1906

Při valné schůzi dne 7. ledna t. r. přihlásili se a složili slib rukou podáním veliteli př. Jaroslav Pour č. p. 10 pisatel této pamětní knihy a Jaroslav Pour č. p. 43. Dne 20. ledna pořádám byl ples, jehož hrubý příjem činil 111 K. a čistý výnos 28 K. 85 h.                                                                                                 

Za člena přispívajícího přihlásil se př. Václav Pour č.p.51. Během roku byli dvě valné, dvě členské a jedna výborová schůze, účastenství členů poněkud ochabuje. Cvičení pochodových a se strojem bylo celkem pět, mimo toho několik cvičení prodělali nejmladší členové Jaroslav Pour č. p. 10 Jaroslav Pour č. p. 43, František Pour č. p. 10 a Jaroslav Vrabec se strojem, kteří ještě se dvěma sbory hořickým a rohoznickým provedli různá cvičení při župní schůzi v Hořicích, z čehož vybraly se výkony, které uznali se nejpraktičtější ,,nynější cvičení‘‘                                                                                                               

Dne 1. července pořádán byl župní sjezd v Cerekvici, kdež bylo 22 členů přítomno, kteří měli společný oběd hrazený polovičně ze sborové pokladny. Mimo toho při předávání stříkačky od obce sboru v Březovicích zúčastněno bylo 14 členů v Újezdě Podhorním při zkoušení nové požární stříkačky přítomno bylo členů 9. Tři členové zúčastnili se župního sjezdu župy Novo-Bydžovské v Oboře a se župním dozorcem našim př. starostou Františkem Šádou, který celé léto objížděl prohlížet sbory, byli často členové našeho sboru dosti četně přítomní.                                                                                                           Sbor z účastnil se kooperativně dne 20. února pohřbu př. člena Josefa Jirouše a dne 25. června t. r. pohřbu př. člena Jana Vlačihy po kterých z pohřbu hasičské pokladny vyplaceno bylo pozůstalým v prvém případě 240 K. v druhém 400 K. Sbor neměl v tomto roce příležitost zúčastniti se požáru, mimo v č. p. 31 v Jeřicích který hned v zárodku byl uhašen.                                          

Ve schůzi členské dne 11. listopadu oznamuje př. starosta sboru, že povolena jest výnosem ze dne 13. října 1906 č. 104303 subvence 100 K. Za člena se hlásí a skládá do rukou velitele slib František Hypius č. p. 56. Při členské schůzi dne 22. června t. r. přihlásil se a složil slib Jaroslav Vrabec a za člena přispívajícího Antonín Měšťan.