1944

začal velkými nadějemi na mír. Sovětská armáda je neustále v pohybu. Němci vyklizují jednu posici za druhou. Po ztrátě Krymu a Ukrajina ocitá se fronta znovu na hranicích Rumunska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Mezi tém přikročili Anglo- Američané dne 6. června k dlouho připravované a očekávané invasi. Vylodění bylo provedeno ve Francii a to s takovou silou, že Němci nemohli zadržet nepřítele, valícího se na pevninu. Když pak dne 20. července byl podniknut vražedný atentát na Adolfa Hitlera, zdálo se, že nastane chaos. Ale ukázalo se, že říše „dovede nejen tvrdé rány rozdávat, ale dovede je i snášet“. Jobova zvěst, jedna za druhou: kapituluje Finsko, Rumunsko i Bulharsko. I na Slovensku je ozbrojené povstání, toto je však po několika týdnech krvavě potlačeno. V Itálii se musí Němci odsunout až na sever do nížiny Pádské, kde se koncem roku fronta ustálila. Anglo – Američané zatím obsadili celou Francii, Belgii i část Holandska. Východní fronta je opět proti roku minulému zkrácena a o Vánocích je vedena zhruba takto: ostrov Svörbe v Estonsku, západní Lotyšsko a Litva, poblíže Varšavy, východní Slovensko, Budapešť, Bělehrad a končí někde nejasně v Albanii. I zde v Protektorátě zanechala válka své krvavé stopy. Byly to nálety bombardovacích svazů, i jednotlivé útoky hloubkových letců. Postiženy jsou zejména Pardubice, pak Plzeň, Kolín i jiná průmyslová střediska. Hloubkovými lety byly postíženy některé vlaky. Při jednom z nich ve stanici Libice bylo mnoho známých lidí z okolí zraněno. Obyvatelstvo měst žilo ve stálém strachu a jakmile zahoukaly sirény poplach, nastal panický útěk do krytů, polí a lesů. Posléze se však i na tyto nepříjemnosti uvyklo. U nás ve vsi, bohudík, je po této stránce klid. A ani hospodářské kontroly již tak nestraší. Ne že by jim ubylo tolik na přísnosti, ale spíše proto, že obyvatelstvo se naučilo dodržovat předpisy o řízeném hospodářství a ví přesně do jaké míry si smí některý ten hříšek dovolit. Tak dochází po domácku k výrobě tabáku, lihovin a oleje. Jakost vyrobeného sice kulhá za zbožím řádně vyrobeným, ale jen když je to. V celku by se nežilo špatně, na různé ty nedostatky jsme už přivykli, ale zase je vynalezeno nové slovo a s ním nová starost. Je to:

Totální nasazení. Všechny podnik, i malé jsou přinuceny k výrobě pro „Wehrmacht“ a úřady práce jsou nuceny dodat pracovní síly. Ze zemědělství se už nedá nic odebrat, neboť zde ještě chybí. Jsou tedy zavřeny skoro všechny školy a učitelé i studenti jsou nasazeni. Živnostníci a úředníci jsou přeškolováni pro zbrojní podniky. Např. nově budovaný zbrojní závod v Račicích, zaměstnává po většině učitele, profesory, úředníky od okres. úřadů a soudů. Z naší malé vesnice je nasazeno 11 pracovníků. Jsou také revidovány všechny domácnosti, není-li někde přebytečná síla. Zjistí-li se taková, je ihned zařazena. Z tohoto titulu byla také dcera ze mlýna Slávka Bílková nucena nastoupit službu u rolníka Jos. Hlavatého č. 10 – školní mládež (děti do 14 let) musí vypomáhat u velkostatku jak v Cerekvici, tak i v Jeřicích. Při sklizni cukrovky, která se opozdila, byla vyhlášena pracovní povinnost. Naše obec musila dát jak ruční síly, tak i potahy (koňské) k dispozici velkostatku v Cerekvici. Ještě se polní práce zcela neukončila a už zemědělská mládež je volána k novému úkolu: na zákopové práce do Rakouska a později na Moravu. Zde to postihlo kočího od Al. Dubskýho č. 14 a kočího od V. Langra č. 20. Oba rolníci tím jsou citelně postiženi, ale doufají, že na jarní práce přijdou hoši zase zpět. A tak došlo na každého, bez rozdílu věku i majetku. Nikdo nesmí zahálet. Reptá se proti tomu dost, že je to novodobá robota, ale přesto se tomu nemůže nikdo vyhnout.

Svatba se konala jen jedna: Fr. Pražák č.2 se oženil s Martou Tláskalovou z Máslojed.

Narodil se  v tomtéž čísle jediný občánek v tomto roce a to Jiří Pozner.

Za to smrt zde zkosila 5 lidských životů: nejprve zemřela Milka Fidranská z č. 7 ve věku necelých 16 let. Pak následovala babička Martinová z č. 35, stará 71 let. V témž věku odešel Jos. Hlavatý, rolník z č. 10. Na srdeční chorobu zemřela F. Fidranská z č. 31 ve věku 69 let a sešlostí věkem z č. 3 Šulc Frant. ve věku 83 let.

Spolková činnost ustrnula úplně. Veřejné schůze se ani konat nesmí, jen tzv. schůze pracovní. Nebylo ani dívadlo ani jiná zábava. Jen tancechtivá mládež podnikne tu a tam tajný výlet a při něm si trochu povyskočí. Dnem 31. prosince byla úředně rozpuštěna „Hospodářská beseda“. Majetek pozůstávající z několika strojů má býti předán místnímu Svazu zeměděl. a lesnictví.

Úroda byla celkem dobrá. Předepsané kontingenty byly téměř zcela splněny. Chlebovin např. bylo předepsáno 750 q, splněno 682 q. Bramborů 777 q. Hovězího masa je předepsáno 99,74 q, vepřového 35 q. Samozásobitelům byla snížena dávka chlebového obilí, které si smí dáti semlít, na 13 kg na 4 týdny na osobu. (Dívám se na zápis z minulé světové války. Tehdy bylo stanoveno na stejnou dobu: dne 19.III.1917 8,4 kg a dne 11.II.1918 jen 6,3 kg).

Ceny za veškeré zboží doznaly jen malou změnu. To ceny úřední. Zato na černém trhu, či-li pod rukou, dostupují nebývalé výše. Tak krmená husa se platí 250 až 400 K za kg. Tolik také stojí máslo, sádlo nebo vepřové maso. Jedno vajíčko 5, 10 i 20 K, tolik také jedna cigareta nebo litr mléka. Tak se platí ve městech. Zde na venku to není jistě tak zlé. Spíše se uplatňuje výměna. Např. za 7 vajíček rýžový kartáč na drhnutí, za 0,25 kg másla 1 kg cukru, 50 cigaret za 1 list slivovice atd. Zkrátka hledí se vše propočítat v cenách předválečných, takže nikdo nebohatne neúměrně. Pravda, peněz je, jak nikdy nebývalo. Vždyť jen za mléko přijde do obce na 80000 K ročně. Za řepu 94000 K a za čekanku 83000 K. Také přibyly 2 samovazače a jedna mlátička. A kdyby bylo možno, byly by zde nejméně 2 traktory.

Šulc Frant.