,03

zisk

 

+64,10

Tyto výsledky nutí myslivecké sdružení obzvláště u bažantů, aby prodávalo hony zahraničním lovcům.

Různé

JZD rozoralo polní cestu z Dolních Černůtek do Rašína a zaváží úvoz na této cestě u Rašína. Úvoz u Dolních Černůtek zatím zůstává.